Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Intrekking Stb. 2006, 625 Stb. 2006, 645
16-07-1999   Nieuwe regeling Stcrt. 1999, 132
Rectificatie in
Stcrt. 1999, 135
Stcrt. 1999, 132

 

 

24 juni 1999/nr. CIM99/72923
Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden

     De Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid;
     Gelet op artikel 13, derde lid, van de Wet inburgering nieuwkomers;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het model van het certificaat, bedoeld in artikel 13, derde lid, van de Wet inburgering nieuwkomers, is het model, bedoeld in de bijlage van deze regeling.

 

Art. 2.
De Regeling van de Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid van 9 maart 1999, houdende vaststelling van een model van het certificaat inburgering (Stcrt. 1999, 66), wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

 

's-Gravenhage, 24 juni 1999.
De Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid,
R.H.L.M. van Boxtel
.

 

 

 

TOELICHTING
[24 juni 1999]

 

In artikel 13, derde lid, van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) is bepaald dat de Minister voor Grotesteden en Integratiebeleid voor het certificaat inburgering een model vaststelt. Bijgaand model strekt hiertoe.
     Het huidige model van het certificaat inburgering, dat ik heb vastgesteld op 9 maart jl. (Stcrt. 1999, 66), zou in de praktijk fraudegevoelig kunnen zijn, omdat na uitreiking van het certificaat mutaties kunnen worden aangebracht. Hoewel tot nu toe geen concrete aanwijzingen zijn dat het certificaat onjuist wordt gebruikt, is het van belang deze mogelijkheid bij voorhand te voorkomen. Gelet hierop stel ik een nieuw model van het certificaat inburgering vast. Het model vastgesteld bij mijn regeling van 9 maart 1999 wordt hierbij ingetrokken.
     In artikel 13, tweede lid, van de Win is bepaald dat op het certificaat het behaalde niveau wordt vermeld indien uit de verklaring, bedoeld in artikel 7.4.15 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, blijkt dat de deelnemer heeft voldaan aan één van de in artikel 11, eerste lid, van de Win bedoelde niveaus. In de Regeling vaststelling inhoud en niveaus inburgeringstoets van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn deze niveaus nader ingevuld.
     Het niveau, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de wet, is het in de bijlage behorende bij de Regeling eindtermen breed maatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid vastgestelde niveau van de eindtermen Nederlands als Tweede Taal, Referentiekader niveau 2, de onderdelen Luisteren, Spreken, Lezen en Schrijven.
     Het niveau, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de wet is het in de bijlage behorende bij de Regeling eindtermen breed maatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid vastgestelde niveau van de eindtermen Nederlands als Tweede Taal, Referentiekader niveau 3, en Maatschappij Oriëntatie, Kwalificatiestructuur Educatie, niveau 2.
     De toets die de nieuwkomer in het kader van het inburgeringsprogramma dient af te leggen, bestaat uit twee onderdelen: de profieltoets NT2 voor het onderdeel Nederlands als Tweede Taal en de MO-profieltoets voor het onderdeel Maatschappij Oriëntatie. Beide profieltoetsen zijn geen examens, maar een peiling van het niveau dat de nieuwkomer heeft bereikt. Indien de toets door de nieuwkomer is afgelegd, reikt het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel w, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, een verklaring aan de nieuwkomer als bewijs daarvan uit. Het bevoegde gezag is in de meeste gevallen een ROC [Regionaal Opleidingen Centrum, red.]. Op deze verklaring zijn door het ROC de niveaus vermeld die door de nieuwkomer zijn behaald. Wat betreft het onderdeel Nederlands als Tweede Taal kan door de nieuwkomer niveau 1 tot en met niveau 3 worden behaald. Niveau 2 is behaald indien voor alle vier de onderdelen Luisteren, Spreken, Lezen en Schrijven niveau 2 is behaald. Niveau 3 is behaald indien voor alle vier de onderdelen Luisteren, Spreken, Lezen en Schrijven niveau 3 is behaald. Bij het onderdeel Maatschappij Oriëntatie bestaat alleen niveau 2. Het bevoegd gezag (het ROC) zendt een afschrift van de verklaring, waarop de behaalde niveaus van de nieuwkomer staan vermeld, naar het college van burgmeester en wethouders.
     Als het inburgeringsprogramma is voltooid, wordt aan de nieuwkomer een certificaat uitgereikt waaruit diens deelname aan het programma blijkt. Indien uit de verklaring van het ROC blijkt dat de nieuwkomer heeft voldaan aan één van de niveaus, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vaststelling inhoud en niveaus inburgeringstoets, dient op het certificaat het behaalde niveau te worden vermeld. Dit dient als volgt te gebeuren. Indien voor Nederlands als Tweede Taal niveau 1 is behaald, dan dient niets op het certificaat te worden vermeld. Aan de nieuwkomer wordt in dat geval echter wel een certificaat uitgereikt. Indien niveau 2 is behaald (voor alle vier de onderdelen Luisteren, Spreken, Lezen en Schrijven), dient voor Nederlands als Tweede Taal niveau 2 op het certificaat te worden vermeld. Indien niveau 3 (voor alle vier de onderdelen Luisteren, Spreken, Lezen en Schrijven) is behaald, dan dient voor Nederlands als Tweede Taal niveau 3 op het certificaat te worden vermeld. Voor Maatschappij Oriëntatie dient op het certificaat niveau 2 te worden vermeld indien uit de verklaring van het ROC blijkt dat de nieuwkomer dit niveau ook heeft behaald.
     Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat het certificaat aan de nieuwkomer wordt uitgereikt. Het certificaat kan echter door een daarvoor bevoegde ambtenaar, namens het college van burgemeester en wethouders, worden ondertekend. Dit kan bijvoorbeeld de gemeentesecretaris zijn of een ambtenaar van de afdeling onderwijs.

 

De Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid,
R.H.L.M. van Boxtel
.

 

 

 

BIJLAGE

 

     
  Logo Win Logo gemeente
van afgifte
 
 

 

 

Certificaat Inburgering

bedoeld in artikel 13, tweede en derde lid, van de Wet inburgering nieuwkomers

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente .......... <naam gemeente> verklaart hierbij dat .......... <naam nieuwkomer>, geboren in .......... <plaats en land> op .......... <geboortedatum>, heeft deelgenomen aan het inburgeringsprogramma en daarmee heeft voldaan aan de verplichtingen in het kader van de Wet inburgering nieuwkomers.

Genoemde persoon heeft hierbij het volgende resultaat behaald:

....................

 

 

Datum: .. - .. - .... (datum van afgifte)

Het college van burgemeester en wethouders,
namens dit college,

....................

 

Nieuwkomer <handtekening nieuwkomer>

....................