Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
13-08-2009 08-07-2009 Intrekking Stcrt. 2009, 11935 Stcrt. 2009, 11935,
samen met
Stcrt. 2009, 10514,
samen met
Stb. 2009, 229,
samen met
Stb. 2009, 286
16-12-2007 09-11-2007 Nieuwe regeling Stcrt. 2007, 243 Stcrt. 2007, 243

 

 

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 5 december 2007, houdende de bekendmaking van de regels die zijn toegepast en worden toegepast ter uitvoering van het mantelzorgcompliment 2007 (Besluit bekendmaking regels ter uitvoering van het mantelzorgcompliment 2007)

     De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank;
     Gelet op de aan haar gerichte brief van 9 november 2007 van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

     Besluit:

 

Art. 1.
Bij de betaling van de geldelijke waardering aan mantelzorgers past de SVB de regels toe zoals die zijn neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot ¹ 9 november 2007.

1. Volgens de redactie dient "tot" te worden vervangen door: tot en met.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bekendmaking regels ter uitvoering van het mantelzorgcompliment 2007.

 

 

     Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.

 

Amstelveen, 5 december 2007.
De voorzitter Raad van bestuur SVB,
E.F. Stoové
.

 

 

 

TOELICHTING
[5 december 2007]

 

     Met dit besluit maakt de SVB [Sociale verzekeringsbank, red.] de regels bekend die zij toepast bij de verstrekking van het zogenaamde mantelzorgcompliment voor 2007. De SVB heeft van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 9 november de opdracht ontvangen om een regeling, die al wel in concept bestaat, nog in 2007 uit te voeren. De Staatssecretaris loopt daarmee vooruit op een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarbij een wettelijke basis zal worden gecreëerd voor de landelijke regeling die voorziet in de verstrekking van een uitkering in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning door de SVB. De landelijke regeling zal worden geïntegreerd in de Regeling maatschappelijke ondersteuning.
     In zijn brief van 7 mei 2007 aan de Tweede Kamer merkte de Staatssecretaris van VWS op dat zijn keuze voor een landelijke regeling een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) impliceert. In deze wijziging kon niet meer tijdig worden voorzien. De Staatssecretaris heeft ervoor gekozen niet te wachten totdat de Wet maatschappelijke ondersteuning is aangepast, maar de uitkering in november 2007 te laten uitkeren door de SVB. De Tweede Kamer van de Staten-Generaal heeft (stilzwijgend) ingestemd met deze werkwijze (Kamerstukken II 2006-2007, 30 169 en 30 800 XVI, nr. 6, blz. 2, en Kamerstukken II 2006-2007, 30 169 en 30 800 XVI, nr. 9.). Zolang de Wet maatschappelijke ondersteuning nog niet is aangepast, kan de (voorgenomen) aanpassing van de Regeling maatschappelijke ondersteuning niet worden bekendgemaakt. Bij gebreke van een gepubliceerde regeling heeft de SVB besloten zelf de regels bekend te maken die worden toegepast bij de uitvoering van het mantelzorgcompliment 2007. De uitkeringen zijn verstrekt en zullen worden verstrekt overeenkomstig de in de bijlage opgenomen regels. Voor de exacte inhoud van de bijlage bij dit besluit wordt verwezen naar teksten die op de vestigingskantoren en het hoofdkantoor ter inzage liggen en op het internet zijn in te zien of te downloaden [zie www.svb.nl, red.].