Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet inschakeling werkzoekenden
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 21 september 2004

 

REGELING  VERGOEDING  UITVOERINGSKOSTEN  REĻNTEGRATIE  NIET-UITKERINGSGERECHTIGDEN  EN  ANW-ERS

Vervallen
m.i.v. 22 september 2004
(art. XIV,o Si04)

 
 

21 december 2001, Stcrt. 2002, 3
Inwerkingtreding: 1 januari 2002
(T.a.v. art. 3:1 Kaderwet SZW-subsidies en 14:4 BufW)

 

 

 

 
21 december 2001/nr. AM/RAW/2001/85579
Directie Arbeidsmarkt

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definitie
In deze regeling wordt verstaan onder de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Art. 2. Toepassingsgebied
De Algemene Regeling SZW-subsidies is niet van toepassing.

 

Art. 3. Subsidieverstrekking
-1. De minister verstrekt op of omstreeks 1 maart 2002 en op of omstreeks 1 maart 2003 aan de gemeenten een subsidie voor kosten die verband houden met de invoering van de volledige reļntegratieverantwoordelijkheid voor gemeenten voor niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet.
-2. De totaal beschikbare subsidie bedraagt €|9,665 miljoen voor het kalenderjaar 2002 en €|9,665 miljoen voor het kalenderjaar 2003.
-3. De totaal beschikbare subsidie wordt per kalenderjaar als volgt over de gemeenten verdeeld. Eerst wordt aan elke gemeente een vast bedrag beschikbaar gesteld van €|4538,00. Het dan nog resterende deel van de beschikbare subsidie wordt voor de helft over de gemeenten verdeeld naar rato van het aantal personen dat woonachtig is in de gemeente met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet op 31 december 2000 en voor de andere helft verdeeld naar rato van het aantal personen dat op 31 december 2000 in de gemeente woonachtig was en als niet-werkende werkzoekende bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, bedoeld in de Arbeidsvoorzieningswet 1996, zoals die wet op genoemd tijdstip luidde, geregistreerd stond.
-4. De hoogte van de subsidie van de gemeenten is voor het kalenderjaar 2002 en het kalenderjaar 2003 vastgesteld volgens de bijlage die bij deze regeling behoort.

 

Art. 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

 

Art. 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding uitvoeringskosten reļntegratie niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-ers.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

 

's-Gravenhage, 21 december 2001.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W.A. Vermeend.

 

 

 

TOELICHTING
[21 december 2001]

 

    Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen worden gemeenten met ingang van 2002 volledig verantwoordelijk voor de reļntegratie van niet-uitkeringsgerechtigden [NUG-ers, red.] en personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw).
     De gemeenten krijgen daarvoor extra subsidie toegekend, door middel van een aanvulling op het scholings- en activeringsbudget in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw). Dit laatste is vastgelegd in een wijziging van het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden (Buf), dat op 1 november 2001 in het Staatsblad werd gepubliceerd (Staatsblad 2001, 505). Tevens is in dat besluit een financieringssystematiek vastgelegd. Deze is voor een periode van twee jaar bedoeld; daarna zal worden overgegaan op prestatiefinanciering.
     Het totaal te verlenen extra subsidiebedrag ten behoeve van de reļntegratie van niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-gerechtigden in 2002 bedraagt €|96,65 miljoen (ƒ213 miljoen). Daarvan is 90% (dus totaal €|86,985 miljoen) bestemd als programmageld; dit geld wordt over de gemeenten verdeeld volgens de verdeelsleutel die is vastgelegd in het Buf (zie bovenstaande); in januari ontvangen de gemeenten een beschikking waarin het toegekende bedrag staat vermeld. Daarnaast moet nog worden voorzien in een vergoeding voor gemeentelijke uitvoeringskosten; daarvoor is 10% van het totaal beschikbaar (dus €|9,665 miljoen). Onderhavige subsidieregeling dient ter toekenning van een vergoeding voor gemeentelijke uitvoeringskosten voor de reļntegratie van niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-gerechtigden. Daarbij zijn geen nadere voorwaarden gesteld aan de besteding van de middelen. Dit op grond van het uitgangspunt dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf is om de reļntegratie van NUG-ers en Anw-ers zo goed mogelijk vorm te geven. Bovendien geldt dat de hoogte van het totaal toegekende subsidiebedrag niet in redelijke verhouding zou zijn tot de administratieve lasten die samenhangen met het toezicht op naleving van de bestedingsvoorwaarden.
     De subsidiegelden zijn om die reden met de onderhavige regeling reeds vastgesteld op de bedragen die in de bijlage zijn opgenomen.
     De regeling voorziet in een subsidie van in totaal €|9,665 miljoen (ƒ21,3 miljoen) voor het jaar 2002. Ook voor het jaar 2003 zal aan de gemeenten dezelfde tegemoetkoming in de uitvoeringskosten worden verstrekt. Met ingang van 2004 zal de hele financieringssystematiek worden gewijzigd met het oog op invoering van prestatiefinanciering. Dan zal worden bezien of een afzonderlijke vergoeding voor uitvoeringskosten in een dergelijke systematiek past.
     Voor de verdeling van de subsidie voor uitvoeringskosten is gekozen voor de volgende verdeelmethode: elke gemeente krijgt een basisbedrag van €|4538,- (ƒ10 000,-), omdat uitvoeringskosten deels een vast karakter hebben en niet afhankelijk zijn van de grootte van de gemeente.
     Het meerdere wordt verdeeld volgens dezelfde systematiek die wordt gehanteerd bij de verdeling van het programmageld over de gemeenten. Deze verdeelsleutel volgt het voornoemde Besluit uitvoering en financiering Wiw en wordt voor de helft bepaald door de verdeling van het aantal niet-uitkeringsgerechtigden over de gemeenten en voor de andere helft door de verdeling van het aantal Anw-gerechtigden. Beide groepen zijn ongeveer even groot.
     De verdeling van het aantal Anw-gerechtigden kan nauwkeurig worden vastgesteld op basis van de bestanden van de Sociale verzekeringsbank. De verdeling van het aantal niet-uitkeringsgerechtigden over de gemeenten is afgeleid uit de bestanden van de voormalige Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Daar was tot nu toe het aantal niet-werkende werkzoekenden geregistreerd. Hoewel dit een bredere categorie betreft dan uitsluitend werkzoekenden zonder uitkering, is uit bestandsvergelijkingen gebleken dat er een grote correlatie bestaat tussen deze twee grootheden, zodat het gebruik van deze gegevens gerechtvaardigd is.

     Bijgevoegd is een bijlage waarin per gemeente is aangegeven op welk bedrag de gemeente zowel in het kalenderjaar 2002 als het kalenderjaar 2003 recht heeft, berekend volgens genoemde verdeelsleutel.
     Bij de toekenningsbrief waarbij de subsidie Wiw voor 2002 werd toegekend en die alle gemeenten vóór 1 oktober 2001 hebben ontvangen, werd al een voorlopige indicatie gegeven van het voor 2002 te ontvangen bedrag voor reļntegratie van niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een Anw-uitkering. Deze indicatie gaf het bedrag weer van programmakosten en uitvoeringskosten tezamen. Het ging daarbij nadrukkelijk om een indicatie, omdat een definitieve beschikking pas kan worden afgegeven wanneer het wetsvoorstel SUWI daadwerkelijk met ingang van 1 januari 2002 van kracht is geworden. Aangezien bij het bepalen van het indicatieve bedrag gebruik gemaakt moest worden van voorlopige cijfers van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, kan het definitieve budget van de indicatie afwijken. Dit zal bij de toekenning verder worden toegelicht.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W.A. Vermeend.

 

 

 

BIJLAGE

 

UO Naam gemeente Totaal
in euro's
Totaal
in guldens
1680 Aa en Hunze 15 193,-xx 33 481,-xx
738 Aalburg 7 415,-xx 16 341,-xx
358 Aalsmeer 11 628,-xx 25 625,-xx
197 Aalten 10 761,-xx 23 714,-xx
305 Abcoude 6 644,-xx 14 641,-xx
59 Achtkarspelen 21 944,-xx 48 358,-xx
482 Alblasserdam 11 648,-xx 25 669,-xx
613 Albrandswaard 9 622,-xx 21 204,-xx
483 Alkemade 8 587,-xx 18 923,-xx
361 Alkmaar 40 593,-xx 89 455,-xx
141 Almelo 50 757,-xx 111 854,-xx
34 Almere 66 875,-xx 147 373,-xx
484 Alphen aan den Rijn 28 925,-xx 63 742,-xx
1723 Alphen-Chaam 7 518,-xx 16 567,-xx
1679 Ambt Montfort 9 747,-xx 21 480,-xx
60 Ameland 6 626,-xx 14 602,-xx
306 Amerongen 7 187,-xx 15 838,-xx
307 Amersfoort 56 922,-xx 125 440,-xx
362 Amstelveen 30 740,-xx 67 742,-xx
363 Amsterdam 558 288,-xx 1 230 305,-xx
364 Andijk 6 421,-xx 14 150,-xx
199 Angerlo 6 374,-xx 14 046,-xx
366 Anna Paulowna 8 465,-xx 18 654,-xx
200 Apeldoorn 71 833,-xx 158 299,-xx
3 Appingedam 12 970,-xx 28 582,-xx
885 Arcen en Velden 7 977,-xx 17 579,-xx
202 Arnhem 104 453,-xx 230 184,-xx
106 Assen 35 499,-xx 78 230,-xx
743 Asten 10 416,-xx 22 954,-xx
650 Axel 9 662,-xx 21 292,-xx
744 Baarle-Nassau 6 652,-xx 14 659,-xx
308 Baarn 13 914,-xx 30 662,-xx
489 Barendrecht 13 546,-xx 29 851,-xx
203 Barneveld 18 097,-xx 39 881,-xx
144 Bathmen 6 566,-xx 14 470,-xx
5 Bedum 8 322,-xx 18 339,-xx
888 Beek 11 432,-xx 25 193,-xx
370 Beemster 7 391,-xx 16 288,-xx
889 Beesel 10 159,-xx 22 387,-xx
7 Bellingwedde 10 691,-xx 23 560,-xx
206 Bemmel 20 597,-xx 45 390,-xx
372 Bennebroek 6 076,-xx 13 390,-xx
491 Bergambacht 6 716,-xx 14 800,-xx
1724 Bergeijk 10 444,-xx 23 016,-xx
893 Bergen (L) 10 248,-xx 22 584,-xx
373 Bergen (NH) 15 357,-xx 33 842,-xx
748 Bergen op Zoom 36 322,-xx 80 043,-xx
207 Bergh 12 537,-xx 27 628,-xx
492 Bergschenhoek 7 511,-xx 16 552,-xx
493 Berkel en Rodenrijs 9 265,-xx 20 417,-xx
1721 Bernheeze 15 049,-xx 33 164,-xx
568 Bernisse 9 252,-xx 20 389,-xx
753 Best 13 728,-xx 30 253,-xx
209 Beuningen 15 256,-xx 33 620,-xx
375 Beverwijk 22 051,-xx 48 594,-xx
585 Binnenmaas 11 365,-xx 25 045,-xx
1728 Bladel 11 374,-xx 25 065,-xx
376 Blaricum 7 798,-xx 17 185,-xx
495 Bleiswijk 7 430,-xx 16 374,-xx
377 Bloemendaal 9 581,-xx 21 114,-xx
55 Boarnsterhim 12 292,-xx 27 088,-xx
497 Bodegraven 10 086,-xx 22 227,-xx
755 Boekel 7 210,-xx 15 889,-xx
64 Bolsward 9 039,-xx 19 919,-xx
211 Borculo 8 698,-xx 19 168,-xx
1681 Borger-Odoorn 18 504,-xx 40 777,-xx
147 Borne 13 807,-xx 30 427,-xx
654 Borsele 11 519,-xx 25 385,-xx
499 Boskoop 9 243,-xx 20 369,-xx
756 Boxmeer 15 013,-xx 33 084,-xx
757 Boxtel 16 339,-xx 36 006,-xx
758 Breda 82 825,-xx 182 522,-xx
311 Breukelen 8 862,-xx 19 529,-xx
501 Brielle 10 761,-xx 23 714,-xx
213 Brummen 12 655,-xx 27 888,-xx
899 Brunssum 23 426,-xx 51 624,-xx
312 Bunnik 7 851,-xx 17 301,-xx
313 Bunschoten 9 725,-xx 21 431,-xx
214 Buren 14 194,-xx 31 279,-xx
381 Bussum 16 253,-xx 35 817,-xx
502 Capelle aan den IJssel 32 512,-xx 71 647,-xx
383 Castricum 15 143,-xx 33 371,-xx
109 Coevorden 23 137,-xx 50 987,-xx
1706 Cranendonck 12 569,-xx 27 698,-xx
611 Cromstrijen 9 189,-xx 20 250,-xx
1684 Cuijk 15 739,-xx 34 684,-xx
216 Culemborg 14 793,-xx 32 599,-xx
148 Dalfsen 12 940,-xx 28 516,-xx
65 Dantumadeel 14 872,-xx 32 774,-xx
310 De Bilt 18 234,-xx 40 182,-xx
503 Delft 46 576,-xx 102 640,-xx
10 Delfzijl 25 051,-xx 55 205,-xx
552 De Lier 7 681,-xx 16 927,-xx
1663 De Marne 10 681,-xx 23 538,-xx
796 Den Bosch 68 574,-xx 151 117,-xx
149 Denekamp 13 034,-xx 28 723,-xx
518 Den Haag 287 040,-xx 632 553,-xx
400 Den Helder 30 787,-xx 67 846,-xx
736 De Ronde Venen 15 126,-xx 33 333,-xx
762 Deurne 17 702,-xx 39 010,-xx
150 Deventer 48 102,-xx 106 003,-xx
1690 De Wolden 14 764,-xx 32 536,-xx
218 Didam 13 063,-xx 28 787,-xx
384 Diemen 14 328,-xx 31 575,-xx
219 Dinxperlo 7 630,-xx 16 814,-xx
504 Dirksland 6 745,-xx 14 864,-xx
221 Doesburg 10 750,-xx 23 690,-xx
222 Doetinchem 26 208,-xx 57 755,-xx
766 Dongen 13 517,-xx 29 788,-xx
58 Dongeradeel 16 659,-xx 36 712,-xx
315 Doorn 7 201,-xx 15 869,-xx
505 Dordrecht 72 632,-xx 160 060,-xx
498 Drechterland 7 014,-xx 15 457,-xx
316 Driebergen-Rijsenburg 10 558,-xx 23 267,-xx
1719 Drimmelen 14 637,-xx 32 256,-xx
303 Dronten 17 015,-xx 37 496,-xx
225 Druten 11 366,-xx 25 047,-xx
70 DSZW Noardwest Fryslān 54 276,-xx 119 609,-xx
226 Duiven 13 782,-xx 30 372,-xx
902 Echt 13 682,-xx 30 151,-xx
385 Edam-Volendam 13 274,-xx 29 252,-xx
228 Ede 41 879,-xx 92 289,-xx
317 Eemnes 6 776,-xx 14 932,-xx
1651 Eemsmond 14 666,-xx 32 320,-xx
770 Eersel 10 833,-xx 23 873,-xx
229 Eibergen 10 751,-xx 23 692,-xx
905 Eijsden 8 272,-xx 18 229,-xx
772 Eindhoven 100 563,-xx 221 612,-xx
230 Elburg 11 519,-xx 25 385,-xx
114 Emmen 75 165,-xx 165 642,-xx
388 Enkhuizen 11 130,-xx 24 527,-xx
153 Enschede 91 078,-xx 200 709,-xx
232 Epe 16 552,-xx 36 476,-xx
233 Ermelo 11 756,-xx 25 907,-xx
777 Etten-Leur 20 892,-xx 46 040,-xx
1722 Ferwerderadiel 8 693,-xx 19 157,-xx
653 Gaasterlān-Sleat 8 301,-xx 18 293,-xx
779 Geertruidenberg 12 692,-xx 27 969,-xx
236 Geldermalsen 13 185,-xx 29 056,-xx
781 Geldrop 16 763,-xx 36 941,-xx
1652 Gemert-Bakel 14 363,-xx 31 652,-xx
237 Gendringen 13 032,-xx 28 719,-xx
907 Gennep 11 546,-xx 25 444,-xx
689 Giessenlanden 9 010,-xx 19 855,-xx
784 Gilze en Rijen 13 160,-xx 29 001,-xx
511 Goedereede 8 298,-xx 18 286,-xx
664 Goes 20 088,-xx 44 268,-xx
785 Goirle 12 350,-xx 27 216,-xx
512 Gorinchem 19 172,-xx 42 250,-xx
239 Gorssel 9 241,-xx 20 364,-xx
513 Gouda 35 482,-xx 78 192,-xx
693 Graafstroom 6 456,-xx 14 227,-xx
365 Graft-De Rijp 6 498,-xx 14 320,-xx
786 Grave 9 486,-xx 20 904,-xx
517 ’s-Gravendeel 7 290,-xx 16 065,-xx
519 ’s-Gravenzande 9 635,-xx 21 233,-xx
240 Groenlo 8 048,-xx 17 735,-xx
241 Groesbeek 14 034,-xx 30 927,-xx
14 Groningen 121 122,-xx 266 918,-xx
15 Grootegast 7 679,-xx 16 922,-xx
1729 Gulpen-Wittem 11 309,-xx 24 922,-xx
158 Haaksbergen 14 208,-xx 31 310,-xx
788 Haaren 8 766,-xx 19 318,-xx
392 Haarlem 74 690,-xx 164 595,-xx
393 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 6 463,-xx 14 243,-xx
394 Haarlemmermeer 39 237,-xx 86 467,-xx
914 Haelen 8 955,-xx 19 734,-xx
1655 Halderberge 17 149,-xx 37 791,-xx
160 Hardenberg 25 943,-xx 57 171,-xx
243 Harderwijk 19 163,-xx 42 230,-xx
523 Hardinxveld-Giessendam 9 030,-xx 19 900,-xx
17 Haren 11 424,-xx 25 175,-xx
395 Harenkarspel 8 658,-xx 19 080,-xx
244 Hattem 8 464,-xx 18 652,-xx
1937 Heel 7 777,-xx 17 138,-xx
396 Heemskerk 20 509,-xx 45 196,-xx
397 Heemstede 13 703,-xx 30 197,-xx
246 Heerde 10 483,-xx 23 101,-xx
74 Heerenveen 25 614,-xx 56 446,-xx
398 Heerhugowaard 18 420,-xx 40 592,-xx
526 Heerjansdam 5 512,-xx 12 147,-xx
917 Heerlen 68 604,-xx 151 183,-xx
1658 Heeze-Leende 9 742,-xx 21 469,-xx
399 Heiloo 11 309,-xx 24 922,-xx
918 Helden 11 928,-xx 26 286,-xx
163 Hellendoorn 18 583,-xx 40 952,-xx
530 Hellevoetsluis 22 001,-xx 48 484,-xx
794 Helmond 49 982,-xx 110 146,-xx
531 Hendrik-Ido-Ambacht 11 644,-xx 25 660,-xx
248 Hengelo (Gld) 7 814,-xx 17 220,-xx
164 Hengelo (Ov) 47 041,-xx 103 665,-xx
252 Heumen 10 738,-xx 23 663,-xx
797 Heusden 20 272,-xx 44 674,-xx
920 Heythuysen 8 486,-xx 18 701,-xx
534 Hillegom 11 544,-xx 25 440,-xx
798 Hilvarenbeek 9 214,-xx 20 305,-xx
402 Hilversum 38 185,-xx 84 149,-xx
1735 Hof van Twente 17 673,-xx 38 946,-xx
675 Hontenisse 7 541,-xx 16 618,-xx
118 Hoogeveen 33 822,-xx 74 534,-xx
18 Hoogezand-Sappemeer 26 530,-xx 58 464,-xx
405 Hoorn 29 105,-xx 64 139,-xx
1507 Horst aan de Maas 12 875,-xx 28 373,-xx
321 Houten 13 479,-xx 29 704,-xx
406 Huizen 19 061,-xx 42 005,-xx
677 Hulst 12 853,-xx 28 324,-xx
256 Hummelo en Keppel 5 928,-xx 13 064,-xx
925 Hunsel 7 121,-xx 15 693,-xx
353 IJsselstein 14 461,-xx 31 868,-xx
645 ISD De Rijnstreek 27 754,-xx 61 162,-xx
30001 ISD Oldambt 40 740,-xx 89 779,-xx
30000 IS Zorg, Werk en Inkomen 32 125,-xx 70 794,-xx
166 Kampen 22 357,-xx 49 268,-xx
678 Kapelle 7 756,-xx 17 092,-xx
537 Katwijk 16 016,-xx 35 295,-xx
928 Kerkrade 37 776,-xx 83 247,-xx
929 Kessel 6 077,-xx 13 392,-xx
258 Kesteren 11 815,-xx 26 037,-xx
79 Kollumerland en Nieuwkruisland 11 480,-xx 25 299,-xx
588 Korendijk 7 757,-xx 17 094,-xx
542 Krimpen aan den IJssel 15 307,-xx 33 732,-xx
1659 Laarbeek 11 730,-xx 25 850,-xx
1685 Landerd x9 311,-xx 20 519,-xx
882 Landgraaf 28 491,-xx 62 786,-xx
415 Landsmeer 8 201,-xx 18 073,-xx
416 Langedijk 10 966,-xx 24 166,-xx
417 Laren 7 895,-xx 17 398,-xx
22 Leek 9 974,-xx 21 980,-xx
545 Leerdam 13 150,-xx 28 979,-xx
326 Leersum 7 091,-xx 15 627,-xx
80 Leeuwarden 64 949,-xx 143 129,-xx
81 Leeuwarderadeel 8 390,-xx 18 489,-xx
546 Leiden 51 454,-xx 113 390,-xx
547 Leiderdorp 13 363,-xx 29 448,-xx
1916 Leidschendam-Voorburg 34 568,-xx 76 178,-xx
995 Lelystad 42 056,-xx 92 679,-xx
82 Lemsterland 10 887,-xx 23 992,-xx
327 Leusden 12 692,-xx 27 969,-xx
260 Lichtenvoorde 10 964,-xx 24 161,-xx
694 Liesveld 6 889,-xx 15 181,-xx
733 Lingewaal 8 230,-xx 18 137,-xx
553 Lisse 11 006,-xx 24 254,-xx
808 Lith 6 658,-xx 14 672,-xx
140 Littenseradiel 8 434,-xx 18 586,-xx
262 Lochem 11 672,-xx 25 722,-xx
329 Loenen 7 043,-xx 15 521,-xx
809 Loon op Zand 12 573,-xx 27 707,-xx
331 Lopik 8 413,-xx 18 540,-xx
24 Loppersum 9 821,-xx 21 643,-xx
168 Losser 14 322,-xx 31 562,-xx
332 Maarn 6 306,-xx 13 897,-xx
333 Maarssen 18 095,-xx 39 876,-xx
933 Maasbracht 11 017,-xx 24 278,-xx
934 Maasbree 8 146,-xx 17 951,-xx
1671 Maasdonk 8 647,-xx 19 055,-xx
263 Maasdriel 13 498,-xx 29 746,-xx
555 Maasland 6 064,-xx 13 363,-xx
556 Maassluis 20 674,-xx 45 560,-xx
935 Maastricht 75 563,-xx 166 519,-xx
936 Margraten 9 437,-xx 20 796,-xx
25 Marum 6 834,-xx 15 060,-xx
420 Medemblik 7 931,-xx 17 478,-xx
993 Meerlo-Wanssum 7 134,-xx 15 721,-xx
938 Meerssen 13 103,-xx 28 875,-xx
941 Meijel 6 675,-xx 14 710,-xx
1987 Menterwolde 12 530,-xx 27 612,-xx
119 Meppel 18 827,-xx 41 489,-xx
687 Middelburg 26 397,-xx 58 171,-xx
559 Middelharnis 10 131,-xx 22 326,-xx
1731 Midden-Drenthe 18 548,-xx 40 874,-xx
814 Mierlo 7 871,-xx 17 345,-xx
815 Mill en Sint Hubert 8 205,-xx 18 081,-xx
265 Millingen aan de Rijn 7 429,-xx 16 371,-xx
1709 Moerdijk 18 800,-xx 41 430,-xx
562 Monster 10 877,-xx 23 970,-xx
335 Montfoort 7 997,-xx 17 623,-xx
944 Mook en Middelaar 8 335,-xx 18 368,-xx
563 Moordrecht 7 395,-xx 16 296,-xx
424 Muiden 6 478,-xx 14 276,-xx
565 Naaldwijk 12 542,-xx 27 639,-xx
425 Naarden 9 708,-xx 21 394,-xx
643 Nederlek 9 026,-xx 19 891,-xx
946 Nederweert 10 569,-xx 23 291,-xx
266 Neede 9 108,-xx 20 071,-xx
304 Neerijnen 8 779,-xx 19 346,-xx
412 Niedorp 7 614,-xx 16 779,-xx
356 Nieuwegein 28 717,-xx 63 284,-xx
567 Nieuwerkerk aan den IJssel 10 653,-xx 23 476,-xx
571 Nieuw-Lekkerland 7 210,-xx 15 889,-xx
104 Nijefurd 9 935,-xx 21 894,-xx
267 Nijkerk 16 285,-xx 35 887,-xx
268 Nijmegen 114 007,-xx 251 238,-xx
1695 Noord-Beveland 7 150,-xx 15 757,-xx
1699 Noordenveld 18 037,-xx 39 748,-xx
529 Noorder-Koggenland 7 447,-xx 16 411,-xx
171 Noordoostpolder 21 875,-xx 48 206,-xx
575 Noordwijk 12 174,-xx 26 828,-xx
576 Noordwijkerhout 9 143,-xx 20 149,-xx
820 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 12 756,-xx 28 111,-xx
302 Nunspeet 11 488,-xx 25 316,-xx
951 Nuth xx xx
429 Obdam 5 749,-xx 12 669,-xx
579 Oegstgeest 10 462,-xx 23 055,-xx
823 Oirschot 10 349,-xx 22 806,-xx
824 Oisterwijk 13 760,-xx 30 323,-xx
269 Oldebroek 11 402,-xx 25 127,-xx
173 Oldenzaal 18 894,-xx 41 637,-xx
174 Olst 10 000,-xx 22 037,-xx
175 Ommen 10 026,-xx 22 094,-xx
881 Onderbanken 8 751,-xx 19 285,-xx
692 Oostburg 12 061,-xx 26 579,-xx
826 Oosterhout 27 489,-xx 60 578,-xx
580 Oostflakkee 8 724,-xx 19 225,-xx
85 Ooststellingwerf 18 706,-xx 41 223,-xx
431 Oostzaan 7 538,-xx 16 612,-xx
432 Opmeer 7 252,-xx 15 981,-xx
86 Opsterland 16 907,-xx 37 258,-xx
828 Oss 38 270,-xx 84 336,-xx
584 Oud-Beijerland 12 051,-xx 26 557,-xx
437 Ouder-Amstel 8 991,-xx 19 814,-xx
644 Ouderkerk 6 628,-xx 14 606,-xx
589 Oudewater 7 795,-xx 17 178,-xx
1734 Overbetuwe 20 045,-xx 44 173,-xx
590 Papendrecht 14 955,-xx 32 956,-xx
765 Pekela 14 393,-xx 31 718,-xx
1926 Pijnacker-Nootdorp 12 600,-xx 27 767,-xx
439 Purmerend 34 690,-xx 76 447,-xx
273 Putten 11 280,-xx 24 858,-xx
177 Raalte 15 826,-xx 34 876,-xx
835 Ravenstein 7 408,-xx 16 325,-xx
595 Reeuwijk 8 072,-xx 17 788,-xx
1661 Reiderland xx xx
703 Reimerswaal 11 416,-xx 25 158,-xx
274 Renkum 18 358,-xx 40 456,-xx
339 Renswoude 5 805,-xx 12 793,-xx
1667 Reusel-De Mierden 8 599,-xx 18 950,-xx
275 Rheden 26 883,-xx 59 242,-xx
340 Rhenen 11 544,-xx 25 440,-xx
597 Ridderkerk 24 637,-xx 54 293,-xx
602 Rijnsburg 8 387,-xx 18 483,-xx
196 Rijnwaarden 9 947,-xx 21 920,-xx
1672 Rijnwoude 10 443,-xx 23 013,-xx
178 Rijssen 15 476,-xx 34 105,-xx
603 Rijswijk 27 355,-xx 60 282,-xx
1669 Roerdalen 9 354,-xx 20 614,-xx
957 Roermond 35 063,-xx 77 269,-xx
1670 Roggel en Neer 8 177,-xx 18 020,-xx
1674 Roosendaal 41 562,-xx 91 591,-xx
599 Rotterdam 442 261,-xx 974 615,-xx
600 Rozenburg 10 492,-xx 23 121,-xx
277 Rozendaal 4 914,-xx 10 829,-xx
840 Rucphen 17 517,-xx 38 602,-xx
278 Ruurlo 7 612,-xx 16 775,-xx
604 Sassenheim 9 128,-xx 20 115,-xx
704 Sas van Gent 8 782,-xx 19 353,-xx
441 Schagen 11 020,-xx 24 285,-xx
39 Scheemda xx xx
458 Schermer 5 789,-xx 12 757,-xx
279 Scherpenzeel 7 205,-xx 15 878,-xx
606 Schiedam 54 930,-xx 121 050,-xx
88 Schiermonnikoog 5 281,-xx 11 638,-xx
844 Schijndel 12 985,-xx 28 615,-xx
962 Schinnen 10 226,-xx 22 535,-xx
607 Schipluiden 6 651,-xx 14 657,-xx
608 Schoonhoven 8 140,-xx 17 938,-xx
1676 Schouwen-Duiveland 18 852,-xx 41 544,-xx
964 Sevenum 7 057,-xx 15 552,-xx
965 Simpelveld xx xx
1702 Sint Anthonis 7 884,-xx 17 374,-xx
845 Sint-Michielsgestel 14 706,-xx 32 408,-xx
846 Sint-Oedenrode 10 396,-xx 22 910,-xx
1883 Sittard-Geleen 60 257,-xx 132 789,-xx
51 Skarsterlān 15 719,-xx 34 640,-xx
610 Sliedrecht 13 304,-xx 29 318,-xx
40 Slochteren 11 231,-xx 24 750,-xx
1698 Sluis-Aardenburg 7 244,-xx 15 964,-xx
90 Smallingerland 34 815,-xx 76 722,-xx
91 Sneek 23 531,-xx 51 856,-xx
342 Soest 21 111,-xx 46 523,-xx
847 Someren 11 545,-xx 25 442,-xx
848 Son en Breugel 9 815,-xx 21 629,-xx
612 Spijkenisse 41 436,-xx 91 313,-xx
37 Stadskanaal 27 607,-xx 60 838,-xx
180 Staphorst 8 003,-xx 17 636,-xx
532 Stede Broec 10 720,-xx 23 624,-xx
851 Steenbergen 14 779,-xx 32 569,-xx
280 Steenderen 6 243,-xx 13 758,-xx
181 Steenwijk 23 915,-xx 52 702,-xx
971 Stein 16 245,-xx 35 799,-xx
617 Strijen 7 869,-xx 17 341,-xx
974 Susteren 10 859,-xx 23 930,-xx
975 Swalmen 8 487,-xx 18 703,-xx
9 Ten Boer 7 649,-xx 16 856,-xx
715 Terneuzen 21 829,-xx 48 105,-xx
93 Terschelling 7 337,-xx 16 169,-xx
448 Texel 8 893,-xx 19 598,-xx
716 Tholen 13 740,-xx 30 279,-xx
977 Thorn 5 645,-xx 12 440,-xx
281 Tiel 25 374,-xx 55 917,-xx
855 Tilburg 98 049,-xx 216 072,-xx
183 Tubbergen 11 090,-xx 24 439,-xx
1730 Tynaarlo 17 773,-xx 39 167,-xx
737 Tytsjerksteradiel 17 937,-xx 39 528,-xx
282 Ubbergen 9 380,-xx 20 671,-xx
856 Uden 22 201,-xx 48 925,-xx
450 Uitgeest 8 047,-xx 17 733,-xx
451 Uithoorn 12 882,-xx 28 388,-xx
184 Urk 8 816,-xx 19 428,-xx
344 Utrecht 128 008,-xx 282 093,-xx
981 Vaals 9 812,-xx 21 623,-xx
619 Valkenburg 5 427,-xx 11 960,-xx
994 Valkenburg aan de Geul 13 145,-xx 28 968,-xx
858 Valkenswaard 17 850,-xx 39 336,-xx
47 Veendam 22 463,-xx 49 502,-xx
345 Veenendaal 26 151,-xx 57 629,-xx
717 Veere 11 956,-xx 26 348,-xx
860 Veghel 16 499,-xx 36 359,-xx
861 Veldhoven 19 167,-xx 42 239,-xx
453 Velsen 29 301,-xx 64 571,-xx
454 Venhuizen 6 566,-xx 14 470,-xx
983 Venlo 55 102,-xx 121 429,-xx
984 Venray 20 997,-xx 46 271,-xx
620 Vianen 11 994,-xx 26 431,-xx
622 Vlaardingen 45 757,-xx 100 835,-xx
48 Vlagtwedde 14 803,-xx 32 622,-xx
718 Vlissingen 32 438,-xx 71 484,-xx
623 Vlist 7 399,-xx 16 305,-xx
986 Voerendaal xx xx
625 Voorhout 7 359,-xx 16 217,-xx
626 Voorschoten 11 661,-xx 25 697,-xx
285 Voorst 12 421,-xx 27 372,-xx
286 Vorden 7 643,-xx 16 843,-xx
186 Vriezenveen 20 083,-xx 44 257,-xx
865 Vught 13 940,-xx 30 720,-xx
866 Waalre 10 533,-xx 23 212,-xx
867 Waalwijk 22 828,-xx 50 306,-xx
627 Waddinxveen 12 433,-xx 27 399,-xx
289 Wageningen 18 365,-xx 40 471,-xx
628 Warmond 6 063,-xx 13 361,-xx
291 Warnsveld 7 438,-xx 16 391,-xx
629 Wassenaar 12 296,-xx 27 097,-xx
630 Wateringen 9 358,-xx 20 622,-xx
852 Waterland 9 668,-xx 21 305,-xx
988 Weert 28 722,-xx 63 295,-xx
457 Weesp 11 860,-xx 26 136,-xx
292 Wehl 7 155,-xx 15 768,-xx
870 Werkendam 10 816,-xx 23 835,-xx
459 Wervershoof 6 684,-xx 14 730,-xx
558 Wester-Koggenland 8 630,-xx 19 018,-xx
1701 Westerveld 12 917,-xx 28 465,-xx
293 Westervoort 11 902,-xx 26 229,-xx
668 West Maas en Waal 10 928,-xx 24 082,-xx
98 Weststellingwerf 16 006,-xx 35 273,-xx
614 Westvoorne 9 801,-xx 21 599,-xx
189 Wierden 12 775,-xx 28 152,-xx
462 Wieringen 7 572,-xx 16 686,-xx
463 Wieringermeer 8 943,-xx 19 708,-xx
296 Wijchen 20 646,-xx 45 498,-xx
1696 Wijdemeren 11 750,-xx 25 894,-xx
352 Wijk bij Duurstede 11 351,-xx 25 014,-xx
52 Winschoten xx xx
53 Winsum 10 416,-xx 22 954,-xx
294 Winterswijk 16 812,-xx 37 049,-xx
295 Wisch 12 698,-xx 27 983,-xx
873 Woensdrecht 13 904,-xx 30 640,-xx
632 Woerden 19 040,-xx 41 959,-xx
466 Wognum 6 369,-xx 14 035,-xx
880 Wormerland 10 057,-xx 22 163,-xx
351 Woudenberg 7 674,-xx 16 911,-xx
874 Woudrichem 7 641,-xx 16 839,-xx
710 Wūnseradiel 9 667,-xx 21 303,-xx
683 Wymbritseradiel 10 324,-xx 22 751,-xx
479 Zaanstad 69 193,-xx 152 481,-xx
297 Zaltbommel 13 039,-xx 28 734,-xx
473 Zandvoort 13 003,-xx 28 655,-xx
707 Zederik 8 633,-xx 19 025,-xx
478 Zeevang 6 383,-xx 14 066,-xx
50 Zeewolde 8 796,-xx 19 384,-xx
355 Zeist 30 004,-xx 66 120,-xx
298 Zelhem 9 148,-xx 20 160,-xx
299 Zevenaar 18 600,-xx 40 989,-xx
1666 Zevenhuizen-Moerkapelle 7 267,-xx 16 014,-xx
476 Zijpe 8 350,-xx 18 401,-xx
637 Zoetermeer 47 014,-xx 103 605,-xx
638 Zoeterwoude 6 755,-xx 14 886,-xx
56 Zuidhorn 11 296,-xx 24 893,-xx
879 Zundert 10 997,-xx 24 234,-xx
301 Zutphen 23 877,-xx 52 618,-xx
1896 Zwartwaterland 10 067,-xx 22 185,-xx
642 Zwijndrecht 23 885,-xx 52 636,-xx
193 Zwolle 46 333,-xx 102 104,-xx
       
    9 665 000,-xx 21 298 870,-xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wiw | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x