Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
22-09-2004   Intrekking Stcrt. 2004, 180 Stcrt. 2004, 180
01-01-2003   Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 244 Stcrt. 2002, 244

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2002, nr. SV/F&W/02/97061, houdende de vaststelling van de premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, de vaststelling van de werkgevers- en de werknemersdelen AWf-premie alsmede de franchises voor het jaar 2003 (Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2003)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 81, derde lid, 85, derde lid, 86, eerste lid, en 97c, derde lid, van de Werkloosheidswet, 77, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 10a, tweede lid, en 11, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, 73, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 9, derde en vierde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. AWf-premie: het deel van de premie dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;
b. wachtgeldpremie: het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor de betrokken sector afzonderlijk administreert;
c. Ufo-premie: het premiepercentage, bedoeld in artikel 97c, derde lid, van de Werkloosheidswet, voor de premie verschuldigd door overheidswerkgevers als middel tot dekking van uitgaven van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

 

Art. 2. Vaststelling AWf-premie
De AWf-premie wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 7,35%.

 

Art. 3. Werkgevers- en werknemersdeel AWf-premie
Voor het jaar 2003 is van het loon, rekening houdende met artikel 5, 5,80% aan AWf-premie verschuldigd door de werknemer en 1,55% aan AWf-premie verschuldigd door de werkgever.

 

Art. 4. Franchise op grond van artikel 9, derde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering
Bij de berekening van het loon waarnaar de wachtgeldpremie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2003 vastgesteld op €|0,00 per dag.

 

Art. 5. Franchise op grond van artikel 9, vierde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering
Bij de berekening van het loon waarnaar de door de werknemer en de door de werkgever verschuldigde AWf-premie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2003 vastgesteld op €|57,00 per dag.

 

Art. 6. Vaststelling van de vervangende premie voor de Werkloosheidswet
De vervangende premie, bedoeld in artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 0,89%.

 

Art. 7. Vaststelling Ufo-premie
De Ufo-premie wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 0,80%.

 

Art. 8. Vaststelling basispremie Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
De basispremie, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 5,05%.

 

Art. 9. Vaststelling premiepercentage Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
De premie, bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 8,80%.

 

Art. 10. Vaststelling premiepercentage Algemene Ouderdomswet
De premie, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 17,90%.

 

Art. 11. Vaststelling premiepercentage Algemene nabestaandenwet
De premie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 1,25%.

 

Art. 12. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

 

Art. 13. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2003.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 16 december 2002.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.