Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  SAMENLOOP  ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING  MET  INKOMEN
 
 

15 februari 1994, Stcrt. 1994, 34
Inwerkingtreding: 19 februari 1994
(T.a.v. artt. 58:5 en 58:6 WAZ, 3:48:5, 3:48:6 en 3:48:7 Wet Wajong en 44:5, 44:6 en 44:7 WAO)

 

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel I, van de Regeling van 12 december 2011, Stcrt. 2011, 22967, is de Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomsten uit arbeid voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen.

 

 

 

 
     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelezen de adviezen van de Sociale Verzekeringsraad van 4 juni 1992, nr. 922639, van 18 maart 1993, nr. 931476, en van 21 oktober 1993, nr. 935086;
     Gelet op artikel 33, vijfde en zesde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en artikel 44, vijfde en zesde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
b. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
c. Wet Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
d. ZW: Ziektewet;
e. WW: Werkloosheidswet;
f. verlof: een tussen de werkgever en de werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen periode waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;
g. prepensioen of prepensioen: een uit een dienstbetrekking voortvloeiende periodieke uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening, dan wel een uitkering die voorafgaat aan die uitkering of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet.

 

Art. 2.
-1. Onder inkomen als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de WAO, artikel 58, eerste lid, van de WAZ en artikel 3:48, eerste lid, van de Wet Wajong worden mede verstaan de volgende uitkeringen, indien deze ter zake van die arbeid worden verleend:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 


 
 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x