Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Intrekking Stb. 2005, 37 Stb. 2005, 717
28-03-2004   Wijziging Stcrt. 2004, 60 Stcrt. 2004, 60
12-03-2003   Nieuwe regeling Stcrt. 2003, 48 Stcrt. 2003, 48

 

 

REGELING van Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 maart 2003, nr. SV/F&W/03/15211, houdende de vaststelling van de geraamde totale kosten voor heffingskortingen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op de artikelen 44a, derde lid, en 53, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Vaststelling geraamde totale kosten voor heffingskortingen
De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen, bedoeld in artikel 53, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekering, worden als volgt vastgesteld:
a. in het jaar 2001: €|24 796 000 000,00;
b. in het jaar 2002: €|26 336 400 000,00; en
c. in het jaar 2003: €|28 478 900 000,00.

 

Art. 2. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

’s-Gravenhage, 7 maart 2003.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
M. Rutte
.

 

 

 

TOELICHTING
[7 maart 2003]

 

     Per 1 januari 2001 is met de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 het systeem van belastingvrije sommen vervangen door een systeem van heffingskortingen en het arbeidskostenforfait door een arbeidskorting. Een daling van de premieopbrengsten volksverzekeringen is het gevolg hiervan. De BIKK (bijdrage in de kosten van kortingen) compenseert de fondsen van de volksverzekeringen voor die daling van de premieopbrengsten. De hoogte van de BIKK wordt door SZW jaarlijks aangepast aan de wijziging van de totaal geraamde kosten voor de heffingskortingen.
     Op basis van artikel 53, tweede lid, Wet financiering volksverzekeringen dienen de geraamde totale kosten voor de heffingskortingen voor de jaren 2001, 2002 en 2003 bij ministeriële regeling bekendgemaakt te worden in overeenstemming met de Minister van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze regeling voorziet hierin.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
M. Rutte
.