Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGELS  UWV  NORMBEDRAGEN  VOORZIENINGEN  2011
 
 

25 januari 2011, Stcrt. 2011, 3843
Inwerkingtreding: 5 maart 2011
(T.a.v. artt. 34a en 35 Wet WIA, 2:22 en 2:23 Wet Wajong, 19a WOOS, 5, 6, 7, 13, 14, 15 en 15a Rb en 5, 6 en 8 Uojh)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Wettelijk kader
De normbedragen voor voorzieningen als bedoeld in:
- de artikelen 34a en 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- de artikelen 2:22 en 2:23 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
- artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies;
- de artikelen 5, 6, 7, 13, 14, 15 en 15a van het Reïntegratiebesluit;
- de artikelen 5, 6 en 8 van het Besluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap; ¹
worden vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

1. Volgens de redactie dient "Besluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap" te worden vervangen door: Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap. Dat uitvoeringsbesluit is gebaseerd op artikel 19a, zevende lid, van de Wet overige OCW-subsidies.

 

Art. 2. Uurvergoeding doventolken
-1. De uurvergoeding met code E17 wordt uitsluitend verstrekt voor feitelijke tolkactiviteit en bij een minimale inzet van de tolk van één kwartier in alle voorkomende situaties.
-2. Voor opdrachten in het onderwijs wordt de vergoeding per uur als volgt gedifferentieerd:
- in wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs: 105% van het normbedrag E17-1 en E17-3;
- in het middelbaar (beroeps)onderwijs: 100% van het normbedrag E17-1 en E17-3;
- in het lager onderwijs: 95% van het normbedrag E17-1 en E17-3.
-3. De in het tweede lid genoemde percentages worden alleen gewijzigd na overleg met het ministerie van OCW.
-4. De uurvergoeding met code E17 en de daarop gebaseerde vergoedingen als bedoeld in het tweede lid worden als volgt verhoogd in geval van buitengewone werktijden:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x