Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGELS  VORM-  EN  HERKENBAARHEIDSVEREISTEN
RE¤NTEGRATIEVERSLAGEN
 
 

6 juni 2003, Stcrt. 2003, 117
Inwerkingtreding: 25 juni 2003
(T.a.v. artt. 38:2 en 38:6 ZW, 123b:2 en 123b:3 Wet WIA en 34a:1, 71a:8, 71a:9 en 71b:3 WAO en Rpetz)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 34a, eerste lid, 71a, negende lid, en 71b, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Regeling procesgang eerste ziektejaar;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. WAO: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
b. de regeling: de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar;
c. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in artikel 2 en hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. werkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 71a, eerste lid, van de WAO, en de eigenrisicodrager, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziektewet;
e. bedrijfsarts: de persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998,╣ die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet;
f. re´ntegratieverslag: het re´ntegratieverslag, bedoeld in artikel 71a, derde lid, van de WAO en artikel 38, tweede lid, van de Ziektewet;
g. probleemanalyse: het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van de regeling;
h. plan van aanpak: het plan van aanpak, bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de WAO;
i. bijstelling van de probleemanalyse: een oordeel of advies van de bedrijfsarts of de arbodienst als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de regeling;
j. bijstelling van het plan van aanpak: een bijstelling van het plan van aanpak als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de regeling;
k. actueel oordeel bij de probleemanalyse: het actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid tot werken, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van arbeid, bedoeld in artikel 6, onderdeel j, van de regeling, voor zover het geen medische gegevens en oordelen betreft;
l. eerstejaarsevaluatie en eindevaluatie: de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar, respectievelijk de meest recente evaluatie van de voortgang en de uitvoering van de in het plan van aanpak gemaakte afspraken, bedoeld in artikel 6, onderdeel h, van de regeling;
m. medische informatie: de medische gegevens en oordelen die ten grondslag liggen aan de probleemanalyse, de bijstellingen daarvan en het actueel oordeel bij de probleemanalyse;
n. oordeel van de werknemer: het oordeel van de werknemer omtrent de gegevens en oordelen, bedoeld in artikel 6, onderdeel a tot en met k, van de regeling.

1. Volgens de redactie dient "Arbeidsomstandighedenwet 1998" te worden vervangen door: Arbeidsomstandighedenwet.

 

Art. 1a. Grondslag
Dit besluit berust mede op artikel 123b, tweede en derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

 

Art. 2. Inhoud van het re´ntegratieverslag
-1. Voor het indienen van het re´ntegratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.
-2. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het re´ntegratieverslag weergegeven:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x