Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit beleidsregels SVB 2013
- Regeling bekostiging koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen
- Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

Vervallen nadere regelgeving:
- Besluit beleidsregels SVB 2011 (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Algemene Ouderdomswet
- Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-Wmkob-gerechtigden met een AOW-pensioen
- Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden
- Wet inkomstenbelasting 2001
- Wet op de loonbelasting 1964

 

 

Inhoudsopgave Wmkob

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen artt. 1 - 2
Hoofdstuk 2 Koopkrachtcompensatie artt. 3 - 10
Hoofdstuk 3 Informatieverplichting en bestuurlijke boete artt. 11 - 12
Hoofdstuk 4 Financiering en verantwoording art. 13
Hoofdstuk 5 Wijziging andere wetten artt. 14 - 18
Hoofdstuk 6 Slotbepalingen artt. 19 - 21
xxxxxxxxxxxr   xxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2010-2011, 32 521.
Handelingen II 2010-2011, nr. 34, blz. 96-108, nr. 36, blz. 101.
Kamerstukken I 2010-2011, 32 521 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2010-2011, nr. 25, item 5 en 7.

Geschiedenis:
Staatsblad 2011, 231.

 

 

WET van 21 april 2011, Stb. 2011, 231, houdende introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen). Inwerkingtreding: 1 juni 2011 (Stb. 2011, 259).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een regeling te introduceren die de mogelijkheid biedt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming toe te kennen ter compensatie van verlies van koopkracht als gevolg van beleidsmaatregelen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemene bepalingen

 

Art. 1. Definities  [GeschiedenisMvTversie 21 april 2011]
In deze wet en de daarop gebaseerde bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. binnenlandse belastingplichtige: belastingplichtige als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001;
c. buitenlandse belastingplichtige: belastingplichtige als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 die aantoont dat ten minste 90% van zijn wereldinkomen, na toepassing van regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, in Nederland aan de belastingheffing naar het inkomen is onderworpen;
d. ouderenkorting: heffingskorting als bedoeld in de artikelen 8.17 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en 22b van de Wet op de loonbelasting 1964;
e. SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

 

Art. 2. Uitvoering van de wet  [GeschiedenisMvTversie 21 april 2011]
De SVB is belast met de uitvoering van deze wet. [BbS11] [BbS13]

 

 

HOOFDSTUK  2

Koopkrachtcompensatie

 

Art. 3. Tegemoetkoming  [GeschiedenisMvTversie 21 april 2011]
De binnenlandse of buitenlandse belastingplichtige die de leeftijd heeft bereikt waarop

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.