Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet financiering sociale verzekeringen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  WFSV
 
 

16 november 2005, Stb. 2005, 585
Inwerkingtreding: 1 januari 2006
(T.a.v. artt. 28:1, 28:2, 37:2, 37:4, 38:6, 42, 71:1, 80 en 91:1 Wfsv, 40:1 en 77 AWBZ en 78:5 WAO)

 

 

 

 
BESLUIT van 16 november 2005 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten (Besluit Wfsv)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financin en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 8 juli 2005, nr. SV/F&W/05/51635;
     Gelet op de artikelen 28, eerste en tweede lid, 37, tweede en vierde lid, 42, 71, eerste lid, 80 en 91, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, de artikelen 40, eerste lid, en 77 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 78, zesde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
     De Raad van State gehoord (advies van 19 augustus 2005, nr. W12.05.0324/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 november 2005, nr. SV/F&W/05/70630, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financin en Onze Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport;

1. Volgens de redactie dient "artikel 78, zesde lid" te worden vervangen door: artikel 78, vijfde lid.

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene Bepalingen

 

Art. 1.1. Begripsbepalingen
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen;
b. WAO: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
c. Wet WIA: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
d. sector: een sector als bedoeld in artikel 95 van de Wfsv.

 

 

HOOFDSTUK  2

Premies werknemersverzekeringen

 

1.  Vaststelling premiepercentages sectorfondsen

 

Art. 2.1. Begripsbepalingen
In deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. het sectorpremiepercentage: het percentage van het loon dat op grond van artikel 28, eerste lid, van de Wfsv wordt vastgesteld ter bepaling van het deel van de premie dat ten gunste komt van een sectorfonds;
b. de verzekerde loonsom: het totaalbedrag van het loon, bedoeld in artikel 26 van de Wfsv, waarover het UWV in een kalenderjaar ten gunste van een sectorfonds de in dat artikel bedoelde premies ontvangt, met uitzondering van de uitkeringen, de toeslag en het loon waarop artikel 28, tweede lid, van de Wfsv van toepassing is;
c. de werkloosheidslasten: hetgeen op grond van artikel 104, eerste lid, van de Wfsv ten laste van een sectorfonds komt, met uitzondering van hetgeen meer bedraagt dan het op grond van artikel 105, eerste lid, van de Wfsv vastgestelde maximum;
d. het lastenplafond: het percentage van de verzekerde loonsom waarin de werkloosheidslasten tot uitdrukking komen dat op grond van artikel 105, eerste lid, van de Wfsv wordt vastgesteld als maximum;
e. het dekkingssaldo: het verschil tussen het feitelijke vermogen van een sectorfonds en de op grond van artikel 120, achtste lid, van de Wfsv aan te houden reserve;
f. overige ziekengeldlasten: de lasten van ziekengeld als bedoeld in artikel 117b, eerste lid, onderdeel b, van de Wfsv toegekend vr 1 januari 2012 of de lasten van uitkeringen op grond van de Ziektewet als bedoeld in artikel 117b, derde lid, onderdeel g, van de Wfsv toegekend vanaf 1 januari 2012 en de uitvoeringskosten en andere kosten in verband met deze uitkeringen;
g. overige WGA-lasten: WGA-uitkeringen als bedoeld in artikel 117b, eerste lid, onderdeel a, van de Wfsv die vr 1 januari 2012 zijn toegekend aan werknemers die uit de dienstbetrekking waaruit de WGA-uitkering is ontstaan recht hadden op een uitkering op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel a, b en c, van de Ziektewet en de uitvoeringskosten en andere kosten in verband met deze uitkeringen;
h. WGA-staartlasten: door het UWV te betalen WGA-uitkeringen als bedoeld in artikel 117b, derde lid, onderdeel h, van de Wfsv aan werknemers die op de eerste dag van ongeschiktheid tot werken in een dienstbetrekking stonden van een eigenrisicodrager als bedoeld in artikel 40, eerste lid, onderdeel b, van de Wfsv waarbij die dag is gelegen vr de dag van ingang van het eigen risico dragen en de uitvoeringskosten en andere kosten in verband met deze uitkeringen.

 

Art. 2.1a. Fondsbelasting overige ziekengeld- en WGA-lasten
De overige ziekengeldlasten en WGA-lasten komen ten laste van een sectorfonds, met dien verstande dat de overige ziekengeldlasten en WGA-lasten die betrekking hebben op uitkeringen als bedoeld in artikel 2.1, onderdeel f en g, toegekend aan de personen, bedoeld in artikel 24 van de Wfsv, ten laste komen van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

 

Art. 2.1b. WGA-staartlasten
-1. De WGA-staartlasten komen ten laste van een sectorfonds, met dien verstande dat de WGA-staartlasten die betrekking hebben op WGA-uitkeringen die worden toegekend aan de personen, bedoeld in artikel 24 van de Wfsv, ten laste komen van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.
-2. De eigenrisicodrager draagt het risico van de betaling van de WGA-uitkeringen aan werknemers, bedoeld in artikel 2.1, onderdeel h, en de overlijdensuitkeringen, bedoeld in artikel 82, eerste lid, van de Wet WIA, op grond van artikel 84, eerste lid, van die wet niet indien deze eigenrisicodrager een kleine werkgever als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, onderdeel b, is of gedeeltelijk indien hij een middelgrote werkgever als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, onderdeel c, is, voor zover deze WGA-uitkeringen niet zijn toegekend of de wachttijd niet is ingegaan vr de dag van ingang van een eerdere periode van eigen risico dragen.
-3. Indien de eigenrisicodrager een middelgrote werkgever is, wordt voor de toepassing van dit artikel het deel van de WGA-staartlasten in aanmerking genomen, dat bestaat uit deze lasten maal

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wfsv | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x