Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Intrekking Stb. 2005, 37,
samen met
Stb. 2005, 525
Stb. 2005, 717,
samen met
Stb. 2005, 649
01-07-2003   Wijziging Stcrt. 2003, 114 Stcrt. 2003, 114
01-01-2003   Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 225 Stcrt. 2002, 225

 

 

20 november 2002/nr. Z/F-2331780

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, artikel 15, eerste lid, eerste en tweede volzin, artikel 15a, eerste lid, artikel 15b, eerste lid, van de Ziekenfondswet, artikel 7, eerste lid, artikel 10a, eerste lid, artikel 13a, eerste lid, artikel 14, tweede en derde lid, en artikel 14a, eerste lid, eerste volzin, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw;
     Gezien de adviezen van het College voor zorgverzekeringen van 25 april 2002 (SEA/ 22019848) inzake AWBZ en Zfw en 24 oktober 2002 (MFIN/22048863);

     Besluiten:

 

 

Art. 1.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt voor de eerste helft van het jaar 2003 vastgesteld op 12,05 en voor de tweede helft van jaar 2003 vastgesteld op 12,55.

 

Art. 2.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 15, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 8,45.

 

Art. 3.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 15, eerste lid, tweede volzin, van de Ziekenfondswet, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 4,6.

 

Art. 4.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 15a, eerste lid, van de Ziekenfondswet, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 8,45.

 

Art. 5.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 15b, eerste lid, van de Ziekenfondswet, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 8,45.

 

Art. 6.
De premie, bedoeld in artikel 13a, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op een bedrag van €|4,25 per dag.

 

Art. 7.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 8,45.

 

Art. 8.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14, derde lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 6,45.

 

Art. 9.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14a, eerste lid, eerste volzin, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 8,45.

 

Art. 10.
De premie, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op een bedrag van €|20,94 per maand.

 

Art. 11.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 10,8.

 

Art. 12.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

 

Art. 13.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2003.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A.J. de Geus.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J.
de Geus.

 

 

 

TOELICHTING
[20 november 2002]

 

Algemeen

 

     De premies voor de ziekenfondsverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn, voor zover ze daarin worden vermeld, conform de Macro Economische Verkenning 2003. De ziekenfondspremies voor zeevarenden respectievelijk zak-en-kleedgeldgerechtigden zijn overeenkomstig de door het College voor zorgverzekeringen uitgebrachte adviezen.

 

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1

     Dit artikel bepaalt de hoogte van de premie AWBZ.

 

Artikel 2

     Dit artikel bepaalt de hoogte van de premie voor de ziekenfondsverzekering voor werknemers.

 

Artikel 3

     Dit artikel bepaalt de hoogte van de premie voor de ziekenfondsverzekering voor zeevarenden.

 

Artikel 4

     Dit artikel bepaalt de hoogte van de premie voor de ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen.

 

Artikel 5

     Dit artikel bepaalt de hoogte van de premie voor de ziekenfondsverzekering voor alimentatiegerechtigden.

 

Artikel 6

     Dit artikel bepaalt de hoogte van de ziekenfondspremie voor zak-en-kleedgeldgerechtigden.

 

Artikel 7

     Dit artikel bepaalt de hoogte van het premiepercentage voor de ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden voor zover het betreft de AOW-uitkering.

 

Artikel 8

     Dit artikel bepaalt de hoogte van het premiepercentage voor de ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden voor zover het betreft de inkomsten uit of in verband met het verrichten van arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven.

 

Artikel 9

     Dit artikel bepaalt de hoogte van het premiepercentage voor de ziekenfondsverzekering voor vervroegd gepensioneerden voor zover het betreft het gedeelte van de uitkering dat vervalt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

 

Artikel 10

     Dit artikel bepaalt de hoogte van de ziekenfondspremie voor personen die voltijds onbetaald verlof genieten.

 

Artikel 11

     Dit artikel bepaalt de hoogte van het premiepercentage voor de ziekenfondsverzekering voor personen die op grond van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars een uitkering genieten.

 

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A.J. de Geus.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.