Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGELS  PROEFPLAATSING  UWV  2013
 
 

27 november 2012, Stcrt. 2012, 25702
Inwerkingtreding: 1 januari 2013
(T.a.v. artt. 76a WW, 52e:1 ZW, 37:1 Wet WIA, 2:24:1 en 3:69:1 Wet Wajong, 65g:1 WAO en 67e WAZ)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
    
Gelet op de artikelen 76a van de Werkloosheidswet, 52e, eerste lid, van de Ziektewet, 37, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 2:24, eerste lid, 3:69, eerste lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, 65g, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en 67e van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

Besluit:

 

 

Art. 1. Algemene begrippen
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. arbeidsongeschikten: personen die al dan niet gedeeltelijk recht hebben op een uitkering op grond van de Wet WIA, Wet Wajong, WAO of WAZ, dan wel recht hebben op arbeidsondersteuning als bedoeld in artikel 2:15 van de Wet Wajong;
b. inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een medewerker onder zijn leiding en toezicht in het kader van een uitzend- of detacheringovereenkomst werkzaamheden laat uitvoeren;
c. proefplaatsing: het verrichten van onbeloonde arbeid door een uitkeringsgerechtigde bij een werkgever met behoud van uitkering met als doel de inschakeling van de uitkeringsgerechtigde in reguliere arbeid bij deze werkgever te bevorderen;
d. startkwalificatie: een MBO-diploma op niveau 2 of hoger of een HAVO- of VWO-diploma.
e. uitzendbeding: een bepaling als bedoeld in artikel 691, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
f. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 

Art. 2. Doelgroep van de proefplaatsing
-1. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen kan UWV toestemming verlenen voor proefplaatsing aan de volgende uitkeringsgerechtigden:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x