Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Intrekking Stb. 2005, 37 Stb. 2005, 717
15-10-2003   Nieuwe regeling Stcrt. 2003, 197 Stcrt. 2003, 197

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 oktober 2003, nr. SV/F&W/03/74505, houdende vaststelling gemiddeld premiepercentage AWBZ voor 2003

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van FinanciĆ«n en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 12 van de Wet financiering volksverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten wordt ten aanzien van degenen die bij wege van aanslag aan de heffing van premie zijn onderworpen, voor het jaar 2003 vastgesteld op 12,3.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 6 oktober 2003.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.

 

 

 

TOELICHTING
[6 oktober 2003]

 

     Per 1 juli 2003 is de premie AWBZ verhoogd met 0,5 procentpunt van 12,05 naar 12,55 procentpunt. Aangezien de wijziging van het premiepercentage ingaat op een ander tijdstip dan 1 januari, dient op grond van artikel 12 van de Wet financiering volksverzekeringen voor premieplichtigen van wie de premie op jaarbasis wordt geheven, voor het jaar 2003 een gemiddeld premiepercentage te worden vastgesteld.
     Artikel 1 bepaalt dat het gemiddelde premiepercentage voor het jaar 2003 wordt vastgesteld op 12,3. Dit percentage geldt voor degenen die bij wege van aanslag in de premieheffing worden betrokken.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.