Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 30 juni 2013

 

REGELING  VERZEKERINGSGENEESKUNDIGE  PROTOCOLLEN  ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWETTEN

Vervallen
m.i.v. 1 juli 2013
(o.m. art. IX, onderdeel A, Verzamelwet SZW 2013)

 
 

31 januari 2006, Stcrt. 2006, 33
Inwerkingtreding: 17 februari 2006
(T.a.v. artt. 6:6 Wet WIA, 18:10 WAO, 2:10 WAZ, 2:5:7 en 3:1:10 Wet Wajong en 19ab:6 ZW)

 

 

 

 
1. Verzekeringsgeneeskundig protocol aspecifieke lage rugpijn (vervallen; zie www.gr.nl)
2. Verzekeringsgeneeskundig protocol hartinfarct (vervallen; zie www.gr.nl)
3. Verzekeringsgeneeskundig protocol overspanning
4. Verzekeringsgeneeskundig protocol depressieve stoornis
5. Algemene inleiding bij de verzekeringsgeneeskundige protocollen
6. Verzekeringsgeneeskundig protocol angststoornissen
7. Verzekeringsgeneeskundig protocol borstkanker
8. Verzekeringsgeneeskundig protocol beroerte
9. Verzekeringsgeneeskundig protocol chronischevermoeidheidssyndroom
10. Verzekeringsgeneeskundig protocol lumbosacraal radiculair syndroom
11. Verzekeringsgeneeskundig protocol COPD (zie www.nvvg.nl)
12. Verzekeringsgeneeskundig protocol chronisch hartfalen (zie www.nvvg.nl)
13. Verzekeringsgeneeskundig protocol whiplash (zie www.nvvg.nl)
14. Verzekeringsgeneeskundig protocol schizofrenie (zie www.nvvg.nl)
15. Verzekeringsgeneeskundig protocol chronische schouderklachten (zie www.nvvg.nl)
16. Verzekeringsgeneeskundig protocol artrose heup/knie (zie www.nvvg.nl)
17. Verzekeringsgeneeskundig protocol reumato´de artritis (zie www.nvvg.nl)
18. Verzekeringsgeneeskundig protocol borderlinepersoonlijkheidsstoornis (zie www.nvvg.nl)
19. Verzekeringsgeneeskundig protocol darmkanker (zie www.nvvg.nl)
20. Verzekeringsgeneeskundig protocol chronische nierschade (zie www.nvvg.nl)
21. Verzekeringsgeneeskundig protocol diabetes mellitus (zie www.nvvg.nl)

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 januari 2006, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/AL/06/8794, houdende regels met wetenschappelijke inzichten die de beoordeling van arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid op grond van de verschillende arbeidsongeschiktheidswetten kunnen ondersteunen (Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 2, tiende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 2, elfde lid, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 18, elfde lid, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 6, zesde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
- UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- Wet Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
- WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
- Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- ZW: Ziektewet.

 

Art. 2. Toepassen protocollen
Bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid als bedoeld in de Wet Wajong, WAZ of WAO of volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid of van wat iemand met arbeid kan verdienen als bedoeld in de ZW, de Wet WIA of de Wet Wajong, waarbij sprake is van de in artikel 3 genoemde diagnoses, maakt de verzekeringsarts als hulpmiddel gebruik van de in de bijlagen bij deze regeling vastgelegde wetenschappelijke inzichten met betrekking tot die diagnoses.

 

Art. 3. Bestaande protocollen
-1. Bij de beoordeling van:
a. aspecifieke lage rugpijn wordt met ingang van 6 maart 2006 gebruik gemaakt van bijlage 1 bij deze regeling;
b. myocardinfarct wordt met ingang van 6 maart 2006 gebruik gemaakt van bijlage 2 bij deze regeling;
c. overspanning wordt met ingang van 1 juli 2007 gebruik gemaakt van bijlage 3 bij deze regeling;
d. depressieve stoornis wordt met ingang van 1 juli 2007 gebruik gemaakt van bijlage 4 bij deze regeling;
e. de in dit artikel genoemde diagnoses, met uitzondering van aspecifieke lage rugpijn en myocardinfarct, wordt met ingang van 1 juli 2007 gebruik gemaakt van de Algemene inleiding bij de verzekeringsgeneeskundige protocollen, die als bijlage 5 bij deze regeling is opgenomen;
f. angststoornissen wordt met ingang van 1 oktober 2007 gebruik gemaakt van bijlage 6 bij deze regeling;
g. borstkanker wordt met ingang van 1 oktober 2007 gebruik gemaakt van bijlage 7 bij deze regeling;
h. beroerte wordt met ingang van 1 januari 2008 gebruik gemaakt van bijlage 8 bij deze regeling;
i. chronischevermoeidheidssyndroom wordt met ingang van 1 januari 2008 gebruik gemaakt van bijlage 9 bij deze regeling;
j. lumbosacraal radiculair syndroom wordt met ingang van 1 maart 2008 gebruik gemaakt van bijlage 10 bij deze regeling;
k. COPD wordt met ingang van 1 december 2008 gebruik gemaakt van bijlage 11 bij deze regeling;
l. Chronisch hartfalen wordt met ingang van 1 december 2008 gebruik gemaakt van bijlage 12 bij deze regeling;
m. Whiplash wordt met ingang van 1 april 2009 gebruik gemaakt van bijlage 13 bij deze regeling;
n. Schizofrenie wordt met ingang van 1 november 2009 gebruik gemaakt van bijlage 14 bij deze regeling;
o. Chronische schouderklachten wordt met ingang van 1 november 2009 gebruik gemaakt van bijlage 15 bij deze regeling;
p. Artrose heup/knie wordt met ingang van 1 maart 2010 gebruik gemaakt van bijlage 16 bij deze regeling;
q. Reumato´de artritis wordt met ingang van 1 maart 2010 gebruik gemaakt van bijlage 17 bij deze regeling;
r. Borderlinepersoonlijkheidsstoornis wordt met ingang van 1 april 2011 gebruik gemaakt van bijlage 18 bij deze regeling;
s. Darmkanker wordt met ingang van 1 april 2011 gebruik gemaakt van bijlage 19 bij deze regeling;
t. Chronische nierschade wordt met ingang van 1 november 2011 gebruik gemaakt van bijlage 20 bij deze regeling;
u. Diabetes mellitus wordt met ingang van 1 november 2011 gebruik gemaakt van bijlage 21 bij deze regeling.
-2. Indien de beoordeling, bedoeld in artikel 2, plaatsvindt naar aanleiding van een aanvraag, worden de in het eerste lid bedoelde bijlagen alleen toegepast indien die aanvraag na de in het eerste lid genoemde datum door het UWV is ontvangen.

 

Art. 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.╣

1. De nieuwe en vervangen bijlagen zijn niet in de Staatscourant gepubliceerd, maar zijn met ingang van 30 november 2008 te raadplegen op www.gr.nl (vervangen bijlagen 1 en 2) en www.nvvg.nl (nieuwe bijlagen 11 tot en met 21), red.

 

Den Haag, 31 januari 2006.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.

 

 

 

TOELICHTING
[31 januari 2006]

 

     Op 22 juli 2005 heeft de Gezondheidsraad naar aanleiding van een adviesaanvraag van de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het advies Beoordelen, behandelen, begeleiden uitgebracht (oktober 2005). Onderdeel van het advies is dat de Raad aanbeveelt ten behoeve van de claimbeoordeling van de Wet WIA verzekeringsgeneeskundige protocollen op te stellen.
     Op 27 september heb ik mede namens de Minister van VWS het standpunt over dit advies aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II 2005-2006, 30 034, nr. 54). Ik neem daarin het advies om protocollen op te stellen over. Ik heb de Gezondheidsraad gevraagd de protocollen daadwerkelijk op te stellen. Deze heeft zich daartoe bereid verklaard.
     De Gezondheidsraad heeft inmiddels twee protocollen opgesteld en zal deze activiteiten voortzetten. Naar verwachting zullen er medio 2006 tien protocollen zijn die kunnen worden gehanteerd.
     Een protocol geeft aanwijzingen voor het handelen. Een protocol bevat in beginsel de volgende onderdelen: de definitie, epidemiologie (het voorkomen) en etiologie (het ontstaan) van de aandoening; de prognose (hoe snel men gewoonlijk herstelt en welke voorspellende en belemmerende factoren daarbij kunnen spelen); de diagnose; de behandeling (waarbij verschillende fases onderscheiden kunnen worden); werkhervatting (op welke momenten en in welke mate); de beoordeling van functionele mogelijkheden tijdens de eerste twee jaar ziekte en daarna; en tot slot de prognose na twee jaar.
     Deze protocollen zijn erop gericht om tot een verhoging van de kwaliteit van de claimbeoordeling te komen. Om deze reden heb ik tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer der Staten-Generaal van de Wet WIA op 1 november 2005 (Handelingen I 2005-2006, nr. 4, blz. 154-176) toegezegd dat het ook mogelijk moet zijn deze protocollen bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering toe te passen. In de tweede nota van wijziging op het voorstel van wet tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (Kamerstukken II 2005-2006, 30 318, nr. 10) is hiervoor een wettelijke basis getroffen.
     De protocollen zijn met name bedoeld voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid aan het einde van de wachttijd. Zij kunnen echter ook gebruikt worden bij andere beoordelingen, bij het plannen van een herbeoordeling of bij het invullen van re´ntegratieactiviteiten. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat van een protocol gemotiveerd afgeweken kan worden indien de individuele omstandigheden daartoe nopen.
     Protocollen zullen successievelijk worden opgesteld en gepubliceerd. Er is sprake van een groeimodel. Nadat ik een door de Gezondheidsraad vastgesteld protocol heb ontvangen, zal via een wijziging van deze regeling het protocol worden gepubliceerd. Voorts wordt dan, door wijziging van artikel 3, eerste lid, van de regeling, bepaald voor welke diagnose dat protocol wordt gebruikt en met ingang van welke datum.
     De vastgestelde protocollen zullen tevens worden gepubliceerd op de websites van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Gezondheidsraad.
     De Gezondheidsraad zal zo nodig de protocollen aanpassen aan gewijzigde medische inzichten. In dat geval zal, door wijziging (van de bijlagen) van de regeling, het aangepaste protocol worden gepubliceerd.
     Om de medewerkers van het UWV in de gelegenheid te stellen zich op de hoogte te stellen van de inhoud van de nieuwe protocollen, is met het UWV afgesproken dat er steeds ten minste vier weken zullen liggen tussen de publicatie ervan en de datum vanaf wanneer ze worden toegepast. Deze datum wordt genoemd in artikel 3, eerste lid, van deze regeling. Dit is voor de in deze regeling genoemde diagnoses 6 maart 2006. Indien de publicatie plaatsvindt in vakantieperioden in de maanden juli, augustus of december, zal deze termijn zo nodig twee weken langer bedragen.
     In de bijlagen bij deze regeling zijn twee protocollen opgenomen. Op grond van artikel 3, eerste lid, van deze regeling wordt aangeduid bij welke diagnose een protocol wordt gebruikt.
     In artikel 3, tweede lid, ten slotte is geregeld dat, indien een beoordeling plaatsvindt naar aanleiding van een verzoek van de verzekerde (bijvoorbeeld bij einde wachttijd of om in aanmerking te komen voor een uitkering nadat deze op een eerder moment is beŰindigd of niet toegekend) waarbij een beoordeling noodzakelijk is, de protocollen alleen moeten worden toegepast indien het verzoek van de verzekerde na de datum van het van toepassing zijn van het protocol (in deze regeling 6 maart 2006) door het UWV is ontvangen.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.

 

 

BIJLAGE 1: Verzekeringsgeneeskundig protocol aspecifieke lage rugpijn

BIJLAGE 2: Verzekeringsgeneeskundig protocol hartinfarct

BIJLAGE 3: Verzekeringsgeneeskundig protocol overspanning

BIJLAGE 4: Verzekeringsgeneeskundig protocol depressieve stoornis

BIJLAGE 5: Algemene inleiding bij de verzekeringsgeneeskundige protocollen

BIJLAGE 6: Verzekeringsgeneeskundig protocol angststoornissen

BIJLAGE 7: Verzekeringsgeneeskundig protocol borstkanker

BIJLAGE 8: Verzekeringsgeneeskundig protocol beroerte

BIJLAGE 9: Verzekeringsgeneeskundig protocol chronischevermoeidheidssyndroom

BIJLAGE 10: Verzekeringsgeneeskundig protocol lumbosacraal radiculair syndroom

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x