MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

Inhoudsopgave Wbsv

Artikel I Algemene Kinderbijslagwet
Artikel II Algemene nabestaandenwet
Artikel III Algemene Ouderdomswet
Artikel IV Co├Ârdinatiewet Sociale Verzekering
Artikel V Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
Artikel VI Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
Artikel VII Toeslagenwet
Artikel VIII Werkloosheidswet
Artikel IX Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel X Wijziging Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen per 2004
Artikel XI Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Artikel XII Wijziging Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten per 2004
Artikel XIII Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel XIV Wijziging Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 2004
Artikel XV Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Artikel XVI Wijziging Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten per 2004
Artikel XVII Wet premieregime bij marginale arbeid
Artikel XVIII Ziektewet
Artikel XIX Overgangsbepaling
Artikel XX Evaluatiebepaling
Artikel XXI Overgangsbepaling per 2004
Artikel XXII Inwerkingtreding
Artikel XXIII Citeertitel
xxxxxxxxxxxr  

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 2000-2001, 27 248.
Handelingen II 2000-2001, blz. 2223.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 248 (123, 123a, 123b, 123c, 123d, 123e).
Handelingen I 2000-2001, zie vergaderingen d.d. 19 en 20 december 2000.

Geschiedenis:
Staatsblad 2000, 627Staatsblad 2001, 628Staatsblad 2001, 692Staatsblad 2003, 544.

 

 

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 627, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen). Inwerkingtreding: 1 januari 2001.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de termijn waarbinnen een uitvoeringsorgaan een beschikking op aanvraag op grond van socialeverzekeringswetten dient te geven op eenduidige wijze in de diverse wetten vast te leggen en waar mogelijk in vergelijking met de huidige situatie te verkorten en in verband daarmee een aantal wetten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Algemene Kinderbijslagwet  [GeschiedenisMvTversie 21 december 2000]
De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 5b vervalt.
B. [MvT]
Het opschrift van hoofdstuk VI komt te luiden: HOOFDSTUK VI. Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en het beroep in cassatie
C. [MvT]
Voor artikel 30 wordt in hoofdstuk VI artikel 29c ingevoegd, dat komt te luiden:
Art. 29c.
-1. Een beschikking op grond van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gegeven binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag.
-2. De redelijke termijn is in ieder geval verstreken wanneer binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag geen beschikking is gegeven, noch een kennisgeving als bedoeld in het derde of vierde lid is gedaan.
-3. Indien een beschikking niet binnen de termijn van acht weken kan worden gegeven, wordt die termijn met een redelijke termijn verlengd en wordt de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis gesteld.
-4. Indien in verband met het geven van een beschikking als bedoeld in het eerste lid informatie is gevraagd aan een persoon of instantie buiten Nederland en om die reden de beschikking niet binnen acht weken gegeven kan worden, wordt die termijn verlengd met ten hoogste zes maanden en wordt de aanvrager van deze verlenging schriftelijk in kennis gesteld.

 

Art. II. Algemene nabestaandenwet  [GeschiedenisMvTversie 21 december 2000]
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 33, vijfde lid, vervalt onder vernummering van het zesde lid tot vijfde lid.
B. [MvT]
Het opschrift van hoofdstuk 7 komt te luiden: HOOFDSTUK 7. Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en het beroep in cassatie
C. [MvT]
Voor artikel 65 wordt in hoofdstuk 7 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.