Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 4 januari 2007

 

BELEIDSREGELS  UWV  NORMBEDRAGEN  VOORZIENINGEN  2006

Vervallen
m.i.v. 5 januari 2007
(art. 3 BUnv07)

 
 

7 februari 2006, Stcrt. 2006, 38
Inwerkingtreding: 24 februari 2006
(T.a.v. artt. 34:2 en 35 Wet WIA, 2.17 IWIA, 65e WAO, 67c WAZ, 59b Wajong en 52d ZW)

 

 

 

 
7 februari 2006

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De normbedragen voor voorzieningen als bedoeld in:
- de artikelen 34, tweede lid, en 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- artikel 52d van de Ziektewet;
- artikel 65e van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- artikel 59b van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
- artikel 67c van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; en
- artikel 2.17 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
worden met ingang van 1 januari 2006 vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de kilometervergoedingen volgens de codes C11, C13, C21-II, C25-I, C25-II, C25-V en S1-R op basis van maximaal de aantallen kilometers verkregen volgens de ANWB-methode "snelste route" en op basis van volledige postcodes.
-2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de aftrek, als bedoeld onder de codes C26-I en C26-II, vast op basis van de aantallen kilometers verkregen volgens de ANWB-methode "snelste route" en op basis van volledige postcodes.
-3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de uurvergoeding met code E17 bij een minimale inzet van de tolk van:
a. één lesuur in onderwijssituaties; of
b. een half uur in overige situaties.
-4. De uurvergoeding met code E17 wordt als volgt vergoed in geval van buitengewone werktijden:
a. 120% op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;
b. 130% op zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;
c. 140% op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur;
d. 145% op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.
-5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt, alleen in geval van feitelijke reisactiviteit, de kilometervergoedingen volgens de code’s E17-A1 en E17-A3 op basis van de aantallen kilometers verkregen volgens de ANWB-methode "snelste route" en op basis van volledige postcodes.
-6. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de vergoeding, bedoeld in het vijfde lid, bij een reisafstand van minimaal tien kilometer en van maximaal 220 kilometer.
-7. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in het zesde lid ten aanzien van het maximale aantal kilometers.

 

Art. 3.
De Beleidsregels UWV normbedragen Rea-voorzieningen 2005 wordt ingetrokken.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2006.

 

Art. 5.
Dit besluit treedt in werking met ingang met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 7 februari 2006.
De voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[7 februari 2006]

 

Algemeen

 

     Op grond van de bij artikel 1 van dit besluit genoemde artikelen van de Wet WIA, de Ziektewet, de WAO, de Wajong, de WAZ en de IWIA is UWV bevoegd voorzieningen te verstrekken tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid, alsook het onder voorwaarden subsidie verstrekken voor meerkosten dan de kosten die gemaakt zijn voor het aanbrengen van voorzieningen. Voor de verstrekking van de voorzieningen worden normbedragen gehanteerd die periodiek worden vastgesteld. In dit besluit zijn de desbetreffende normbedragen opgenomen, zoals deze gelden met ingang van 1 januari 2006.
     Dit besluit vervangt de Beleidsregels UWV normbedragen Rea-voorzieningen 2005 d.d. 20 december 2004.


Wijze van aanpassing

     Voor de aanpassing van de diverse normbedragen is gebruik gemaakt van de desbetreffende consumentenprijsindexcijfers, evenals van de index Contractuele loonkosten per uur, nr. 85 Gezondheids- en welzijnszorg (CPI alle huishoudens - zie www.cbs.nl - StatLine). Daarbij zijn gehanteerd de laatst bekende indexcijfers, te weten die voor de maand november 2005.
     Voorts zijn het wettelijk minimumloon en de maximumdaguitkering ontleend aan de rekenregels van het ministerie van SZW, zoals deze gelden per 1 januari 2006.
     De wijziging van de hoogte van de fiscale kilometervergoeding is gebaseerd op het desbetreffende besluit van de Belastingdienst van 7 december 2005.
     Ten aanzien van de aanpassingen van de normbedragen zijn enkele bijzonderheden:
- in de verhoging van de normen E17-A1 en E17-A3 is, behalve met de verhoging van het omgerekende loondeel (uurvergoeding gedeeld door 60), rekening gehouden met de verhoging van de thans zogenoemde "€|0,19-normering" van de Belastingdienst.
- de categorie M - Beheerskostenvergoeding Zorglease - is uit het besluit genomen. De nog overgebleven vergoedingen in deze worden verder rechtstreeks afgehandeld via het contract met de enige leverancier.
- nieuw opgenomen is de categorie S - Intermediaire voorzieningen.

 

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1, alsmede de bijlage

     De wettelijke basis voor dit besluit is weergegeven naar de per 1 januari 2006 gewijzigde situatie.
     De wijziging is onder meer gevolg van het per 29 december 2005 vervallen van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea).


a. Vervoersvoorzieningen

     Met ingang van 1 maart 2004 verstrekt UWV lease-auto’s als vervoersvoorziening. Hierbij worden alle kosten van aanschaf, aanpassing, instandhouding en exploitatie van de auto integraal vergoed. In samenhang met dit nieuwe beleid zijn de code’s C21-II, C23, C24 en C24-I uitsluitend nog van toepassing op de op 1 maart 2004 lopende gevallen. Hieronder worden begrepen de af te wikkelen aanvragen waarvan de datum poststempel bij indiening ouder is dan of uiterlijk gelijk aan 29 februari 2004. De code C18-I is eveneens van toepassing op voornoemde situaties, alsook op auto’s in eigendom van belanghebbenden waarbij in het bijzonder de aftrek referentieauto (code C18-II) van toepassing is.


b. Technische apparatuur

     Indexering volgens de algemene prijsindex blijft achterwege gelet op het feit dat de prijs voor deze apparatuur de neiging heeft sterk te dalen. Bij een volgend besluit zal worden overwogen de vergoeding opnieuw vast te stellen op basis van de alsdan geldende goedkoopste adequate oplossing.


c. Intermediaire voorzieningen

     De nieuw ingevoerde normen in de categorie S - Intermediaire voorzieningen - regelen de vergoeding voor het gebruik van een intermediaire activiteit, als bedoeld in de bij artikel 1 van dit besluit genoemde artikelen van de Wet WIA, de Ziektewet, de WAO, de Wajong en de WAZ. De vergoeding voor het gebruik van een intermediaire voorziening wordt onderscheiden in een uurvergoeding, gebaseerd op het wettelijk minimumloon, en een mogelijke vergoeding, wanneer sprake is van de noodzaak tot reizen. De uurvergoeding is geregeld op overeenkomstige wijze als voor de communicatieassistent voor auditief gehandicapten (code E17-IV). De vergoeding voor reizen, die uitsluitend vertrekt mag worden wanneer daadwerkelijk sprake is geweest van reisactiviteiten, komt overeen met code E17-A3 en bestaat derhalve uit een loondeel (code S1, gedeeld door 60) bovenop het kostendeel, dat overeenkomt met de zogenoemde "€| 0,19-normering" van de Belastingdienst.

 

Artikel 2, eerste lid

     De te vergoeden kilometeraantallen worden uitsluitend berekend volgens de ANWB-methode "snelste route" en op basis van de volledige postcodes (zie www.anwb.nl).

 

Artikel 2, derde lid

     Het uurtarief kan worden gedeclareerd vanaf een minimale inzet van de tolk c.q. communicatieassistent. Deze is voor onderwijssituaties één lesuur (plus een verlenging per geheel lesuur), om te rekenen naar klokuren. Voor andere situaties is de minimale inzet een half uur (plus verlenging per kwartier).

 

Artikel 2, vierde lid

     Voor de bepaling van de verhoging van het uurtarief in geval van buitengewone werktijden is aansluiting gezocht bij de CAO Welzijn. Deze verhoging is uitsluitend van toepassing op de tarieven met codes E-17 en het daarop gebaseerde tarief met code E17-C1 en geldt derhalve niet voor de andere tariefcomponenten (code’s E17-A en code E17-C2).

 

Artikel 2, vijfde tot en met zevende lid

     De te vergoeden kilometeraantallen worden uitsluitend berekend volgens de ANWB-methode "snelste route" en op basis van volledige postcodes (zie www.anwb.nl). Ten behoeve van de minimumreistijd, bijvoorbeeld binnen het postcodegebied, wordt als minimum gehanteerd tien kilometer, waarbij een enkele reisafstand van minder dan vijf km wordt vastgesteld op vijf km. Het maximaal declarabele aantal kilometers is 220 (enkele reis = 110 km) en kan alleen in bijzondere situaties na voorafgaande toestemming van UWV worden overschreden.
     Wanneer voor een tolkopdracht in het geheel geen sprake is van reizen, dan blijft vergoeding achterwege.

 

De voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

BIJLAGE

Normbedragen voorzieningen met ingang van 1 januari 2006

[in euro's, red.]

 

Code

Beschrijving

Oud t/m
31-12-2005
Nieuw per
1-1-2006
Drempelbedrag voorzieningen
B11 Drempelbedrag waar beneden geen vergoeding wordt verleend (kostenbedrag incl. BTW) 108,00 109,00
Motorinvalidenwagen
C11 In bruikleen, vergoeding per km 0,10 0,10
C13 In eigen bezit, vergoeding per km 0,29 0,29
C18-I Bovengrens standaardaanpassingen aan eigen auto (bedragen incl. BTW)
1 Handbedrijfsrem + opklapbaar rempedaal 804,00 834,00
2 Handbedrijfsrem + segmentgas + opklapbaar rem- en gaspedaal 1125,00 1167,00
3 Rempedaal opklapbaar 180,00 187,00
4 Gaspedaal opklapbaar 180,00 187,00
5 Gas- en rempepaal opklapbaar 357,00 371,00
6 Doorlopende handgreep links of rechts 172,00 178,00
7 Slede links of rechts 800,00 830,00
8 Gaspedaal opklapbaar links en rechts 448,00 465,00
9 Handbedrijfsrem + claxon 664,00 689,00
Referentieauto en inkomensgrenzen
C18-II Normbedrag referentieauto (aanschafbedrag incl. BTW) 16 300,00 16 800,00
C20-I Inkomensgrens werk- en leefvervoer (de "hoge grens", toe te passen bij auto’s i.v.m. werk) 30 500,00 30 700,00
C20-II Inkomensgrens leefvervoer (de "lage grens", toe te passen i.v.m. leefkilometers) 26 200,00 26 300,00
C20-III Inkomensgrens tweede auto (1,5-maal de "hoge grens") 45 800,00 46 000,00
C21-II Kilometervergoeding bruikleenauto's (de normbedragen C21-II zijn geldig voor lopende gevallen toegekend op basis van aanvragen met datum poststempel tot en met 29 februari 2004)
  Brandstof benzine, bij een catalogusprijs incl. BTW van:
a minder dan 11 000,00 0,12 0,12
b 11 000,00 tot minder dan 16 000,00 0,13 0,13
c 16 000,00 tot minder dan 20 000,00 0,16 0,16
d 20 000,00 of hoger 0,17 0,17
  Brandstof diesel, bij een catalogusprijs incl. BTW van:
a minder dan 11 000,00 0,09 0,09
b 11 000,00 tot minder dan 16 000,00 0,09 0,09
c 16 000,00 tot minder dan 20 000,00 0,11 0,11
d 20 000,00 of hoger 0,13 0,13
Reparaties vervoersvoorziening
C23 Eigen bijdrage bij grote reparaties (bruikleencontract volgens model 1994 of eerder) 333,00 345,00
C24 Eigen bijdrage bij schade (bruikleencontract volgens model 1994 of eerder) 41,00 42,00
C24-I Eigen bijdrage bij schade (bruikleencontract volgens model 1994 t/m 2004) 59,00 61,00
C41 Eigen risico bij frequent voorkomende aanrijdingschade 116,00 121,00
Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit
C25-I Personenauto 0,29 0,29
C25-II Bestelauto 0,42 0,42
C25-V Bestelauto, waarvan de aanschafkosten boven de referentieauto zijn vergoed 0,37 0,37
Aftrek algemeen gebruikelijke kosten per km
C26-I Beneden inkomensgrens C20-I, resp. C20-II, resp. C20-III 0,12 0,13
C26-II Boven inkomensgrens C20-I, resp. C20-II, resp. C20-III 0,29 0,31
Taxikostenvergoeding leefvervoer (maximaal)
C31 Algemeen 1016,00 1016,00
C32 Gehalveerd (visueel gehandicapten) 508,00 508,00
C33 Rolstoeltaxikosten 1525,00 1525,00
Rijles
C51 Vaste leskilometervergoeding bij het lesrijden in een eigen auto 0,17 0,16
Begeleidingskosten
C71 Maximale vergoeding reiskosten van de begeleider per jaar 712,00 732,00
Communicatievoorziening voor doven en slechthorenden in werk- en onderwijssituaties (bedragen excl. BTW)
E17 Uurvergoeding:
E17-I doventolk (geregistreerd) 41,00 42,70
E17-III tolk in opleiding bij Hogeschool Utrecht (HU) 16,00 16,45
E17-IV communicatieassistent 9,65 9,90
E17-A Vergoeding kosten i.v.m. reizen, bedrag per km, voor:
E17-A1 doventolk (geregistreerd) 0,86 0,90
E17-A3 tolk in opleiding HU, communicatieassistent 0,34 0,35
E17-C Vergoeding mentor (via HU):
E17-C1 mentor (gediplomeerd tolk) als E17-I als E17-I
E17-C2 vergoeding reizen mentor, per km als E17-A1 als E17-A1
Technische apparatuur (maximaal; aanschafprijzen incl. BTW)
G21 Daisyspeler 475,00 475,00
  G22-I en G22-II eenmalig per minimaal drie jaar:
G22-I pc-configuratie (excl. aanpassingen) 1415,00 1415,00
G22-II eenmalige bijdrage verzekering pc-configuratie voor drie jaar 200,00 200,00
Voorzieningen met beheersaspecten
I-11 Verstrekkingen in eigendom kosten minder dan 2750,00 2850,00
I-12 Eenvoudige verklaring voor bruikleen indien hogere kosten tot 5500,00 5700,00
I-13 Bruikleencontract indien kosten gelijk zijn aan of meer dan 5500,00 5700,00
Kosten m.b.t. opleiding, per opleidingsdag (bedragen uitsluitend geldig voor opleidingen gestart vóór 1 januari 2006)
L1 Hoensbroeck 98,00 100,00
L2 Werkenrode 118,00 120,00
L3 Sonneheerdt 77,00 78,00
L4 EEGA 74,00 75,00
L5 Heliomare 74,00 75,00
Persoonlijke ondersteuning gehandicapten (bedrag vergoeding per uur excl. BTW)
Q1 Persoonlijke ondersteuning (jobcoach) 72,75 74,00
Intermediaire activiteiten (bedrag vergoeding per uur excl. BTW)
S1 Uurvergoeding nieuw 9,90
S1-R Vergoeding kosten i.v.m. reizen, bedrag per km nieuw 0,35
xxxxxx   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x