Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Intrekking Stcrt. 2005, 242 Stcrt. 2005, 242
01-01-2005   Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 242 Stcrt. 2004, 242

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2004, nr. SV/F&W/04/79882, houdende de vaststelling van de premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, de vaststelling van de werkgevers- en de werknemersdelen AWf-premie alsmede de franchises voor het jaar 2005, de bekendmaking van het maximum dagloon per 1 juli 2003 en de intrekking van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2004

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 81, derde lid, 85, derde lid, 86, eerste lid, en 97c, derde lid, van de Werkloosheidswet, 77, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 10a, tweede lid, en 11, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen en 9, derde en vierde lid, en 9a, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. AWf-premie: het deel van de premie op grond van de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;
b. wachtgeldpremie: het deel van de premie op grond van de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor de betrokken sector afzonderlijk administreert;
c. Ufo-premie: het premiepercentage, bedoeld in artikel 97c, derde lid, van de Werkloosheidswet, voor de premie verschuldigd door overheidswerkgevers als middel tot dekking van uitgaven van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

 

Art. 2. Vaststelling AWf-premie
De AWf-premie wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 8,30%.

 

Art. 3. Werkgevers- en werknemersdeel AWf-premie
Voor het jaar 2005 is van het loon, rekening houdende met artikel 5, aan AWf-premie 5,85% verschuldigd door de werknemer en 2,45% verschuldigd door de werkgever.

 

Art. 4. Franchise op grond van artikel 9, derde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering
Bij de berekening van het loon waarnaar de wachtgeldpremie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2005 vastgesteld op €|0,00 per dag.

 

Art. 5. Franchise op grond van artikel 9, vierde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering
Bij de berekening van het loon waarnaar de door de werknemer en de door de werkgever verschuldigde AWf-premie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2005 vastgesteld op €|58,00 per dag.

 

Art. 6. Vaststelling van de vervangende premie voor de Werkloosheidswet
De vervangende premie, bedoeld in artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 1,89%.

 

Art. 7. Vaststelling Ufo-premie
De Ufo-premie wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 0,80%.

 

Art. 8. Vaststelling basispremie Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
De basispremie, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 5,60%.

 

Art. 9. Bekendmaking maximumdagloon
Het bedrag, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, is per 1 juli 2003 vastgesteld op €|167,70.

 

Art. 10. Vaststelling premiepercentage Algemene Ouderdomswet
De premie, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 17,90%.

 

Art. 11. Vaststelling premiepercentage Algemene nabestaandenwet
De premie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 1,25%.

 

Art. 12. Intrekking Regeling 2004
De Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2004 wordt ingetrokken.

 

Art. 13. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 

Art. 14. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2005.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 8 december 2004.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.

 

 

 

TOELICHTING
[8 december 2004]

 

Artikelen 2, 3, 4 en 5

     De premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en de wachtgeldpremie worden geheven over het loon na aftrek van de franchise. De franchise voor het loon waarover de Awf-premie wordt geheven, wordt vastgesteld op €|58,- per dag. Het werknemersdeel van de alsdan vast te stellen premie is gesteld op 5,85% en het werkgeversdeel op 2,45%. Voor de wachtgeldfondsen wordt de franchise, evenals vorig jaar, op nul vastgesteld.

 

Artikel 6

     Op grond van artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet (WW) wordt bij ministeriële regeling een vervangende premie vastgesteld voor het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds. De vervangende premie, die ten laste komt van de werkgever, is voor het jaar 2005 vastgesteld op 1,89% met een franchise van € 0,- per dag. Deze vervangende premie is een gewogen gemiddelde van de percentages die zijn vastgesteld op grond van artikel 85, eerste lid, van de WW. Deze vervangende premie wordt onder meer toegepast met betrekking tot uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en met betrekking tot de toeslag op grond van de Toeslagenwet. Bij de vaststelling van de vervangende premie is het Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen in acht genomen.

 

Artikel 7

     Het premiepercentage voor 2005 dat ten gunste komt van het Uitvoeringsfonds voor de overheid is vastgesteld op 0,80. Dit is het gevolg van de keus van het kabinet om voorrang te verlenen aan een stabiel premiebeleid boven een verlaging van de premie.

 

Artikel 8

     De basispremie WAO is per saldo verhoogd met 0,30 procentpunt ten opzichte van 2004. Deze verhoging is opgebouwd uit de verhoging van de basispremie WAO met 0,45 procentpunt wegens het compenseren van de verlaging van de gedifferentieerde WAO-premie (de Aok-premie [Arbeidsongeschiktheidskas, red.]), een verlaging van de basispremie WAO met 0,25 procentpunt wegens een daling van het WAO-volume tengevolge van het verlengen van de periode van loondoorbetaling bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003) en een verhoging van de basispremie WAO met 0,10 procentpunt als gevolg van een premieschuif tussen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en WAO. De basispremie die ten gunste komt van het Arbeidsongeschiktheidsfonds voor het jaar 2005 is vastgesteld op 5,60%.

 

Artikel 9

     Laatstelijk is per 1 juli 2003 het minimumloon per dag herzien. Het bedrag, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV) is eveneens herzien per 1 juli 2003 en vastgesteld op €|167,70. Het herziene bedrag is evenwel nog niet bekendgemaakt in de Staatscourant, zoals artikel 9a, tweede lid, van de CSV voorschrijft. Deze bekendmaking geschiedt hierbij alsnog.

 

Artikel 10

     Het premiepercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) bedraagt op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen ten hoogste 18,25. De regering heeft besloten het premiepercentage AOW conform de MEV [Macro Economische Verkenningen, red.] te handhaven op het niveau van 2004, te weten 17,90. De aanvankelijk, bij deze premiestelling voorziene tekorten, worden opgevangen door een rijksbijdrage.

 

Artikel 11

     Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) te handhaven op het niveau van 2004. Het premiepercentage Anw voor 2005 is vastgesteld op 1,25.

 

Artikel 12

     In het kader van het Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving (Kamerstukken II 2002-2003, 28 600 XV, nr. 24) wordt de Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2004 ingetrokken. Het gaat hierbij om een regeling die materieel per 1 januari 2005 is uitgewerkt.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.