Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Intrekking Stb. 2005, 37 Stb. 2005, 717
04-11-2005   Wijziging Stcrt. 2005, 213 Stcrt. 2005, 213
16-04-2005   Nieuwe regeling Stcrt. 2005, 72 Stcrt. 2005, 72

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 april 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/05/24251, houdende de vaststelling van de bijdragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2005

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 44a, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Vaststelling geraamde totale kosten voor heffingskortingen
De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen, bedoeld in artikel 44a, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, bedragen in het jaar 2005: €|31 492 600 000,00.

 

Art. 2. Hoogte bijdragen in kosten heffingskortingen
De bijdrage in de kosten van de heffingskortingen bedraagt voor het jaar 2005 met toepassing van de formule, bedoeld in artikel 44a, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, per fonds:
a. ten gunste van het Ouderdomsfonds: €|2 341 400 000,00;
b. ten gunste van het Nabestaandenfonds: €|157 900 000,00;
c. en gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten: €|5 253 300 000,00.

 

Art. 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.A.L. van Hoof
.

 

 

 

TOELICHTING
[7 april 2005]

 

     Per 1 januari 2001 is met de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 het systeem van belastingvrije sommen vervangen door een systeem van heffingskortingen en het arbeidskostenforfait door een arbeidskorting. Een daling van de premieopbrengsten volksverzekeringen is hiervan het gevolg. Een rijksbijdrage, de BIKK (bijdrage in de kosten van kortingen), compenseert de fondsen van de volksverzekeringen voor die daling van de premieopbrengsten. Voor de vaststelling van de BIKK is in artikel 44a van de Wet financiering volksverzekeringen (Wfv) een formule opgenomen. Eén van de variabelen daarin zijn de geraamde totale kosten voor de heffingskortingen in een bepaald jaar.
     Op basis van artikel 44a, derde lid, Wfv dienen de geraamde totale kosten voor de heffingskortingen bij ministeriële regeling bekendgemaakt te worden in overeenstemming met de Ministers van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
     Deze regeling voorziet hierin voor het jaar 2005. Daarbij wordt aangesloten bij de raming van de totale kosten voor de heffingskortingen van het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan 2005. De totale kosten van de heffingskortingen zijn vastgesteld op €|31 720 800 000,-. Dit bedrag is op te splitsen in de kosten van de kortingen relevant voor 65-plussers en 65-minners. Deze bedragen zijn in het jaar 2005 respectievelijk: €|28 367 000 000,- en €|3 353 800 000,-.
     Uit bovengenoemde formule volgen de BIKK-bedragen voor het jaar 2005, te weten: BIKK AOW|2 538 800 000,-, BIKK Anw|159 100 000,- en BIKK AWBZ|5 292 300 000,-.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.A.L. van Hoof
.