Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-07-2016   Nieuwe regeling Stcrt. 2015, 27502 Stcrt. 2015, 27502

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2015, 2015-0000236848, tot Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 26, vijfde lid,¹ van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

1. Volgens de redactie dient "vijfde lid" te worden vervangen door: vierde lid.

     [Besluit:, red.] 

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. werknemer: een persoon die door het college is ondersteund op grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet naar arbeid in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3, 4 of 5 van de Ziektewet, waarbij het college aan de werkgever loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet heeft verleend en na beƫindiging van de loonkostensubsidie de werknemer in dienstbetrekking nog niet gedurende twee aangesloten jaren het minimumloon heeft verdiend;
b. college: het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Participatiewet, waarbij de werknemer de belanghebbende is;
c. vangnetter: de werknemer die op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel a, b, c of d, van de Ziektewet recht heeft op ziekengeld en bij de arbeidsinschakeling in de dienstbetrekking wordt ondersteund door het college op grond van artikel 7, derde lid, onderdeel c, van de Participatiewet;
d. plan van aanpak: het plan van aanpak, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, dat het college opstelt in overleg met de vangnetter.

 

Art. 2. Informatie UWV aan college over ziekte vangnetter
Indien het UWV een melding als bedoeld in artikel 38a, tweede lid, van de Ziektewet over de ongeschiktheid tot werken van een werknemer die een verzekerde is als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel a, van de Ziektewet, of een aangifte als bedoeld in artikel 38, tweede lid, van de Ziektewet over een werknemer als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel c, ontvangt of een ziekmelding van een werknemer die een verzekerde is als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel b, c of d, op grond van artikel 38ab van de Ziektewet ontvangt, informeert het UWV het college over deze aangifte of ziekmelding.

 

Art. 3. Probleemanalyse
-1. Het college vormt zich, indien er naar verwachting sprake is van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.