Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Intrekking Stcrt. 2006, 125 Stcrt. 2006, 125
01-07-2006   Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 125 Stcrt. 2006, 125

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 juni 2006, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/2006/49833, tot vaststelling van een maximumdagloon

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 49 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluiten:

 

Art. 1.
In afwijking van artikel 22, eerste lid, van het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen bedraagt het dagloon met betrekking tot een loontijdvak van één dag ten hoogste €|170,33.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2006 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 27 juni 2006.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.
De Staatssecretaris van Financiën,
J.G. Wijn.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[27 juni 2006]

 

     De loongerelateerde uitkeringen voor de werknemersverzekeringen zijn gemaximeerd. Bij de uitkeringsvaststelling wordt ten hoogste het maximumdagloon als grondslag in aanmerking genomen. Het maximumdagloon is gekoppeld aan de ontwikkeling van het minimumloon.
     In verband met een wijziging in de betrokken wettekst als gevolg van de overgang van de Coördinatiewet Sociale Verzekering naar de Wet financiering sociale verzekering (Wfsv) per 1 januari 2006 is het maximumdagloon eenmalig naar beneden afgerond op hele euro’s. Door deze afronding is de uitkering van mensen die een maximale uitkering ontvangen met een lager percentage geïndexeerd dan de ontwikkeling van het minimumloon. Op grond van deze tijdelijke regeling op basis van artikel 49 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen wordt de maximale uitkering met ingang van 1 juli 2006 op het oorspronkelijk beoogde niveau vastgesteld. Daarmee wordt afgeweken van het op grond van artikel 17, eerste lid, van de Wfsv bekendgemaakte bedrag voor een loontijdvak van één dag, waarnaar in artikel 22, eerste lid, van het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen wordt verwezen. De onderhavige regeling vervalt met ingang van 1 januari 2007, aangezien de regering voornemens is in de Wfsv te regelen dat het maximumpremieloon en het maximumdagloon niet meer naar beneden worden afgerond met ingang van 1 januari 2007.

 

Den Haag, 27 juni 2006.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.
De Staatssecretaris van Financiën,
J.G. Wijn.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst
.