Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

RE¤NTEGRATIEBESLUIT
 
 

2 december 2005, Stb. 2005, 622
Inwerkingtreding: 29 december 2005
(T.a.v. artt. 52d en 87 ZW, 34:2, 34a:1, 34a:3, 35:5 36:1a en 36:4 Wet WIA, 2.17 IWIA, 65c:5, 65d:4 en 65e WAO, 67a:5, 67b:4 en 67c WAZ en 2:22:4, 2:23:1, 2:23:3, 2:25:5, 2:26:4, 3:64, 3:67:5 en 3:68:4 Wet Wajong)

 

 

 

 
BESLUIT van 2 december 2005 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur houdende regels met betrekking tot re´ntegratie (Re´ntegratiebesluit)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2005, Directie Sociale verzekeringen, nr. SV/R&S/05/51579;
     Gelet op artikel 2.17, achtste lid, van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de artikelen 52d en 87 van de Ziektewet, de artikelen 34, tweede lid, 35, vierde lid, en 36, eerste lid, onderdeel a, en vierde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de artikelen 65c, vijfde lid, 65d, vierde lid, en 65e van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de artikelen 59b, 59f, vijfde lid, en 59g, vierde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de artikelen 67a, vijfde lid, 67b, vierde lid, en 67c van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
     De Raad van State gehoord (advies van 10 augustus 2005, nr. W12.05.0322/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S /05/95731;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

ž 1.  Algemene bepalingen

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. arbeidsongeschiktheidsuitkering: een arbeidsongeschiktheidsuitkering of inkomensvoorziening op grond van de WAZ, de Wet Wajong of de WAO;
b. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
c. Wet Wajong: de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
d. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
e. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

 

Art. 1a. Wettelijke grondslag
Dit besluit berust op de artikelen 34a, eerste en derde lid, 35, vierde lid,╣ en 36, eerste lid, onderdeel a, en vierde lid, van de Wet WIA, de artikelen 65c, vijfde lid, en 65d, vierde lid, van de WAO, de artikelen 2:22, vierde lid, 2:23, eerste en derde lid,▓ 3:67, vijfde lid, en 3:68, vierde lid, van de Wet Wajong en de artikelen 67a, vijfde lid, en 67b, vierde lid, van de WAZ.

1. Volgens de redactie dient "vierde lid" te worden vervangen door: vijfde lid.
2. Gelet op het bepaalde in artikel 1gg, eerste lid, onderdeel e, van de Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (Stb. 2009, 580) dient volgens de redactie na "2:23, eerste en derde lid" te worden ingevoegd: , 2:25, vijfde lid, 2:26, vierde lid.

 

Art. 2. Uitgangspunten verstrekking subsidie en verlening voorzieningen [Bvh]
-1. Een subsidie als bedoeld in artikel 36 van de Wet WIA of een voorziening als bedoeld in de artikelen 34a, eerste lid, en 35 van de Wet WIA en de artikelen 2:22 en 2:23, eerste lid, van de Wet Wajong wordt niet verstrekt respectievelijk verleend indien het kosten van een voorziening of een voorziening betreft:
a. die algemeen gebruikelijk is; of
b. waarvoor vergoeding op grond van een andere wettelijke regeling mogelijk is.
-2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, kan een in dat lid bedoelde subsidie of voorziening worden verstrekt respectievelijk worden verleend indien deze dient ter vergoeding van kosten of voorzieningen waarvoor vergoeding op grond van een andere wettelijke regeling mogelijk is en die vrijwel uitsluitend is ge´ndiceerd voor de werksituatie, dan wel vrijwel uitsluitend kan worden gebruikt voor of in de werksituatie.
-3. Het tweede lid is niet van toepassing op de verlening van een voorziening in de vorm van een hulpmiddel gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie.
-4. Bij de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt bij de beoordeling en berekening van de kosten en de verlening van een voorziening als bedoeld in het eerste en tweede lid uitgegaan van de goedkoopste adequate voorziening.

 

Art. 3. Geen subsidie en voorzieningen bij geringe kosten [BUnv13] [BUnv14] [Bvh]
-1. Een subsidie als bedoeld in artikel 36 van de Wet WIA wordt niet verstrekt indien de kosten, bedoeld in dat artikel, minder bedragen dan 1,85 maal het minimumloon per dag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, zoals laatstgenoemd artikel luidde op 1 januari van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.
-2. Indien de gezamenlijke waarde van voorzieningen waarvoor in een kalenderjaar een subsidie is aangevraagd als bedoeld in artikel 36 van de Wet WIA, een bedrag ter hoogte van 1,85 maal het minimumloon per dag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, overtreft, kan het UWV de werkgever subsidie verstrekken ter hoogte van die gezamenlijke waarde.
-3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de verlening van voorzieningen als bedoeld in de artikelen 34a, eerste lid, en 35 van de Wet WIA en artikel 2:23, eerste lid, van de Wet Wajong.

 

Art. 4. Op het individu gerichte voorzieningen [Bvh]
Een voorziening als bedoeld in de artikelen 34a, eerste lid, en 35 van de Wet WIA en artikel 2:23, eerste lid, van de Wet Wajong wordt slechts verleend indien deze in overwegende mate op het individu is gericht.

 

 

ž 2.  Voorzieningen

 

Art. 5. Inkomenstoets (leef)vervoersvoorzieningen [BUnv11] [BUnv12] [BUnv13] [BUnv14]
-1. Vervoersvoorzieningen als bedoeld in

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet WIA | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x