Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
22-09-2004   Intrekking Stcrt. 2004, 180 Stcrt. 2004, 180
01-01-2002   Nieuwe regeling Stcrt. 2001, 231 Stcrt. 2001, 231

 

 

26 november 2001/nr. SV/AVF/01/77069

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
     Gelet op ¹ de artikelen 81, derde lid, 85, derde lid, 97c, derde lid, en 124, van de Werkloosheidswet, 77, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 10a, tweede lid, en 11, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, 73, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 9, derde en vierde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

1. Met ingang van 1 januari 2002 (de beoogde inwerkingstredingsdatum van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) ziet de regeling op de artikelen 81, derde lid, 85, derde lid, 86, eerste lid, en 97c, derde lid, van de Werkloosheidswet, 77, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 10a, tweede lid, en 11, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, 73, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 9, derde en vierde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering.

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. AWf-premie: het deel van de premie dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;
b. wachtgeldpremie: het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor de betrokken sector afzonderlijk administreert;
c. Ufo-premie: het premiepercentage, bedoeld in artikel 97c, derde lid, van de Werkloosheidswet.

 

Art. 2. Vaststelling AWf-premie
De AWf-premie wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 8,55%.

 

Art. 3. Werkgevers- en werknemersdeel AWf-premie
Voor het jaar 2002 is van het loon, rekening houdende met artikel 5, 4,95% aan AWf-premie verschuldigd door de werknemer en 3,60% aan AWf-premie verschuldigd door de werkgever.

 

Art. 4. Franchise op grond van artikel 9, derde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering
Bij de berekening van het loon waarnaar de wachtgeldpremie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2002 vastgesteld op €|0,00 per dag.

 

Art. 5. Franchise op grond van artikel 9, vierde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering
Bij de berekening van het loon waarnaar de door de werknemer en de door de werkgever verschuldigde AWf-premie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2002 vastgesteld op €|55,00 per dag.

 

Art. 6. Vaststelling van de vervangende premie voor de Werkloosheidswet
De vervangende premie, bedoeld in artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 0,72%.

 

Art. 7. Vaststelling Ufo-premie
De Ufo-premie wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 0,80%.

 

Art. 8. Vaststelling basispremie Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
De basispremie, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 5,85%.

 

Art. 9. Vaststelling premiepercentage Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
De premie, bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 8,80%.

 

Art. 10. Vaststelling premiepercentage Algemene Ouderdomswet
De premie, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 17,90%.

 

Art. 11. Vaststelling premiepercentage Algemene nabestaandenwet
De premie, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 1,25%.

 

Art. 12. Overgangsbepaling
Indien het bij koninklijke boodschap van 6 april 2001 ingediende voorstel van wet, houdende vaststelling van regels voor de invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, Kamerstukken II 2000-2001, 27 665), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt of is getreden, wordt in artikel 1, onderdeel b, eerste lid, "Landelijk instituut sociale verzekeringen" vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

 

Art. 13. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

 

Art. 14. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2002.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 26 november 2001.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

 

 

 

TOELICHTING
[26 november 2001]

 

Artikelen 2, 3, 4 en 5

     Bij Besluit van 26 november 2001 is goedkeuring onthouden aan het Besluit van het bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) van 27 juni 2001, waarbij het premiepercentage voor de premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) voor het jaar 2002 is vastgesteld op 4,13%.
     Het kabinet heeft in het kader van het algehele inkomens- en lastenbeeld besloten slechts over te gaan tot een geringe verlaging van de premies voor de werknemersverzekeringen. Bij een AWf-premie in 2002 van 4,13% zou het door het kabinet gewenste niveau van lastenverlichting fors worden overschreden. Ik heb daarom besloten de AWf-premie voor 2002 vast te stellen op 8,55%. De AWf-premie voor 2002 is verlaagd met 0,35 %-punt ten opzichte van deze premie in 2001. Het vermogensoverschot kan in de premiestelling voor de jaren na 2002 in aanmerking worden genomen.
     Voorts is besloten het werknemersdeel in de AWf-premie vast te stellen op 4,95% en het werkgeversdeel op 3,60%. De AWf-premie en de wachtgeldpremie worden geheven over het premieplichtige inkomen na aftrek van de franchise. De franchise voor het AWf wordt vastgesteld op €|55,- per dag. Voor de wachtgeldverzekering wordt de franchise, evenals vorig jaar, op nul vastgesteld.

 

Artikel 6

     Op grond van artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet (WW) wordt bij ministeriële regeling een vervangende premie vastgesteld voor het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds. De vervangende premie, die ten laste komt van de werkgever, is voor het jaar 2002 vastgesteld op 0,72% met een franchise van €|0,- per dag. Deze vervangende premie is een gewogen gemiddelde van de percentages die zijn vastgesteld op grond van artikel 85, eerste lid, van de WW. Deze vervangende premie wordt onder meer toegepast met betrekking tot uitkeringen op grond van de WW, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en met betrekking tot de toeslag op grond van de Toeslagenwet. Bij de vaststelling van de vervangende premie is het Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen in acht genomen.

 

Artikel 7

     Bij Besluit van 26 november 2001 is goedkeuring onthouden aan het Besluit van het bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) van 27 juni 2001, waarbij het premiepercentage voor de premie die ten gunste komt van het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) voor het jaar 2002 is vastgesteld op 0,87%.
     Het onthouden van de goedkeuring aan het premiebesluit van het Lisv is een gevolg van de keuze van het kabinet om voorrang te verlenen aan een stabiel premiebeleid boven een verhoging van de premie, gezien het ontbreken van betrouwbare uitvoeringsgegevens voor dit fonds over 2001.
     Het premiepercentage voor 2002 wat ten gunste komt van het Uitvoeringsfonds voor de overheid is vastgesteld op 0,80%.

 

Artikel 8

     Bij het Besluit van 26 november 2001 is goedkeuring onthouden aan het Besluit van het bestuur van het Lisv van 27 juni 2001, waarbij het premiepercentage voor de basispremie die ten gunste komt van het Arbeidsongeschiktheidsfonds voor het jaar 2002 is vastgesteld op 4,76%.
     Het kabinet heeft in het kader van het algehele inkomens- en lastenbeeld besloten slechts over te gaan tot een geringe verlaging van de premies voor de werknemersverzekeringen. Mede door de verhoging van de gedifferentieerde premie is een premieverlaging met 0,25 %-punt mogelijk ten opzichte van 2001. Ik heb daarom besloten de basispremie voor de WAO voor 2002 vast te stellen op 5,85%.

 

Artikel 9

     Bij het Besluit van 26 november 2001 is goedkeuring onthouden aan het Besluit van het bestuur van het Lisv van 27 juni 2001, waarbij het premiepercentage voor de WAZ was vastgesteld op 5,94%. Het kabinet heeft in het kader van het algehele inkomens- en lastenbeeld besloten de premie te handhaven op het niveau van 2001, zodat de overschotten naar verwachting verder zullen toenemen in 2002. Het premiepercentage voor 2002 is vastgesteld op 8,80%.

 

Artikel 10

     Het premiepercentage AOW bedraagt ingevolge artikel 10a, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen ten hoogste 18,25. Ik heb besloten het premiepercentage AOW voor het jaar 2002 conform de MEV [Macro Economische Verkenning, red.] op 17,90 vast te stellen. Dit percentage spoort met de inzichten van de Sociale Verzekeringsbank, zoals die blijken uit de oktobernota.

 

Artikel 11

     Bij het Besluit van 26 november 2001 is goedkeuring onthouden aan het Besluit van het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank van 29 juni 2001, waarmee het premiepercentage voor de Anw was vastgesteld op 1,20%. Hiertoe is overwogen dat een premiestelling van 1,20% volgens de berekeningen van de Sociale Verzekeringsbank tot een neutrale vermogenspositie ultimo 2002 leidt. De Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau geeft echter aanleiding om uit te gaan van een iets ongunstiger beeld omtrent de geraamde uitgaven en inkomsten. Het kabinet heeft besloten de premie te handhaven op het niveau van 2001, zodat er ultimo 2002 naar verwachting slechts een gering vermogenstekort voor het Nabestaandenfonds zal zijn. Het premiepercentage Anw voor 2002 is vastgesteld op 1,25%.

 

Artikel 12

     Met ingang van 1 januari 2002 treedt naar verwachting de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking. De ministeriële regeling gaat uit van de Osv 1997 aangezien het voorstel van Wet SUWI nog in behandeling is in de Eerste Kamer. De invoering van SUWI zal ertoe leiden dat het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank niet langer bevoegd zijn de premies, zoals bedoeld in deze regeling, vast te stellen. De minister zal met ingang van 1 januari 2002 deze premies vaststellen. Na de inwerkingtreding van de Wet SUWI wordt in deze regeling het Landelijk instituut sociale verzekeringen vervangen door Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.