Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

SCHATTINGSBESLUIT  ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWETTEN
 
 

8 juli 2000, Stb. 2000, 307
Inwerkingtreding: 26 juli 2000
(T.a.v. artt. 6:4 en 46:6 Wet WIA, 18:8 en 18:10 WAO, 2:7 en 2:9 WAZ en 2:2:2, 2:5:5 en 3:1:8 Wet Wajong)
(Zie ook BsWW, Bu99, Bbu04 en Rniagb)

 

 

 

 
BESLUIT van 8 juli 2000 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur houdende nieuwe regels betreffende de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 28 april 2000, nr. SV/WV/00/26762;
     Gelet op de artikelen 18, achtste en tiende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 2, zevende en negende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, en 2, achtste en tiende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
     De Raad van State gehoord (advies van 6 juni 2000, nr. W12.00.0178/IV);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 7 juli 2000, nr. SV/WV/00/45397;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepalingen

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
b. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
c. Wet Wajong: de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
d. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
e. ZW: Ziektewet;
f. verzekerde: de verzekerde in de zin van de ZW, de Wet WIA of de WAO;
g. jonggehandicapte: de jonggehandicapte, bedoeld in de artikelen 2:3 en 3:2 van de Wet Wajong;
h. aangiftetijdvak: aangiftetijdvak, bedoeld in artikel 1 van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen;
i. refertejaar: refertejaar, bedoeld in artikel 13 van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen;
j. maatgevende arbeid: uitgeoefende arbeid door gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring, als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de WAO, de artikelen 2:2, eerste lid, en 3:1, eerste lid, van de Wet Wajong, artikel 19aa, vijfde lid, van de ZW en in artikel 1, onder maatmaninkomen, van de Wet WIA;
k. loondervingsuitkeringen:
1º. uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet;
2º. uitkeringen op grond van de ZW;
3º. hetgeen wordt genoten op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of de bezoldiging op grond van artikel 76a van de ZW;
4º. uitkeringen op grond van de artikelen 6, 51 en 131 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;
5º. uitkeringen bij ziekte of werkloosheid op grond van een regeling welke geldt voor personen die op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel a of b, van de ZW onderscheidenlijk artikel 6, eerste lid, onderdeel a of b, van de Werkloosheidswet niet ingevolge die wet verzekerd zijn;
6º. een uit een dienstbetrekking voortvloeiende periodieke uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening, dan wel een uitkering die voorafgaat aan die uitkering of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;
7º. uitkeringen op grond van de wetgeving van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of van Nederland ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, een andere Mogendheid of een volkenrechtelijke organisatie die naar aard en strekking overeenkomen met de uitkeringen, bedoeld onder 1º tot en met 6º;
8º. uitkeringen en inkomensvoorzieningen op grond van de Wet WIA, de WAO, de WAZ en de Wet Wajong en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die daarmee naar hun strekking overeenkomen.

 

Art. 2. De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling
-1. De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling, bedoeld in de WAO, de WAZ en de Wet Wajong, de beoordeling van het percentage van het maatmaninkomen dat de verzekerde kan verdienen, bedoeld in de ZW, en de beoordeling van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid of de mate van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, bedoeld in de Wet WIA, worden gebaseerd op een verzekeringsgeneeskundig onderzoek en een arbeidsdeskundig onderzoek.
-2.
Van het arbeidsdeskundig onderzoek kan worden afgezien:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x