Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Intrekking Stb. 2005, 37,
samen met
Stb. 2005, 525
Stb. 2005, 717,
samen met
Stb. 2005, 649
01-01-2005   Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 232 Stcrt. 2004, 232

 

 

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2004, nr. Z/F-2528429, houdende vaststelling van premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2005 (Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2005)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, artikel 15, eerste lid, eerste en tweede volzin, artikel 15a, eerste lid, artikel 15b, eerste lid, van de Ziekenfondswet, artikel 7, eerste lid, artikel 10a, eerste lid, artikel 13a, eerste lid, artikel 14, tweede en derde lid, en artikel 14a, eerste lid, eerste volzin, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw;

     Besluiten:

 

 

Art. 1.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 13,45.

 

Art. 2.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 15, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 8,2.

 

Art. 3.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 15, eerste lid, tweede volzin, van de Ziekenfondswet, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 4,9.

 

Art. 4.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 15a, eerste lid, van de Ziekenfondswet, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 8,2.

 

Art. 5.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 15b, eerste lid, van de Ziekenfondswet, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 8,2.

 

Art. 6.
De premie, bedoeld in artikel 13a, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op een bedrag van €|4,80 per dag.

 

Art. 7.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 8,2.

 

Art. 8.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14, derde lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 6,2.

 

Art. 9.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14a, eerste lid, eerste volzin, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 8,2.

 

Art. 10.
De premie, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op een bedrag van €|18,34 per maand.

 

Art. 11.
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2005 vastgesteld op 10,5.

 

Art. 12.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 

Art. 13.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2005.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.

 

 

 

TOELICHTING
[19 november 2004]

 

Algemeen

 

     De premies voor de ziekenfondsverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn, voor zover ze daarin worden vermeld, conform de Macro Economische Verkenning 2005 en de Rijksbegroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2004. De ziekenfondspremie voor personen die voltijds onbetaald verlof genieten, betreft het werknemersdeel van de premie 2005 berekend over het wettelijk minimumloon. De ziekenfondspremie voor personen die op grond van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars een uitkering genieten, wordt, in verband met het feit dat de uitkering lager is dan de bijstandsuitkering, een hogere premie geheven. De ziekenfondspremie voor zak- en kleedgeldgerechtigden, overeenkomstig de door het College voor zorgverzekeringen uitgebrachte advies, is gebaseerd op de landelijk gemiddelde jaarlijkse kosten van een ziekenfondsverzekerde jonger dan 65 jaar.

 

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1

     Dit artikel bepaalt de hoogte van de premie AWBZ.

 

Artikel 2

     Dit artikel bepaalt de hoogte van de premie voor de ziekenfondsverzekering voor werknemers.

 

Artikel 3

     Dit artikel bepaalt de hoogte van de premie voor de ziekenfondsverzekering voor zeevarenden.

 

Artikel 4

     Dit artikel bepaalt de hoogte van de premie voor de ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen.

 

Artikel 5

     Dit artikel bepaalt de hoogte van de premie voor de ziekenfondsverzekering voor alimentatiegerechtigden.

 

Artikel 6

     Dit artikel bepaalt de hoogte van de ziekenfondspremie voor zak- en kleedgeldgerechtigden.

 

Artikel 7

     Dit artikel bepaalt de hoogte van het premiepercentage voor de ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden voor zover het betreft de AOW-uitkering.

 

Artikel 8

     Dit artikel bepaalt de hoogte van het premiepercentage voor de ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden voor zover het betreft de inkomsten uit of in verband met het verrichten van arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven.

 

Artikel 9

     Dit artikel bepaalt de hoogte van het premiepercentage voor de ziekenfondsverzekering voor vervroegd gepensioneerden voor zover het betreft het gedeelte van de uitkering dat vervalt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

 

Artikel 10

     Dit artikel bepaalt de hoogte van de ziekenfondspremie voor personen die voltijds onbetaald verlof genieten.

 

Artikel 11

     Dit artikel bepaalt de hoogte van het premiepercentage voor de ziekenfondsverzekering voor personen die op grond van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars een uitkering genieten.

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.