Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Intrekking Stb. 2006, 625 Stb. 2006, 645
18-03-2005 01-10-2004 Wijziging Stcrt. 2005, 53 Stcrt. 2005, 53
01-04-2001   Wijziging Stcrt. 2001, 64 Stcrt. 2001, 64
30-09-1998   Nieuwe regeling Stcrt. 1998, 185 Stb. 1998, 533

 

 

18 september 1998/nr. DCIM 98/50472
Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden

     De Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid;
     Gelet op de artikelen 1, tweede lid, onderdeel c, en 3, zesde lid, van de Wet inburgering nieuwkomers;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In deze regeling wordt onder wet verstaan: de Wet inburgering nieuwkomers.

 

Art. 2.
-1. Tot de categorie van vreemdelingen, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel c, van de wet, behoort de vreemdeling aan wie een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000 is verleend onder een beperking die samenhangt met:
verblijf voor studie;
verblijf in het kader van een cultureel uitwisselingsprogramma;
verblijf als au pair;
verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling;
verblijf voor medische behandeling;
verblijf als slachtoffer van vrouwenhandel;
verblijf voor familiebezoek;
verblijf als niet-geprivilegieerde NAVO-vreemdeling;
verblijf als kennismigrant als bedoeld in artikel 1d van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen.
-2. Tot de categorie van vreemdelingen, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel c, van de wet, behoren tevens de gezinsleden van de vreemdeling, bedoeld in het eerste lid.

 

Art. 3.
-1. Tot de categorie van Nederlanders, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de wet, behoort de Nederlander die aantoont dat hij in Nederland verblijft:
voor studie;
voor stage;
in het kader van een cultureel uitwisselingsprogramma;
als au pair;
voor medische behandeling;
voor familiebezoek.
-2. Tot de categorie van Nederlanders, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de wet, behoren tevens de gezinsleden van de Nederlander, bedoeld in het eerste lid.

 

Art. 4.
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

 

Art. 5.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing nieuwkomers wegens verblijf voor een tijdelijk doel.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

's-Gravenhage, 18 september 1998.
De Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid,
R.H.L.M. van Boxtel
.

 

 

 

TOELICHTING
[18 september 1998]

 

     De Wet inburgering nieuwkomers (Win) bepaalt in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, dat bij ministeriële regeling categorieën van vreemdelingen worden aangewezen die voor een tijdelijk doel in Nederland verblijven. Voorts bepaalt artikel 3, zesde lid, van deze wet dat bij ministeriële regeling categorieën van Nederlanders worden aangewezen die voor een tijdelijk doel in Nederland verblijven. Deze regeling strekt hiertoe.
     Het uitgangspunt van de Win is dat inburgering bedoeld is voor nieuwkomers die voor een onbepaalde periode tot Nederland zijn toegelaten. De in deze regeling aangewezen categorieën nieuwkomers vallen, op grond van hun tijdelijk verblijf, dan ook niet onder de Win en zijn niet verplicht tot inburgering.


Vreemdelingen

     Bij de keuze voor de tijdelijke doelen op grond waarvan vreemdelingen in Nederland verblijven, is zoveel mogelijk aangesloten bij de beperkingsgronden op grond waarvan een vergunning tot verblijf onder beperking wordt verleend. Deze beperkingsgronden zijn opgenomen in de Vreemdelingencirculaire van het Ministerie van Justitie.


Studie

     Het vreemdelingenbeleid is erop gericht vreemdelingen in de gelegenheid te stellen in Nederland een studie of opleiding te volgen. Een vreemdeling die voor studiedoeleinden in Nederland is toegelaten, dient ons land weer te verlaten bij voltooiing of tussentijdse beëindiging van de studie. Onder studie vallen ook de aanvullende examens met het oog op studie.


Cultureel uitwisselingsprogramma

     Vreemdelingen kunnen op basis van culturele akkoorden of andere, vergelijkbare bilaterale of multilaterale akkoorden, dan wel via uitwisselingsprogramma’s, door of onder auspiciën van de centrale overheid worden uitgenodigd hier te lande te studeren.


Au pair

     Vreemdelingen kunnen, onder bepaalde omstandigheden, tijdelijk als au pair in Nederland verblijven om in korte tijd kennis te maken met de Nederlandse taal en cultuur. De au pair verblijft in een gastgezin.


Medische behandeling

     Voor medische behandeling wordt in het algemeen slechts verblijf hier te lande toegestaan indien Nederland voor het ondergaan van die behandeling het meest aangewezen land is. De omstandigheden dat Nederland het meest aangewezen land is, kan verband houden met de aard van de ziekte, een bijzondere specialisatie hier te lande of andere factoren waardoor behandeling elders voor de betrokkene minder aangewezen is. Het verblijf wordt toegestaan voor de duur van de behandeling.


Slachtoffer van vrouwenhandel

     Aan slachtoffers van vrouwenhandel wordt opvang geboden gedurende de bedenktijd voorafgaande aan de aangifte en gedurende de periode van opsporing, vervolging en de berechting in feitelijk aanleg na aangifte van vrouwenhandel.


Familiebezoek

     Verblijf voor familiebezoek wordt slechts voor korte duur en onder bepaalde voorwaarden toegestaan.


Niet-geprivilegieerde NAVO-vreemdeling

     In artikel 2, onderdeel h, van deze regeling is de niet-geprivilegieerde NAVO-vreemdeling als tijdelijke categorie vreemdelingen opgenomen. Op basis hiervan vallen zij buiten de inburgeringsplicht. De geprivilegieerde NAVO-vreemdeling is op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1º, van de Win uitgesloten, omdat hij op grond van bepalingen van verdragen of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties niet kan worden verplicht aan een inburgeringsprogramma deel te nemen. De niet-geprivilegieerde NAVO-vreemdeling valt buiten deze categorie. Voorts dient voor de niet-geprivilegieerde NAVO-vreemdeling geen tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd. In artikel 1, tweede lid, onderdeel a en b, van de Win wordt bepaald dat onder verblijf voor een tijdelijk doel wordt verstaan het verblijf van:
- vreemdelingen ten behoeve van wie over een geldige tewerkstellingsvergunning als bedoeld in de Wet arbeid vreemdelingen wordt beschikt en hun gezinsleden;
- vreemdelingen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Wet arbeid vreemdelingen, en hun gezinsleden.
     Deze categorieën zijn in de Win reeds uitgesloten van de plicht tot inburgering, op grond van hun tijdelijk verblijf in verband met arbeid. Omdat de niet-geprivilegieerde NAVO-vreemdeling eveneens voor het tijdelijke doel "arbeid" in Nederland verblijft en voor hem geen tewerkstellingsvergunning hoeft te worden aangevraagd, is deze categorie in de onderhavige regeling opgenomen. Niet-opneming in deze regeling zou betekenen dat de Win op deze NAVO-vreemdeling van toepassing is. Bovendien ligt het in de rede om voor bedoelde categorie wat betreft inburgering aan te sluiten bij de geprivilegieerde NAVO-vreemdelingen en hen niet te verplichten tot inburgering.


Stage

     Vreemdelingen kunnen voor een stage naar Nederland komen. Voor de duur van de stage dient echter een tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd. Zoals al is gesteld, zijn vreemdelingen die naar Nederland komen en waarvoor een tewerkstellingsvergunning vereist is in de Win al uitgesloten van de plicht tot inburgering. Op grond hiervan behoeft het tijdelijke doel stage niet in deze regeling te worden opgenomen.


Gezinsleden van vreemdelingen die hier voor een tijdelijk doel verblijven

     De gezinsleden van de in deze regeling bedoelde vreemdelingen die met deze vreemdelingen naar Nederland komen, verblijven ook voor een tijdelijke periode in Nederland. Op grond hiervan zijn zij in het tweede lid van artikel 2 opgenomen, waardoor zij eveneens niet vallen onder de inburgeringsplicht van de Win. Hiermee wordt tevens aangesloten bij het bepaalde in de Win dat de gezinsleden van de in de wet genoemde vreemdelingen die hier voor een tijdelijke doel verblijven eveneens zijn uitgesloten van inburgering.


Nederlanders

     Ook Nederlanders die naar Nederland komen voor een verblijf met een tijdelijk doel behoeven niet in te burgeren. Voor Nederlanders geldt eveneens het uitgangspunt van de Win dat inburgering is bedoeld voor nieuwkomers die voor onbepaalde tijd in Nederland zullen verblijven.
     Artikel 3, zesde lid, van de Win schrijft voor dat de aan te wijzen categorieën Nederlanders die hier verblijven met een tijdelijke doel zoveel mogelijkheid overeenkomt met de aan te wijzen categorieën vreemdelingen die hier eveneens met een tijdelijk doel verblijven. Uit de artikelen 2 en 3 van deze regeling blijkt dat de aangewezen categorieën zoveel mogelijk overeenkomen.
     De verschillen betreffen:


Stage

     Voor Nederlanders is het tijdelijke doel stage in de regeling opgenomen. De reden hiervan is dat Nederlanders uiteraard zonder een tewerkstellingsvergunning naar Nederland kunnen komen voor stage. Derhalve dient stage als tijdelijk doel te worden vermeld. Indien stage niet zou zijn opgenomen, zouden Nederlanders die voor dit doel naar Nederland komen, dienen in te burgeren.


Slachtoffer van vrouwenhandel

     In deze regeling zijn tijdelijke doelen opgenomen die naar hun aard tijdelijk zijn, zoals studie, medische behandeling, familiebezoek. Bij slachtoffer van vrouwenhandel is dit niet het geval. Derhalve is dit doel voor Nederlanders niet opgenomen. Dat dit doel wel bij de categorie vreemdeling is opgenomen, houdt verband met het feit dat deze vrouwen illegaal in Nederland zijn en tijdelijk mogen blijven totdat hun proces is afgerond.


Niet-gepriviligieerde NAVO-vreemdeling

     Het ligt voor de hand dat deze categorie alleen voor vreemdelingen als tijdelijk doel kan worden opgenomen.
     Voor de omschrijving van de tijdelijke doelen wordt verwezen naar de omschrijving van de tijdelijke doelen voor vreemdelingen in deze toelichting.
     Ook voor Nederlanders die hier voor een tijdelijk doel verblijven, geldt dat hun gezinsleden die meekomen naar Nederland niet vallen onder de inburgeringsplicht van de Win. Op grond hiervan zijn zij in het tweede lid van artikel 3 van deze regeling opgenomen.
     Uiteraard is er een belangrijk verschil tussen het verblijfsrecht van vreemdelingen en dat van Nederlanders. Vreemdelingen dienen Nederland te verlaten indien de reden van hun verblijf (in casu het tijdelijke doel) niet meer aanwezig is. Dit geldt uiteraard niet voor personen met de Nederlandse nationaliteit.

 

De Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid,
R.H.L.M. van Boxtel
.