Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2001

 

REGELING  AANWIJZING  UITVOERINGSINSTELLING  VRIJWILLIGE  VERZEKERINGEN

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2002
(art. 2:1 ISUWI)

 
 

10 december 1999, Stcrt. 1999, 246
Inwerkingtreding: 25 december 1999
(T.a.v. artt. 67 ZW, 83a WAO en 55 WW) ¹

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op de artikelen 67 van de Ziektewet, 83a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en 55 van de Werkloosheidswet; ¹

1. Ingevolge de Invoeringswet SUWI zijn de artikelen 67 ZW en 83 WAO komen te vervallen; in de nieuwe uitvoeringsorganisatie zijn de uitvoeringsinstellingen opgegaan in het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), ofschoon zij ieder afzonderlijk blijven functioneren, onder namen als UWV GAK, UWV Cadans, enz., red.

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In deze regeling wordt verstaan onder:
de ZW: de Ziektewet;
de WAO: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
de WW: de Werkloosheidswet.

 

Art. 2.
De werkzaamheden in verband met de uitvoering van de vrijwillige verzekeringen worden voor de hierna genoemde personen verricht door de hierna bedoelde uitvoeringsinstellingen:
a. de persoon, bedoeld in de artikelen 64, eerste lid, onderdeel a, van de ZW en 81, eerste lid, onderdeel a, van de WAO, waaronder begrepen de persoon wiens dienstbetrekking is geëindigd, doch aan wie een terugkeergarantie is geboden, voor de duur van die garantie: de uitvoeringsinstelling die laatstelijk werkzaamheden verrichtte ter zake van de verplichte verzekeringen;
b. de persoon, bedoeld in de artikelen 64, eerste lid, onderdeel b, van de ZW, 81, eerste lid, onderdeel b, van de WAO: de uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden zou verrichten voor de werkgever van deze persoon indien de werkzaamheden van deze persoon in Nederland in dienstbetrekking waren verricht;
c. de persoon bedoeld in de artikelen 64, eerste lid, onderdeel c en i, van de ZW en 81, eerste lid, onderdeel c en i, van de WAO: de uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden ten aanzien van de verzekerde verricht of zou verrichten indien hij als werkgever personeel in zijn dienst heeft of zou hebben;
d. de persoon, bedoeld in de artikelen 64, eerste lid, onderdeel d, van de ZW en 81, eerste lid, onderdeel d, van de WAO: de uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden verricht ter zake van de verplichte verzekering;
e. de persoon, bedoeld in de artikelen 64, eerste lid, onderdeel e, van de ZW, 81, eerste lid, onderdeel e, van de WAO en 53, tweede lid, van de WW: Cadans Uitvoeringsinstelling BV;
f. de persoon, bedoeld in de artikelen 64, eerste lid, onderdeel f, g en h, van de ZW en 81, eerste lid, onderdeel f, g en h, van de WAO: de uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden verricht met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering;
g. de persoon, bedoeld in de artikelen 64, tweede lid, onderdeel a, van de ZW, 81, tweede lid, onderdeel a, van de WAO en 53, eerste lid, onderdeel a, van de WW: de uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden verricht of zou verrichten indien de werkgever van deze persoon in Nederland personeel in dienst heeft of zou hebben;
h. de persoon, bedoeld in de artikelen 64, tweede lid, onderdeel b, van de ZW, 81, tweede lid, onderdeel b, van de WAO en 53, eerste lid, onderdeel b, van de WW, die is of wordt uitgezonden door een in Nederland gevestigde organisatie: de uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden verricht of zou verrichten indien de organisatie in Nederland personeel in dienst heeft of zou hebben;
i. de persoon, bedoeld in de artikelen 64, tweede lid, onderdeel b, van de ZW, 81, tweede lid, onderdeel b, van de WAO en 53, eerste lid, onderdeel b, van de WW, die wordt uitgezonden door een niet in Nederland gevestigde organisatie: Cadans Uitvoeringsinstelling BV;
j. de persoon, bedoeld in de artikelen 64, tweede lid, onderdeel c, van de ZW, 81, tweede lid, onderdeel c, van de WAO en 53, eerste lid, onderdeel c, van de WW: Cadans Uitvoeringsinstelling BV;
k. de persoon, bedoeld in de artikelen 64, tweede lid, onderdeel d, van de ZW, 81, tweede lid, onderdeel d, van de WAO en 53, eerste lid, onderdeel d, van de WW: de uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden zou verrichten indien de werkgever van deze persoon in Nederland zou wonen of gevestigd zou zijn;
l. de persoon, bedoeld in artikel 81, tweede lid, onderdeel e, van de WAO: Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs.

 

Art. 3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de bekendmaking in de Staatscourant.

 

Art. 4.
Het Besluit aanwijzing uitvoeringsinstelling vrijwillige verzekeringen, Staatscourant 1998, nr. 226, pag. 9, wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding van deze regeling.

 

Art. 5.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing uitvoeringsinstelling vrijwillige verzekeringen.

 

 

     De regeling zal met de toelichting worden gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Amsterdam, 10 december 1999.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

TOELICHTING
[10 december 1999]

 

Algemeen

 

     Bij of krachtens de verschillende wetten voor de uitvoering waarvan het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] verantwoordelijk is, is sinds de inwerkingtreding van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 met ingang van 1 maart 1997 in veel gevallen geregeld welke uitvoeringsinstelling de werkzaamheden verricht voor de heffing van premie en verzorging van uitkering.
     In het kader van de vrijwillige verzekeringen ZW, WAO en WW moet het Lisv regels stellen waaruit blijkt welke uitvoeringsinstelling de werkzaamheden verricht ten aanzien van de in de wet bedoelde personen. Deze regeling strekt daartoe. Vóór 1 maart 1997 was geregeld welke bedrijfsverenigingen ten aanzien van deze personen bevoegd waren. In de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de uitvoeringsinstellingen die feitelijk de werkzaamheden verrichtten vóór 1 maart 1997. In de Veegwet SZW 1998 wordt in de WAO een nieuwe categorie vrijwillig verzekerden geïntroduceerd. In de regeling wordt hiermee rekening gehouden.
     Er is voor gekozen om in één regeling de uitvoeringsinstellingen aan te wijzen voor de drie genoemde wetten omdat het steeds gaat om dezelfde personen. Waar in het kader van de WW geen vrijwillige verzekering mogelijk is, ontbreekt de verwijzing naar die wet in de omschrijving. Hieronder wordt per onderdeel van artikel 2 van de regeling kort aangegeven welke personen bedoeld zijn. Voor een volledige beschrijving wordt verwezen naar de genoemde wettelijke bepalingen:
a. onderbreking van de verplichte verzekering voor korte duur; in het bijzonder bij personen waarvoor het USZO werkzaamheden verricht komt het voor dat een dienstbetrekking wordt beëindigd, doch betrokkene binnen een bepaalde periode kan terugkeren; deze persoon kan zijn vrijwillige verzekeringen voortzetten bij de uitvoeringsinstelling waarbij hij al bekend is;
b. in Nederland wonende wiens verplichte verzekering in het buitenland is geëindigd;
c. na verplichte verzekering als werknemer starten als zelfstandige;
d. verrichten van arbeid voor een deel van de normale werkweek;
e. huishoudelijke hulp op niet meer dan twee dagen per week;
f. arbeidsongeschiktheidsuitkering naar arbeidsongeschiktheid van minder dan 45%;
g. in buitenland wonende die na einde verplichte verzekering maximaal vijf jaar in buitenland werkt voor werkgever in Nederland;
h. uitzending voor ontwikkelingssamenwerking door organisatie in Nederland;
i. uitzending voor ontwikkelingssamenwerking door organisatie buiten Nederland;
j. werkzaamheden voor volkenrechtelijke organisatie;
k. in Nederland wonende met dienstbetrekking in buitenland;
l. werkzaamheden buiten Nederland bekostigd door en in opdracht van het Rijk.
     Deze Regeling volgt het Besluit aanwijzing uitvoeringsinstelling vrijwillige verzekeringen (Stcrt. 1998, 226, pag. 9), welk besluit tegelijk met de inwerkingtreding van dit besluit wordt ingetrokken.

 

Amsterdam, 10 december 1999.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x