Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2005   Intrekking Stcrt. 2004, 242 Stcrt. 2004, 242
01-01-2004   Nieuwe regeling Stcrt. 2003, 242 Stcrt. 2003, 242

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2003, nr. SV/F&W/03/88978, houdende de vaststelling van de premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, de vaststelling van de werkgevers- en de werknemersdelen AWf-premie alsmede de franchises voor het jaar 2004

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 81, derde lid, 85, derde lid, 86, eerste lid, en 97c, derde lid, van de Werkloosheidswet, 77, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 10a, tweede lid, en 11, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, 73, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 9, derde en vierde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. AWf-premie: het deel van de premie dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;
b. wachtgeldpremie: het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor de betrokken sector afzonderlijk administreert;
c. Ufo-premie: het premiepercentage, bedoeld in artikel 97c, derde lid, van de Werkloosheidswet, voor de premie verschuldigd door overheidswerkgevers als middel tot dekking van uitgaven van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

 

Art. 2. Vaststelling AWf-premie
De AWf-premie wordt voor het jaar 2004 vastgesteld op 7,35%.

 

Art. 3. Werkgevers- en werknemersdeel AWf-premie
Voor het jaar 2004 is van het loon, rekening houdende met artikel 5, 5,80% aan AWf-premie verschuldigd door de werknemer en 1,55% aan AWf-premie verschuldigd door de werkgever.

 

Art. 4. Franchise op grond van artikel 9, derde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering
Bij de berekening van het loon waarnaar de wachtgeldpremie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2004 vastgesteld op €|0,00 per dag.

 

Art. 5. Franchise op grond van artikel 9, vierde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering
Bij de berekening van het loon waarnaar de door de werknemer en de door de werkgever verschuldigde AWf-premie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2004 vastgesteld op €|58,00 per dag.

 

Art. 6. Vaststelling van de vervangende premie voor de Werkloosheidswet
De vervangende premie, bedoeld in artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet, wordt voor het jaar 2004 vastgesteld op 1,30%.

 

Art. 7. Vaststelling Ufo-premie
De Ufo-premie wordt voor het jaar 2004 vastgesteld op 0,80%.

 

Art. 8. Vaststelling basispremie Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
De basispremie, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het jaar 2004 vastgesteld op 5,10%.

 

Art. 9. Vaststelling premiepercentage Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
De premie, bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen, wordt voor het jaar 2004 vastgesteld op 0,0%.

 

Art. 10. Vaststelling premiepercentage Algemene Ouderdomswet
De premie, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt voor het jaar 2004 vastgesteld op 17,90%.

 

Art. 11. Vaststelling premiepercentage Algemene nabestaandenwet
De premie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt voor het jaar 2004 vastgesteld op 1,25%.

 

Art. 12. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

 

Art. 13. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2004.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 8 december 2003.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.

 

 

 

TOELICHTING
[8 december 2003]

 

Artikelen 2, 3, 4 en 5

     De gebruikelijke lijn is de premies conform de Macro Economische Verkenningen (MEV) vast te stellen, tenzij er zwaarwegende overwegingen zijn hiervan af te wijken. Besloten is het werknemersdeel vast te stellen op 5,80% en het werkgeversdeel op 1,55%. De AWf-premie en de wachtgeldpremie worden geheven na aftrek van de franchise. De franchise voor het AWf wordt vastgesteld op € 58,- per dag. Voor de wachtgeldfondsen wordt de franchise, evenals vorig jaar, op nul vastgesteld.

 

Artikel 6

     Op grond van artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet wordt bij ministeriële regeling een vervangende premie vastgesteld voor het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds. De vervangende premie, die ten laste komt van de werkgever, is voor het jaar 2004 vastgesteld op 1,30% met een franchise van € 0,- per dag. Deze vervangende premie is een gewogen gemiddelde van de percentages die zijn vastgesteld op grond van artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet. Deze vervangende premie wordt onder meer toegepast met betrekking tot uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en met betrekking tot de toeslag op grond van de Toeslagenwet. Bij de vaststelling van de vervangende premie is het Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen in acht genomen.

 

Artikel 7

     Het premiepercentage voor 2004 dat ten gunste komt van het Uitvoeringsfonds voor de overheid is vastgesteld op 0,80. Dit is het gevolg van de keus van het kabinet om voorrang te verlenen aan een stabiel premiebeleid boven een verlaging van de premie.

 

Artikel 8

     Het kabinet heeft in het kader van het afschaffen van de WAZ per 1 juli 2004 besloten om de WAZ-premie per 1 januari 2004 al op nul vast te stellen. Een tussentijdse premiewijziging in juli zou tot extra administratieve lasten voor zelfstandigen hebben geleid. Het vervallen van de WAZ-premie leidt tot een lastenverlichting, hetgeen gecompenseerd wordt door een verhoging van de basispremie WAO met 0,45 procentpunt.

 

Artikel 9

     De basispremie WAO is per saldo verhoogd met 0,05 procentpunt ten opzichte van 2003. Deze verhoging is opgebouwd uit de verhoging van de basispremie WAO met 0,45 procentpunt wegens een premieschuif tussen WAZ en WAO, een verlaging van de basispremie WAO met 0,55 procentpunt wegens een premieschuif tussen wachtgeldpremie en WAO, een verlaging van basispremie WAO met 0,15 procentpunt wegens een premieschuif tussen AWBZ en WAO, en een verhoging van de basispremie WAO met 0,30% ter compensatie van de premievrijstelling voor oudere werknemers. De basispremie die ten gunste komt van het Arbeidsongeschiktheidsfonds voor het jaar 2003 is vastgesteld op 5,10%.

 

Artikel 10

     Het premiepercentage AOW bedraagt op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen ten hoogste 18,25. Het kabinet heeft besloten het premiepercentage AOW conform de MEV te handhaven op het niveau van 2003 op 17,90. De aanvankelijk, bij deze premiestelling voorziene tekorten, worden opgevangen door een rijksbijdrage.

 

Artikel 11

     Het kabinet heeft besloten om de premie Anw te handhaven op het niveau van 2003. Het premiepercentage Anw voor 2004 is vastgesteld op 1,25.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.