Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Relevante overige regelgeving:
- Ziektewet

 

 

Inhoudsopgave WEZ

Artikel I Wijziging van de Ziektewet
Artikel II Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel III Wijziging van de Werkloosheidswet
Artikel IV Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden
Artikel V Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel Va Wijziging van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Artikel VI Evaluatie
Artikel VII Inwerkingtreding
Artikel VIII Citeertitel
xxxxxxxxxxr  

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2000-2001, 2001-2002, 27 873.
Handelingen II 2001-2002, blz. 3956-3970, 4077.
Kamerstukken I 2001-2002, 27 873 (282, 282a, 282b, 282c); 2002-2003, 27 873 (36, 36a).
Handelingen I 2002-2003, blz. 138.

Geschiedenis:
Staatsblad 2002, 584Staatsblad 2006, 223.

 

 

WET van 14 november 2002, Stb. 2002, 584, tot wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van eigen risico dragen door de werkgever (Wet eigen risico dragen Ziektewet). Inwerkingtreding: 1 maart 2003 (Stb. 2003, 72).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is werkgevers de mogelijkheid te geven zelf het risico te dragen van de wettelijke ziekengeldverzekering voor zover het betreft uitkeringen aan personen als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel a, b en c, van de Ziektewet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art I. Wijziging van de Ziektewet  [GeschiedenisMvTversie 14 november 2002Stb. 2006, 223]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT + bis]
In artikel 1, eerste lid, wordt de punt aan het einde van onderdeel g vervangen door een puntkomma en wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
h. eigenrisicodrager: de werkgever aan wie de toestemming is verleend, bedoeld in artikel 63, eerste lid.
B. [MvT + bis]
Artikel 2a vervalt.
C. [MvT + bis]
Aan artikel 29 worden twee leden toegevoegd, luidende:
-9. Het tijdvak van 52 weken, bedoeld in het vijfde lid, wordt verlengd met de duur van het tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 71b, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft vastgesteld.
-10. Het tweede lid, onderdeel a, b of c, is niet van toepassing indien onderdeel g van dat lid van toepassing is.
D. [MvT + bis]
Na artikel 30a wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 30b.
-1. De intrekking of verlaging van een uitkering die voortvloeit uit het door de werkgever ingesteld bezwaar of beroep vindt niet eerder plaats dan de dag volgend op die waarop de beslissing op bezwaar is bekendgemaakt of de uitspraak is gedaan. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing in geval van intrekking van het bezwaar of beroep omdat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen geheel of gedeeltelijk is tegemoet gekomen aan het bezwaar of beroep van de werkgever.
-2. Het eerste lid geldt niet indien de uitkering door eigen schuld of toedoen van de werknemer ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.
E. [MvT + bis]
Artikel 52a wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "-1." geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
-2. De eigenrisicodrager treedt voor de toepassing van het eerste lid in de plaats van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
F. [MvT + bis]
Na artikel 62 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.