Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  LOONSUPPLETIE
 
 

14 maart 1996, Stb. 1996, 188
Inwerkingtreding: 1 april 1996
(T.a.v. artt. 60 WAO, 32 WPA en X 6 Amp-wet) ╣

 

 

 

 
BESLUIT van 14 maart 1996 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 60 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ╣, 32 van de Wet privatisering ABP en X 6 van de Algemene militaire pensioenwet (Besluit loonsuppletie)

1. Ingevolge artikel 69, onderdeel B, onder 2, Wet Rea is artikel 60 WAO met ingang van 1 juli 1998 komen te vervallen en is de loonsuppletie met ingang van die datum op grond van artikel 32 Wet Rea nader geregeld in het Re´ntegratie-instrumentenbesluit Wet Rea. Onderhavig besluit is nog slechts van toepassing op de persoon aan wie vˇˇr 1 juli 1998 loonsuppletie is toegekend, zolang die suppletie duurt (zie artikel 76, eerste lid, Wet Rea), doch uiterlijk - gelet op artikel 4, eerste lid, van dit besluit - tot 1 juli 2002, red.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 1995, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/95/5613, in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Defensie;
     Gelet op de artikelen 60 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 32 van de Wet privatisering ABP en X 6 van de Algemene militaire pensioenwet;
     De Raad van State gehoord (advies van 22 januari 1996, nr. W12.95.0697);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 maart 1996, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/96/0388, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Defensie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. In dit besluit wordt verstaan onder:
a. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
b. WPA: Wet privatisering ABP ╣;
c. vervallen;
d. arbeidsongeschiktheidsuitkering: een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WAO, een WAO-conforme uitkering op grond van de WPA of een pensioen ter zake van ziekte of gebreken op grond van de bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde bepalingen;
e.
FAOP: het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel, bedoeld in artikel 21 van de Wet financiŰle voorzieningen privatisering ABP;
f. theoretische verdiencapaciteit: het loon dat op grond van artikel 3, tweede lid, en artikel 4 van het Schattingsbesluit ▓ bij de schatting in aanmerking wordt genomen.
-2. Daar waar in dit besluit wordt gesproken van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wordt daaronder mede verstaan het FAOP voor zover het een WAO-conforme uitkering op grond van de WPA betreft, of de Staatssecretaris van Defensie voor zover het een pensioen ter zake van ziekte of gebreken op grond van de bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde bepalingen betreft.
 
1. ABP: Algemeen burgerlijk pensioenfonds, red.
2. Zie ook Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, red.
 
 
 

Art. 2.
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan aan een persoon die recht heeft op een

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x