Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet sociale werkvoorziening
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  UITVOERING  SOCIALE  WERKVOORZIENING  EN  BEGELEID  WERKEN
 
 

24 september 2004, Stb. 2004, 491
Inwerkingtreding: 1 januari 2005
(T.a.v. artt. 1:4, 6:2a, 7:6b,
7:8, 8:2, 11:7, 12:6 en 15:3 Wsw en 30d:2 Wet SUWI)

 

 

 

 
BESLUIT van 24 september 2004 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening alsmede de bepalingen betreffende de indicatie en herindicatie in het kader van genoemde wet in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juni 2004, nr. ABG/GA/04/40953;
     Gelet op de artikelen 1, derde lid, 6, tweede lid, onderdeel a, 7, derde lid, 8, derde, vijfde en zevende lid, 9, derde lid, 11, vijfde lid, en 15, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening alsmede artikel 21a, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
     De Raad van State gehoord (advies van 29 juli 2004, nr. W12.04.0246/IV);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 september 2004, Directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, nr. ABG/GA/04/63309;

     Hebben goed gevonden en verstaan:

 

 

HOOFDSTUK  1

Indicatie en herindicatie

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet sociale werkvoorziening;
b. aanvrager: de persoon die een aanvraag voor indicatie heeft ingediend of namens wie een aanvraag voor indicatie is ingediend;
c. indicatiebeschikking: de beschikking, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de wet;
d. sociale werkvoorziening: de arbeidsomgeving waar gewerkt wordt in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet;
e. begeleid werken: de arbeid, bedoeld in hoofdstuk 3 van de wet;
f. beperkingen van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard: alle beperkingen die samenhangen met stoornissen van functies of anatomische eigenschappen zoals gekwalificeerd in de Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) van de Wereld Gezondheidsorganisatie en gespecificeerd in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de classificaties van Functies en Anatomische eigenschappen van de ICF, zoals deze luiden op 1 januari 2008;
g. aanpassingen: aanpassingen met behulp waarvan door de ge´ndiceerde arbeid kan worden verricht, die betrekking hebben op:
1║. technische aanpassingen in de werkplek en werkomgeving;
2║. organisatorische aanpassingen in het werk;
3║. speciale begeleiding bij het werk;
4║. aanpassing van de werktijd;
5║. aanpassing van het werktempo;
h. begeleidingsorganisatie: een organisatie die de arbeidsinpassing van de ge´ndiceerde, met inbegrip van de begeleiding op zijn werkplek gedurende het begeleid werken, verzorgt.

 

Art. 2. De aanvraag
-1. Een aanvraag tot indicatie wordt ingediend door of namens de aanvrager bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Ondertekent de aanvrager de aanvraag tot indicatie niet zelf, dan wordt de reden daarvan vermeld.
-2. In de aanvraag wordt aangegeven of de aanvrager toestemming geeft tot het zo nodig raadplegen van behandelend artsen of psychologen en het gebruik maken van bij dezen aanwezige medische of psychologische gegevens.
-3. Na ontvangst van de aanvraag toetst het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de woonplaats van de aanvrager en draagt er zo nodig zorg voor dat de aanvrager als werkzoekende ingeschreven staat bij haar organisatie.
-4. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen tekent onverwijld de datum van ontvangst van de aanvraag aan en zendt de aanvrager, of, indien namens hem een aanvraag is ingediend, degene die namens hem de aanvraag heeft ingediend, een bewijs van ontvangst.

 

Art. 3. Het onderzoek [BW] [BW08]
-1. In het kader van de aanvraag tot indicatie verricht het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, met inachtneming van de bijlage behorend bij dit besluit, onderzoek naar:
a. de beperkingen van de aanvrager van lichamelijke, verstandelijke en psychische aard;
b. de mogelijkheid dat de aanvrager in staat is passende arbeid te verrichten onder normale omstandigheden, zonder dat er sprake is van aanpassingen;
c. de aanpassingen die voor de aanvrager noodzakelijk zijn en de vraag of deze binnen redelijke grenzen in een normale arbeidsomgeving kunnen worden gerealiseerd;
d. de mogelijkheid dat de aanvrager met de aanpassingen in staat is regelmatig arbeid in de sociale werkvoorziening of begeleid werken te verrichten;
e. de indeling in een arbeidshandicapcategorie als bedoeld in artikel 4, eerste lid;
f. de mogelijkheid dat de aanvrager een advies voor begeleid werken kan worden gegeven.
-2. Het onderzoek wordt op adequate wijze verricht door personen die over voldoende deskundigheid beschikken.
-3. Bij ministeriŰle regeling wordt bepaald wanneer bij het onderzoek een arbeidsdeskundige, een arts en een psycholoog wordt betrokken. Daarbij worden ook regels gesteld met betrekking tot de onverenigbaarheid van andere functies met die van deskundige als bedoeld in dit lid. [Ruswbw] [Ruswbw08]
-4. Bij ministeriŰle regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het onderzoek uitvoert.

 

Art. 4. De indicatie [BW] [BW08]
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen deelt de ge´ndiceerde in de arbeidshandicapcategorie matig of ernstig in, op grond van de noodzakelijke aanpassingen en van het prestatieniveau volgens de bijlage behorend bij dit besluit.
-2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt van de ge´ndiceerde de geldigheidsduur van de indicatie vast. Deze bedraagt minimaal ÚÚn en maximaal 50 jaar.
-3. De indicatiebeschikking bevat bij een ge´ndiceerde tevens:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wsw | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x