Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet financiering sociale verzekeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  INDICATIESTELLING  NO-RISKPOLIS  EN  PREMIEKORTING  UWV ¹
 
 

16 december 2005, Stcrt. 2005, 249
Inwerkingtreding: 29 december 2005
(T.a.v. artt. 49:3 en 49:5 Wfsv en 29b:9 en 29b:10 ZW)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/05/102807, houdende regels met betrekking tot de indicatiestelling door CWI ten behoeve van de reïntegratie-instrumenten no-riskpolis Ziektewet en premiekorting (Regeling indicatiestelling no-riskpolis en premiekorting CWI)
¹

1. Redactie: ingevolge artikel VI, onderdeel D, van de Regeling van 23 december 2008, Stcrt. 2008, 2732, is de Regeling indicatiestelling no-riskpolis en premiekorting CWI met ingang van 1 januari 2009 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Regeling indicatiestelling no-riskpolis en premiekorting UWV.

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 49, derde en zesde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en 29b, negende en tiende lid, van de Ziektewet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Algemene begrippen
Voor de toepassing van de regeling wordt verstaan onder:
aanvraag: het verzoek van een college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 29b, negende lid, van de Ziektewet en artikel 49, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
indicatiestelling: het oordeel van het UWV omtrent de aanwezigheid van een structurele functionele beperking, bedoeld in de artikelen 29b, tweede lid, van de Ziektewet en 49, eerste lid, onderdeel d, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
no-riskpolis: het recht op ziekengeld van de werknemer, bedoeld in artikel 29b, tweede lid, van de Ziektewet;
premiekorting: de korting, bedoeld in artikel 49, eerste lid, aanhef, van de Wet financiering sociale verzekeringen, ten behoeve van de werknemer, bedoeld in artikel 49, eerste lid, onderdeel d, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Wfsv: Wet financiering sociale verzekeringen;
Wwb: Wet werk en bijstand;
ZW: Ziektewet.

 

 

§ 1.  De aanvraag

 

Art. 2. Deskundige(n)verklaring
-1. De aanvraag gaat vergezeld van een verklaring van één of meer deskundigen dat de persoon op wie de aanvraag betrekking heeft een structurele functionele beperking heeft als bedoeld in artikel 29b, tweede lid, van de ZW en artikel 49, eerste lid, onderdeel d, van de Wfsv. De verklaring, bedoeld in de eerste zin, vermeldt de gronden waarop het deskundigenoordeel berust.
-2. Uit de verklaring, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat deze tot stand is gekomen met inachtneming van het Protocol Indicatiestelling WIA gemeentelijke doelgroep.
-3. Het onderzoek waarop de verklaring, bedoeld in het eerste lid, is gebaseerd, heeft niet langer dan zes maanden voorafgaand aan de datum waarop die verklaring wordt afgegeven, plaatsgevonden.
-4. De aanvraag geschiedt slechts indien de persoon op wie de aanvraag betrekking heeft daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Art. 3. Deskundigen
-1. Onder deskundigen als bedoeld in artikel 2 worden verstaan:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wfsv | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x