Geschiedenis van deze beleidsregel:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-10-2010   Nieuwe regeling Stcrt. 2010, 15320 Stcrt. 2010, 15320

 

 

22 juni 2010

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 28, vierde lid, en 37, tweede lid, van de Ziektewet, artikel 26 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 42 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de artikelen 2:38 en 3:34 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en artikel 41a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Algemene bepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. opgeroepene: de persoon die door het UWV is opgeroepen te verschijnen op tijdstip en plaats door het UWV bepaald;
c. woonadres: het adres waar de opgeroepene woont overeenkomstig de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

Art. 2. Kostenvergoeding
-1. De opgeroepene heeft aanspraak op vergoeding van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.