Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
10-07-2014 01-07-2014 Wijziging Stcrt. 2014, 19085 Stcrt. 2014, 19085
12-03-2014 01-01-2014 Nieuwe regeling Stcrt. 2014, 6743 Stcrt. 2014, 6743

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

HOOFDSTUK  1

Wettelijk kader

 

Art. 1. Wettelijk kader
De normbedragen voor voorzieningen als bedoeld in:
- artikelen 34a en 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- artikelen 2:22 en 2:23 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
- artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies;
- artikelen 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 15a, 15b en 18 van het Reïntegratiebesluit;
- artikelen 3, 5, 6, 7 en 8 van het Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap;
worden vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2. Algemene begrippen
In dit besluit wordt verstaan onder:
- voorziening: een middel of dienst waarmee wordt beoogd om de gevolgen van ziekten en gebreken voor het vinden en verrichten van inkomensvormende arbeid of het deelnemen aan regulier onderwijs zoveel mogelijk weg te nemen;
- normbedrag: de maximale vergoeding die voor de verstrekking van een dienst of middel wordt betaald;
- werknemer: een werknemer in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- werkgever: een werkgever in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- jonggehandicapte: de natuurlijke persoon in de zin van artikel 2.3 of 3.2 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
- startende zelfstandige: de persoon die, anders dan in dienstbetrekking, arbeid in eigen beroep of bedrijf gaat verrichten of recentelijk is gaan verrichten, teneinde daarmee inkomen te verwerven;
- personen die in aanmerking komen voor onderwijsvoorzieningen: de personen die zijn omschreven in artikel 19a, eerste lid, van de Wet overige OCW-subsidies;
- structureel functionele beperkingen: beperkingen ten gevolge van ziekten of gebreken die de gevraagde voorziening noodzakelijk maken en die naar verwachting ten minste één jaar tot belemmeringen bij het verrichten van inkomensvormende arbeid zullen leiden;
- beperking bij het volgen van onderwijs: ziekten en gebreken die ertoe leiden dat een leerling of student van het regulier onderwijs naar verwachting ten minste drie maanden belemmeringen zal ondervinden bij het deelnemen aan onderwijs.

 

 

HOOFDSTUK  2

Vervoersvoorzieningen

 

Art. 3. Kilometervergoeding
-1. De kilometervergoedingen volgens de normbedragen C22,¹ C25-I en C25-V worden verstrekt op basis van de woon-werkafstand of woon-schoolafstand volgens de ANWB-routeplanner "snelste route", op basis van volledige postcodes en per enkele reis afgerond naar boven.
-2. De aftrek van de eigen bijdrage, genoemd in de normbedragen C26-I en C26-II, wordt op dezelfde wijze vastgesteld als in het eerste lid.

1. De codes verwijzen naar de codelijst zoals opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregels.

 

Art. 4. Taxikostenvergoeding
-1. Vergoeding volgens het normbedrag C31 wordt verstrekt als de cliënt niet meer dan

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.