Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 28 december 2005

 

BESLUIT  MINIMUMEISEN  RE¤NTEGRATIEPLAN  1997

Vervallen
m.i.v. 29 december 2005
(art. 2.10 IWIA)

 
 

18 juni 1997, Stcrt. 1997, 140
Inwerkingtreding: 1 september 1997
(T.a.v. artt. 71a WAO en 15, 16 en 18 Wet Rea) ╣

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; ╣

1. Ingevolge artikel II, onderdeel M, van de Wet verbetering poortwachter (Stb. 2001, 628) is artikel 71a WAO met ingang van 1 april 2002 vervangen en zijn de bapalingen inzake re´ntegratieplannen en werkgeversboeten uit dit artikel geschrapt. Zie ook Besluit boete ZW/WAO werkgevers 2002. Het (her)plaatsingsbudget en pakket op maat op grond van de artikelen 15, 16 en 18 Wet Rea zijn met ingang van 1 januari 2002 ingevolge artikel II, onderdeel F, van het Belastingplan 2002 V - Socialezekerheidswetgeving komen te vervallen. Zie ook het Re´ntegratie-instrumentenbesluit Wet Rea, red.

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de uitvoeringsinstelling: de uitvoeringsinstelling die ten aanzien van de werkgever en de verzekerde werknemer de werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997; ╣
b. het re´ntegratieplan: het voorlopig re´ntegratieplan, bedoeld in artikel 2 van dit besluit en het volledige re´ntegratieplan, bedoeld in artikel 3 van dit besluit.

1. Zie hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, red.

 

Art. 2. Voorlopig re´ntegratieplan
De werkgever kan voldoen aan zijn verplichting een adequaat re´ntegratieplan over te leggen door middel van indiening bij de uitvoeringsinstelling van een door de uitvoeringsinstelling aan de werkgever ter beschikking gesteld en door of namens de werkgever volledig ingevuld en ondertekend voorlopig re´ntegratieplan indien hij redelijkerwijs kan verwachten dat de werknemer zal hervatten in arbeid binnen de onderneming van de werkgever binnen acht maanden na aanvang van de arbeidsongeschiktheid.
Het voorlopig re´ntegratieplan bevat de vragen vermeld in bijlage 1 bij dit besluit.
De op het voorlopig re´ntegratieplan te verstrekken gegevens kunnen overeenkomstig daartoe door de uitvoeringsinstelling gestelde aanwijzingen worden verstrekt met behulp van geautomatiseerd te verwerken gegevensdragers.

 

Art. 3. Overlegging van een volledig re´ntegratieplan
-1. De werkgever dient bij de uitvoeringsinstelling een door de uitvoeringsinstelling aan de werkgever ter beschikking gesteld en door of namens de werkgever volledig ingevuld en ondertekend volledig re´ntegratieplan in:
a. zodra hij redelijkerwijs niet of niet meer kan verwachten dat de werknemer zal hervatten in de eigen of andere arbeid binnen de onderneming van de werkgever binnen acht maanden na aanvang van de arbeidsongeschiktheid;
b. indien de uitvoeringsinstelling daarom vraagt, binnen de door de uitvoeringsinstelling daartoe gestelde termijn.
-2. Het formulier bevat de vragen vermeld op bijlage 2 van dit besluit.
-3. De op het formulier van het re´ntegratieplan te verstrekken gegevens kunnen overeenkomstig daartoe door de uitvoeringsinstelling gestelde aanwijzingen worden verstrekt met behulp van geautomatiseerd te verwerken gegevensdragers.

 

Art. 4. Inhoudelijke eisen aan het re´ntegratieplan
-1. Op het volledige re´ntegratieplan verstrekt de werkgever zodanige informatie dat de uitvoeringsinstelling in staat is te beoordelen welke inspanningen de werkgever heeft gepleegd ter zake van verzuimbegeleiding en of deze inspanningen als voldoende kunnen worden aangemerkt.
-2. Bij de beoordeling of de inspanningen in het re´ntegratieplan als voldoende kunnen worden aangemerkt, worden de volgende aspecten in aanmerking genomen:
a. de werkgever richt de verzuimbegeleiding zoveel mogelijk op de hervatting van de werknemer in het eigen werk;
b. indien en zolang hervatting van de werknemer in het eigen werk niet mogelijk is, bevordert de werkgever zoveel mogelijk dat de werknemer kan hervatten in andere arbeid in de onderneming van de werkgever;
c. de werkgever zorgt ervoor dat de arbeid, de arbeidsplaatsen, de toewijzing van werk, de productie- en werkmethoden worden aangepast voor zover dit noodzakelijk is voor de hervatting in arbeid door de werknemer en voor zover dit in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd;
d. de werkgever richt zich zoveel mogelijk op werkhervatting door de werknemer. Bij de beoordeling van de inspanning gelden de volgende weegpunten:
1. de mate van de beperkingen van de werknemer voor arbeid en diens mogelijkheden tot het verrichten van arbeid;
2. de mate waarin de beschikbare arbeid naar inhoud en omvang ligt bij het werk dat de werknemer verrichtte vˇˇr aanvang van de ongeschiktheid tot werken;
3. de kosten van de door de werkgever te treffen voorzieningen en aanpassingen en de invloed van de realisering daarvan op de werkzaamheden van andere werknemers en de gang van zaken in de onderneming van de werkgever.

 

Art. 4a.
-1. De werkgever die een aanvraag doet voor een voorziening als bedoeld in artikel 15, een herplaatsingsbudget als bedoeld in artikel 16, respectievelijk een pakket op maat als bedoeld in artikel 18 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten ╣, legt hiertoe over een door hem volledig ingevuld en ondertekend formulier volledig re´ntegratieplan met bijlagen als bedoeld in bijlage 2 bij het Besluit minimumeisen re´ntegratieplan 1997.
-2. De werkgever vult op het formulier in de vragen in de rubrieken A tot en met F alsmede de vragen op de bijlagen 1, 2 en 4.
-3. Indien de werkgever al een re´ntegratieplan heeft overgelegd waarop de rubrieken A tot en met F alsmede de vragen op de bijlagen 1 en 2 zijn ingevuld en de omstandigheden sindsdien niet zijn gewijzigd, kan hij volstaan met overlegging van een volledig ingevulde en ondertekende bijlage 4.

1. Genoemde voorzieningen zijn ingevolge artikel II, onderdeel F, van het Belastingplan 2002 V - Socialezekerheidswetgeving met ingang van 1 januari 2002 komen te vervallen, red.

 

Art. 4b.
-1. De werkgever die een re´ntegratieplan overlegt in verband met een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 685 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek legt hiertoe over een door hem volledig ingevuld en ondertekend formulier volledig re´ntegratieplan met bijlagen als bedoeld in bijlage 2 bij het Besluit minimumeisen re´ntegratieplan 1997.
-2. De werkgever vult op het formulier in de vragen in de rubrieken A tot en met F alsmede de vragen op de bijlagen 1, 3 en 5
-3. Indien de werkgever al een re´ntegratieplan heeft overgelegd waarop de rubrieken A tot en met F alsmede de vragen op de bijlagen 1 en 3 zijn ingevuld en de omstandigheden sindsdien niet zijn gewijzigd, kan hij volstaan met overlegging van een volledig ingevulde en ondertekende bijlage 5.

 

Art. 5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1997. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 30 augustus 1997, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 

Art. 6. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit minimumeisen re´ntegratieplan 1997.

 

Art. 7. Intrekking besluiten
-1. Het Besluit minimumeisen re´ntegratieplan vastgesteld door het Tijdelijk instituut voor co÷rdinatie en afstemming dat krachtens artikel 7 van de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 geldt als een besluit van het Landelijk instituut sociale verzekeringen wordt ingetrokken.
-2. Besluiten van bedrijfsverenigingen met betrekking tot de beoordeling van de re´ntegratie-inspanningen van de werkgever die krachtens artikel 7 van de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 gelden als besluiten van het Landelijk instituut sociale verzekeringen worden ingetrokken.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden bekendgemaakt.

 

Amsterdam, 18 juni 1997.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE  1

Voorlopig re´ntegratieplan

 

1. Werknemer
sofinummer: ....
voorletters en naam: ....
(bij gehuwde vrouwen meisjesnaam)
2. Werkgever
aansluitingsnummer: .....
naam: ....
adres: ....
contactpersoon: ....
telefoon/fax: ....
3. Arbodienst
naam: ....
adres: ....
contactpersoon: ....
telefoon/fax: ....
4. Eerste arbeidsongeschiktheidsdag: ....
5. Verwachte datum volledige werkhervatting in de eigen onderneming: ....
6. Als u behoefte heeft aan voorlichting, advies van of overleg met de uitvoeringsinstelling, wilt u dan hier aangeven waar dat over gaat?
Voorbeelden: advies bij twijfel werkhervatting / advies bij realisering werkhervatting, etc. ....
7. Ziektediagnose(s) of -code(s) conform de classificatie van de CAS (zie toelichting): ....
8. Overige opmerkingen: ....

Ondergetekende verklaart hierbij dat de inhoud van deze melding in overleg met de werknemer is opgesteld / Ondergetekende verklaart hierbij dat de inhoud van deze melding niet in overleg met de werknemer is opgesteld in verband met onmacht of weigering van de werknemer*.

De werkgever / de arbodienst, gemachtigd door de werkgever* .... (Naam en handtekening)
Datum: ....

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

 

BIJLAGE  2

Volledig re´ntegratieplan

 

A. Administratieve gegevens
1. Werknemer
sofinummer: ....
voorletters en naam: ....
(bij gehuwde vrouwen meisjesnaam)
2. Werkgever
aansluitingsnummer: ....
naam: ....
adres: ....
contactpersoon: ....
telefoon/fax: ....
3. Arbodienst
naam: ....
adres: ....
contactpersoon: ....
telefoon/fax: ....

B. Overige vragen
eerste arbeidsongeschiktheidsdag: ....
functie werknemer (functienaam): ....
korte omschrijving van taken, werkzaamheden: ....
omvang: ....
arbeidspatroon ....
en salarisindicatie ........
beperkingen voor het eigen werk ........
tijdelijk/blijvend?*
mogelijkheden voor ander/aangepast werk? Ja/nee*
Zo ja, welke?.........

C. Medische gegevens In verband met de privacy apart in te vullen op bijlage 1.

D. Verwachting werkhervatting
(kies de rubriek die van toepassing is)
a. Verwachting volledige of gedeeltelijke werkhervatting in eigen of andere functie in de eigen onderneming
Zie bijlage 2.
b. Geen verwachting werkhervatting in eigen onderneming
Zie bijlage 3.
c. Nooit meer werkhervatting in enige arbeid
Toelichting: ....

E. Contact met uitvoeringsinstelling
Bestaat er behoefte aan voorlichting, advies van of overleg met de uitvoeringsinstelling? Ja/nee*
Zo ja, waarover?
Voorbeelden: advies bij twijfel werkhervatting / advies bij realisering werkhervatting, etc. ....

F. Visie werknemer
Welk werk denkt de werknemer zelf nog te kunnen doen in relatie tot zijn beperkingen? ....
Is de werknemer het eens met de verwachting zoals geformuleerd onder D? ....

Overige opmerkingen ....

Ondergetekende verklaart hierbij dat de inhoud van deze melding in overleg met de werknemer is opgesteld / Ondergetekende verklaart hierbij dat de inhoud van deze melding niet in overleg met de werknemer is opgesteld in verband met onmacht of weigering van de werknemer*

De werkgever / de arbodienst, gemachtigd door de werkgever* .... (Naam en handtekening)
Datum: ....

* Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Bijlage 1. Medische gegevens
(niet voor te leggen aan de werkgever, maar apart te verzenden naar de verzekeringsarts van de uitvoeringsinstelling)

Ziektediagnose(s) of -code(s) conform de classificatie van de CAS: ....
Beloop medische situatie: ....
Prognose ten aanzien van gezondheid en werkhervatting: ....
Gegevens van de curatieve sector, indien aanwezig: ....
Oorzaak klachten volgens werknemer: ....

De bedrijfsarts: .... (Naam en handtekening)
Datum: ....

 

Bijlage 2. Verwachting volledige of gedeeltelijke werkhervatting in eigen of andere functie in de eigen onderneming

In eigen functie? Ja/nee*
In andere functie? Ja/nee*
Om welke andere functie/werkzaamheden gaat het?
(functienaam): ....
korte omschrijving van taken, werkzaamheden: ....
omvang: ....
arbeidspatroon: ....
en salarisindicatie: ....
Datum verwachte (volledige) werkhervatting? ....
Heeft de werknemer thans al gedeeltelijk hervat in eigen of ander werk? Ja/nee*
Indien ja, voor hoeveel uur? .... per ....
Welke taken of activiteiten kunnen in verband met de beperkingen (nog) niet worden verricht? ....
Welke herplaatsingsactiviteiten zijn reeds ondernomen?
Voorbeelden:
probleeminventarisatie/aanpassing,
werkzaamheden/functieruil/wijziging,
werktijden/diensten/conflictoplossing, etc.
Toelichting: ....
Wat was het resultaat? ....
Welke herplaatsingsactiviteiten worden nog ondernomen en wanneer?
Toelichting: ....
Zijn er nog andere maatregelen of aanpassingen toegepast?
Voorbeelden: aanpassing arbeidsplaats/hulpmiddelen/vervoer/scholing, etc.
Toelichting: ....
Wat was het resultaat? ....
Zijn er nog andere maatregelen of aanpassingen nodig om tot (volledige) hervatting te komen?
Toelichting: ....

* Doorhalen wat niet van toepassing is

 

 

 

BIJLAGE  3

Geen verwachting werkhervatting in eigen onderneming

 

Welke herplaatsingsactiviteiten zijn er tot nu toe verricht?
Voorbeelden:
probleeminventarisatie/aanpassing,
werkzaamheden/functieruil/wijziging,
werktijden/diensten/conflictoplossing, etc.
Toelichting: ....
Wat was het resultaat? ....
Zijn er nog andere aanpassingen of maatregelen toegepast? Ja/nee*
Voorbeelden: aanpassing arbeidsplaats/hulpmiddelen/vervoer/scholing, etc.
Toelichting: ....
Wat was het resultaat? ....
Is sprake van een arbeidsconflict? Ja/nee*
Indien ja, wat is ondernomen ter oplossing daarvan? ....
Wat was het resultaat? ....
Zijn ook andere functiemogelijkheden/werkzaamheden in de onderneming bezien? Ja/nee*
Zo ja, welke waren dat? ....
Waarom kon niet in ÚÚn van deze functies worden hervat? ....
Zijn of worden er pogingen ondernomen tot herplaatsing bij een andere werkgever? Ja/nee*
Toelichting: ....

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

 

BIJLAGE  4

Aanvraag Rea-instrument

 

1. Welk Rea-instrument wordt gevraagd? Aankruisen wat van toepassing is.
- herplaatsingsbudget
- pakket op maat
- subsidie kosten voorzieningen eigen werk
2. Is de werknemer arbeidsgehandicapt?
2a. Zo ja, op grond van welke omstandigheden?
3. Wilt u de werknemer herplaatsen in een andere functie?
3a. Voor hoeveel uur per week?
4. Wilt u de werknemer herplaatsen in of behouden voor de eigen functie?
5. Waaruit moet het pakket op maat bestaan?
LKS
TBS
werkaanpassingen
scholing
hulpmiddelen
andere
Kosten per bestanddeel te specificeren
6. Waaruit moet de subsidie kosten voorzieningen eigen werk bestaan?
scholing
training en begeleiding
werkaanpassingen
hulpmiddelen
andere
Kosten per bestanddeel te specificeren
7. Heeft de werknemer ook voorzieningen aangevraagd?

 

 

 

BIJLAGE  5

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst wegens gewichtige reden

 

1. Wat zijn de beperkingen en de mogelijkheden van de werknemer?
2. Waarom kan de werknemer niet meer worden herplaatst in eigen arbeid? in andere arbeid?
3. Wat is de visie van de werknemer ten aanzien van eventuele herplaatsingmogelijkheden?

 

 

 

TOELICHTING
[18 juni 1997]

 

     De werkgever van een zieke werknemer is verplicht te zorgen voor verzuimbegeleiding van de werknemer. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] beoordeelt op grond van artikel 39, eerste lid, van de Ziektewet of de werkgever zijn taak met betrekking tot verzuimbegeleiding op adequate wijze uitoefent. De werkgever legt op grond van artikel 71a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in de dertiende week van ongeschiktheid tot werken aan het Lisv over een door hem in overleg met de werknemer opgesteld adequaat re´ntegratieplan ten behoeve van de herintreding van de werknemer in het arbeidsproces. Het Lisv beoordeelt op grond van laatst genoemd artikel of het re´ntegratieplan tijdig is ingediend en of het adequaat is en of de werkgever zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen of uitvoeren van het re´ntegratieplan. De werkzaamheden in verband met ontvangst en beoordeling van het re´ntegratieplan en het opstellen van een re´ntegratieplan worden verricht door de uitvoeringsinstellingen in opdracht van het Lisv.
     Het re´ntegratieplan heeft tot doel om de uitvoeringsinstelling inzicht te geven in de inspanningen van de werkgever gericht op hervatting in arbeid door de werknemer en om de uitvoeringsinstelling in staat te stellen te beoordelen of de werkgever voldoet aan de eisen die in dit verband aan hem gesteld worden. Het Lisv formuleert op grond van de wet minimumeisen waaraan het re´ntegratieplan moet voldoen. In dit besluit zijn deze minimumeisen omschreven. Bij de totstandkoming van het Besluit minimumeisen van het Tijdelijk instituut voor co÷rdinatie en afstemming (Tica) [de rechtsvoorganger van het Lisv, red.], dat op grond van artikel 7 van de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 geldt als besluit van het Lisv, is gelet op het model-re´ntegratieplan dat door de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV) in het najaar van 1994 is ontwikkeld, de beleidsuitgangspunten die door de FBV zijn geformuleerd in het kader van artikel 39b van de Ziektewet (Circulaire C 94.06 d.d. 19 mei 1994) en de ad-standaard toetsingscriteria re´ntegratie-inspanningen werkgever (Mededeling M 95.68 van het Tica d.d. 26 juli 1995) [volgens de redactie ontbreekt op deze plaats een zinsnede]. In genoemd besluit was uitgangspunt dat in alle gevallen waarin een werknemer dertien weken ongeschikt is tot werken een volledig re´ntegratieplan werd overgelegd aan de uitvoeringsinstelling. Het bewerkelijke karakter van dit re´ntegratieplan voor werkgevers en hun arbodiensten en voor de uitvoeringsinstellingen was aanleiding voor een ronde-tafelgesprek met alle betrokkenen. Daarin is overeenstemming bereikt over een efficiŰntere wijze van informatieverstrekking. In die gevallen waarin de werkgever redelijkerwijs kan verwachten dat de werknemer binnen een bepaalde tijd kan worden herplaatst in de eigen onderneming hoeft de werkgever slechts een beperkt aantal gegevens aan de uitvoeringsinstelling te melden. In andere gevallen verstrekt de werkgever wel het volledige re´ntegratieplan. Daarnaast was in genoemd besluit niet omschreven in welke gevallen het re´ntegratieplan inhoudelijk adequaat was, maar werd voor de beoordeling van het re´ntegratieplan de standaard toetsingscriteria re´ntegratie-inspanningen werkgever gehanteerd. Besloten is om de inhoudelijke eisen waaraan de re´ntegratie-inspanningen van de werkgever worden beoordeeld ook in dit besluit op te nemen.
     De beoordeling van de verzuimbegeleiding van de werkgever start met een beoordeling van het re´ntegratieplan. Het re´ntegratieplan moet daarom van een zodanige kwaliteit zijn dat de uitvoeringsinstelling in staat is deze beoordeling te verrichten, en indien zij van oordeel is dat de werkgever niet aan zijn inspanningsverplichting voldoet, de werkgever te stimuleren alsnog het nodige te verrichten. Daarbij gaat het om twee basisvragen:
- is er voldoende informatie om de inspanningen te kunnen beoordelen?
- is de door de werkgever gepleegde inspanning voldoende?

 

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1

     Dit artikel bevat definities. Formeel verricht het Lisv de activiteiten die in de wet genoemd zijn. Gelet op het feit dat de voorbereiding van beslissingen, het nemen van beslissingen en het uitvoeren daarvan zijn gemandateerd aan de uitvoeringsinstellingen, wordt hierna in de toelichting doorgaans gesproken over de uitvoeringsinstelling. Feitelijk zal de werkgever contact onderhouden met de uitvoeringsinstelling en zal de uitvoeringsinstelling namens het Lisv de re´ntegratieplannen beoordelen.

 

Artikel 2

     De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht de werkgever uiterlijk na dertien weken aan de uitvoeringsinstelling een re´ntegratieplan over te leggen. In dit besluit wordt voorzien in de mogelijkheid voor de werkgever om een sterk verkorte versie van het re´ntegratieplan over te leggen in die gevallen waarin hij redelijkerwijs kan verwachten dat de werknemer zal hervatten binnen de onderneming vˇˇr het moment waarop de beoordeling van de aanspraken van de werknemer op arbeidsongeschiktheidsuitkering uiterlijk aanvangt. Dat is het moment waarop de uitvoeringsinstelling de verzekerde in kennis moet stellen van de mogelijkheid een aanvraag voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering in te dienen (artikel 34, tweede lid, WAO).
     De werkgever maakt gebruik van een formulier dat door de uitvoeringsinstelling aan hem wordt verstrekt. Op het formulier worden slechts een beperkt aantal vragen gesteld. Indien de werkgever bij de verzuimbegeleiding wordt ondersteund door een gecertificeerde arbodienst en de verwachting is dat de werknemer zal herstellen en hervatten in arbeid in de onderneming, kan de uitvoeringsinstelling in beginsel afgaan op deze beperkte informatie. De uitvoeringsinstelling kan ermee instemmen dat de gegevens worden verstrekt door middel van bijvoorbeeld een diskette of een opgave via een datatransmissiesysteem.

 

Artikel 3

     Dit artikel heeft betrekking op de gevallen waarin de werkgever redelijkerwijs niet (meer) kan verwachten dat de werknemer zal hervatten binnen de onderneming binnen acht maanden na aanvang van de ongeschiktheid tot werken. In die gevallen moet (alsnog) een volledig re´ntegratieplan worden ingediend. Het re´ntegratieplan moet worden ingediend op een door de uitvoeringsinstelling ter beschikking gesteld formulier. Overlegging geschiedt door indiening bij de uitvoeringsinstelling. Het formulier Besluit minimumeisen re´ntegratieplan 1997 wordt door de werkgever ondertekend of namens de werkgever, in het algemeen diens arbodienst.
     In de bijlage bij het besluit worden de vragen genoemd die op het re´ntegratieplan gesteld worden. Voor een goede beoordeling van de door de werkgever geboden verzuimbegeleiding moet de uitvoeringsinstelling een inzicht hebben in de beperkingen en de mogelijkheden van de werknemer. De antwoorden op de vragen in het re´ntegratieplan beogen de uitvoeringsinstelling dit inzicht te bieden. Van de werkgever wordt daarom in de eerste plaats gevraagd te vermelden welke werkzaamheden de werknemer verrichtte vˇˇr zijn uitval. Vervolgens dient hij inzicht te geven in de oorzaak of oorzaken van de uitval en de beperkingen van de werknemer, waardoor de uitvoeringsinstelling op de hoogte raakt van hetgeen van de werknemer niet meer verlangd kan worden. De mogelijkheden van de werknemer geven een indicatie van het soort arbeid dat nog van de werknemer verlangd kan worden. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld de mogelijkheden van de werknemer in medisch/arbeidskundig opzicht. De werkgever zorgt tevens voor vermelding van de aard van de klachten en de diagnosecode alsmede de datum waarop werkhervatting verwacht wordt. De oorzaken waardoor de werknemer niet heeft hervat in arbeid kunnen gelegen zijn in zijn beperkingen voor zijn eigen functie, doch ook in het ontbreken van passend werk doordat geen andere functies of taken geschikt zijn voor de werknemer. Voor de uitvoeringsinstelling is voorts van belang ervan op de hoogte te zijn of en welke arbeid de werknemer verricht op het moment van indiening van het re´ntegratieplan. Hieruit kan blijken dat de werkgever al op voldoende wijze invulling heeft gegeven aan zijn verzuimbegeleidingsplicht. Aan de hand van de activiteiten van de werknemer gericht op hervatting kan duidelijk worden of en in welke mate daarnaast van de werkgever nog gevraagd kan worden zich in te spannen voor hervatting. Hierbij kan gedacht worden aan aanpassingen in het onderneming [binnen de onderneming?, red.] in de verdeling of toewijzing van functies en overige aanpassingen in het werk.

 

Artikel 4

     De nadruk in het re´ntegratieplan ligt op de activiteiten die de werkgever in overleg met de werknemer onderneemt of zal ondernemen gericht op herplaatsing in arbeid van de werknemer. De uitvoeringsinstelling moet zoveel mogelijk aan de hand van het ingediende re´ntegratieplan kunnen beoordelen of de activiteiten die de werkgever heeft verricht adequaat zijn. De uitvoeringsinstelling hanteert hierbij uitgangspunten die ontleend zijn aan diverse wettelijke verplichtingen van de werkgever. Genoemd worden hier:
- de verplichting van de werkgever de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten indien de werknemer zich daartoe bereid verklaart op grond van artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek;
- de verplichting te zorgen voor verzuimbegeleiding op grond van artikel 4a en 18 van de Arbeidsomstandighedenwet;
- de verplichting de arbeidsplaats van de gehandicapte werknemer aan te passen ten behoeve van de werknemer op grond van artikel 6 Wet arbeid gehandicapte werknemers en medewerking te verlenen aan het treffen van voorzieningen door het Lisv op grond van artikel 57 van de Algemene Arbeidswet [Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, red.];
- de verplichting te zorgen voor passende arbeid voor de werknemer op grond van de artikelen 35 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, 46 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en 52j van de Werkloosheidswet;
- de verplichting tot medewerking aan uitvoering van het re´ntegratieplan in artikel 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
     De activiteiten in het re´ntegratieplan worden beoordeeld op basis van dit samenstel van wettelijke verplichtingen. De omschrijving van de inhoudelijke eisen in deze bepaling is hieraan ontleend. Het is niet mogelijk om concreet voor alle gevallen aan te geven welke inspanningen van een werkgever gevraagd kunnen worden, wil sprake zijn van zorgvuldige verzuimbegeleiding en adequate uitvoering van het re´ntegratieplan. Dit is uiteindelijk afhankelijk van de functie van de werknemer, diens beperkingen en mogelijkheden tot werken na intreden van de ongeschiktheid tot werken en de mogelijkheden binnen de onderneming om passende arbeid beschikbaar te stellen. Slechts in algemene zin kan daarom in dit besluit worden aangegeven op welke aspecten en omstandigheden bij beoordeling van de activiteiten wordt gelet. Hierbij hebben de aangegeven weegfactoren elk hun eigen gewicht. Als weegfactor komt niet in aanmerking de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid, bedrijfsongeval of ongeval buiten werktijd. In het concrete geval zal de uitvoeringsinstelling moeten beoordelen of de activiteiten gericht op verzuimbegeleiding adequaat zijn geweest.

 

Amsterdam, 18 juni 1997.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

 

TOELICHTING

bij het Besluit van 1 april 1998 tot wijziging van het Besluit minimumeisen re´ntegratieplan 1997, Stcrt. 1998, 75, waarbij de artikelen 4a en 4b alsook de bijlagen 4 en 5 zijn ingevoegd

 

     Het re´ntegratieplan heeft zijn wettelijke basis in artikel 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en is nader geregeld in het Besluit minimumeisen re´ntegratieplan 1997, gepubliceerd in de Staatscourant 1997,140. Het re´ntegratieplan heeft op grond van genoemde bepaling tot doel het verstrekken van informatie door de werkgever aan de uitvoeringsinstelling over de inspanningen van de werkgever gericht op hervatting in arbeid door de werknemer en om de uitvoeringsinstelling in staat te stellen te beoordelen of de werkgever voldoet aan de eisen die in dit verband aan hem gesteld worden.
     Met inwerkingtreding van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten respectievelijk van de Wet flexibiliteit en zekerheid krijgt het re´ntegratieplan twee nieuwe functies.
     In de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten dient het formulier als informatiebron bij een aanvraag om een voorziening op grond van die wet, te weten de aanvraag voor een voorziening in verband met verrichten van het eigen werk door de werknemer, een herplaatsingsbudget in verband met plaatsing in een andere functie en een pakket op maat bij herplaatsing in de eigen onderneming. Het re´ntegratieplan kan een afzonderlijk aanvraagformulier overbodig maken. Om het re´ntegratieplan voor deze nieuwe functie geschikt te maken, wordt een bijlage toegevoegd aan het formulier met vragen specifiek gericht op de aanvraag. Bij de indiening van een re´ntegratieplan uitsluitend met het oog op aanvraag van een voorziening is een toetsing van de verzuimbegeleiding en derhalve het eventuele opleggen van een boete wegens inadequate activiteiten niet aan de orde. Uiteraard blijft de verplichting bestaan om op grond van artikel 71a WAO een re´ntegratieplan in te dienen, welk plan wel wordt getoetst op adequate verzuimbegeleiding. Indien de werkgever al een re´ntegratieplan heeft overgelegd op grond van zijn verplichting in genoemd artikel en omstandigheden niet gewijzigd zijn, hoeft hij uiteraard geen geheel nieuw ingevuld re´ntegratieplan over te leggen; hij kan dan volstaan met overlegging van de bijlage waarop de gegevens staan die relevant zijn voor de beoordeling van de aanvraag voor het re´ntegratie-instrument. Zijn de omstandigheden wel gewijzigd, dan behoeft de werkgever op een nieuw in te dienen re´ntegratieplan alleen aan te geven wat er gewijzigd is. Minieme wijzigingen kunnen aan de bijlage worden toegevoegd. In gevallen waarin de werkgever een re´ntegratieplan heeft overgelegd in verband met een aanvraag voor een re´ntegratie-instrument en nadien op grond van artikel 71a WAO in verband met artikel 3 van het Besluit minimumeisen re´ntegratieplan 1997 een re´ntegratieplan moet overleggen, heeft hij aan deze verplichting voldaan indien sinds de eerdere overlegging van het re´ntegratieplan de omstandigheden niet zijn gewijzigd. Zijn de omstandigheden wel gewijzigd, dan behoeft de werkgever op een nieuw in te dienen re´ntegratieplan alleen aan te geven wat er veranderd is.
     De Wet flexibiliteit en zekerheid verplicht de werkgever bij een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter over te leggen een door het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) getoetst re´ntegratieplan. Dit plan wordt door de uitvoeringsinstelling namens het Lisv getoetst en er wordt een oordeel gegeven over de herplaatsingmogelijkheden in eigen of in ander werk in de onderneming van de werkgever. Het oordeel wordt bekendgemaakt aan de werkgever. Het plan zal worden getoetst op basis van de door de werkgever vermelde gegevens. Indien de gegevens onvoldoende zijn voor een beoordeling, zal om een toelichting worden gevraagd. Het plan kan worden ingediend op het moment waarop artikel 71a en het Besluit minimumeisen verzuimbegeleiding 1997 daartoe verplicht. Omdat een verzoek tot ontbinding echter op elk door de werkgever wenselijk geacht moment kan worden gedaan, kan het ook los van de verplichting op grond van genoemde bepaling door de uitvoeringsinstelling worden ontvangen. Indien het plan wordt ingediend met het uitsluitende doel van overlegging aan de kantonrechter in verband met een ontbindingsverzoek en de werkgever al een re´ntegratieplan heeft ingediend op grond van zijn verplichting als bedoeld in artikel 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, vindt geen beoordeling van de verzuimbegeleiding plaats. Indien sinds de indiening van het re´ntegratieplan op grond van de verplichting als bedoeld in genoemd artikel de omstandigheden niet gewijzigd zijn, hoeft de werkgever uiteraard geen geheel nieuw ingevuld re´ntegratieplan over te leggen; hij kan dan volstaan met overlegging van de bijlage waarop de gegevens staan die relevant zijn voor de beoordeling van de aspecten in verband met het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Zijn de omstandigheden wel gewijzigd, dan behoeft de werkgever op een nieuw in te dienen re´ntegratieplan alleen aan te geven wat er veranderd is. Minieme wijzigingen kunnen aan de bijlage worden toegevoegd.
     Indien de werkgever nog geen re´ntegratieplan als bedoeld in artikel 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft ingediend, vindt wel een beoordeling van de verzuimbegeleiding plaats. De werkgever krijgt dan van de uvi [uitvoeringsinstelling, red.] de gelegenheid om het re´ntegratieplan met het oog daarop adequaat te maken.

 

Nadere informatie over dit besluit kan worden gevraagd bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen, postbus 74765, 1070 BT Amsterdam [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.].

 

Amsterdam, 1 april 1998.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

Bijlagen:
- bijlage 4 bij formulier re´ntegratieplan
- bijlage 5 bij formulier re´ntegratieplan

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x