Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGELS  UITBETALING  ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING  BIJ  INKOMSTEN  UIT  ARBEID
 
 

1 juni 2004, Stcrt. 2004, 115
Inwerkingtreding: 23 juni 2004
(T.a.v. artt. 44:1 WAO, 58:1 WAZ en 3:48 Wet Wajong)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 58, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 50, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
b. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
c. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
d. Wet Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
e. uitkeringsgerechtigde: degene die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de WAO, de WAZ of de Wet Wajong;
f. geschikte arbeid: algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de uitkeringsgerechtigde met zijn krachten en bekwaamheden in staat is, als bedoeld in artikel 18, vijfde lid, van de WAO, artikel 2, vierde lid, van de WAZ en artikel 3:1, vijfde lid, van de Wet Wajong;
g. anticumulatie: het niet of tot een aangepast bedrag uitbetalen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering met toepassing van artikel 44, eerste lid, van de WAO, artikel 58, eerste lid, van de WAZ of artikel 3:48, eerste lid, van de Wet Wajong;
h. recht op loondoorbetaling bij ziekte: recht op loon op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel aanspraak op bezoldiging op grond van artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim.

 

Art. 2. Vervallen.

 

Art. 3. Vervallen.

 

Art. 4. BeŽindiging anticumulatie na uitval wegens ziekte
-1. Ten aanzien van de uitkeringsgerechtigde die arbeid is gaan verrichten die niet als geschikte arbeid wordt aangemerkt, en die

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x