MEMORIE VAN TOELICHTING

Relevante overige regelgeving:
- Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte

 

 

Inhoudsopgave Wvlz 2003

Artikel I Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel II Burgerlijk Wetboek
Artikel III Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
Artikel IV Ziektewet
Artikel V Overheidspersoneel
Artikel VI Wet arbeid mijnbouw Noordzee
Artikel VII Wetboek van Koophandel
Artikel VIII Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Artikel IX Werkloosheidswet
Artikel X Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel XI Co├Ârdinatiewet Sociale Verzekering
Artikel XII Toeslagenwet
Artikel XIII Evaluatiebepaling
Artikel XIV Overgangsrecht
Artikel XV Inwerkingtreding
Artikel XVI Citeertitel
xxxxxxxxxxr  

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2003-2004, 29 231.
Handelingen II 2003-2004, blz. 1754-1764, 1889-1890.
Kamerstukken I 2003-2004, 29 231 (A, B, C).
Handelingen I 2003-2004, zie vergaderingen d.d. 15 en 16 december 2003.

Geschiedenis:
Staatsblad 2003, 555Staatsblad 2004, 731Staatsblad 2004, 732Staatsblad 2005, 65.

 

 

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 555, houdende verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003). Inwerkingtreding: 1 januari 2004 (Stb. 2003, 556, en Stb. 2004, 732), zie artikel XV.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een verlenging van de wachttijd in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren, de bepalingen over de loondoorbetalingverplichting van de werkgever in het Burgerlijk Wetboek en de duur van de uitkering op grond van de Ziektewet in verband daarmee aan te passen alsmede enige andere wijzigingen aan te brengen met het oog op verbetering van de procesgang tijdens het tweede ziektejaar van de werknemer en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling van werkgevers, werknemers, arbodiensten en uitvoeringsinstanties daarbij;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [GeschiedenisMvTversie 19 december 2003]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Aan artikel 7a wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. degene die wegens arbeidsongeschiktheid niet werkt, doch aan wie geen ziekengeld wordt betaald op grond van artikel 29, eerste lid, van de Ziektewet, maar wel een toeslag op grond van de Toeslagenwet.
B. [MvT]
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt "artikel 7a, onderdeel a" vervangen door: artikel 7a, onderdeel a en c.
2. In het derde lid wordt "de uitkering bedoeld in het eerste lid" vervangen door "de uitkering of toeslag, bedoeld in de artikelen, genoemd in het eerste lid" en wordt "deze uitkering" vervangen door: deze uitkering of toeslag.
C. [MvT]
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste, tweede en vijfde lid wordt "52" vervangen door: 104.
2. In het zevende lid vervalt de zinsnede: met een termijn van ten hoogste 52 weken.
D. [MvT]
Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt "52" vervangen door: 104.
2. In het derde lid wordt "negen maanden" vervangen door: 21 maanden.
E. [MvT]
In de artikelen 37, 40, eerste lid, en 41, tweede lid, wordt "52" telkens vervangen door: 104.
F. [MvT]
Artikel 75a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en tweede lid wordt "vijf jaar" telkens vervangen door "vier jaar" en wordt "52" telkens vervangen door: 104.
2. In het zesde lid wordt "vijf jaar" vervangen door "vier jaar".
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
-7. Indien een arbeidsongeschiktheidsuitkering, respectievelijk een verhoging daarvan, niet wordt uitbetaald op grond van artikel 43d, wordt de periode van vier jaar, bedoeld in het eerste lid, verlengd met het verlengde tijdvak waarin recht bestaat op ziekengeld op grond van artikel 29, negende lid, van de Ziektewet, op loon op grond van artikel 629, elfde lid, onderdeel a en c, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel op bezoldiging op grond van artikel XV, veertiende lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim.
G. [MvT]
Artikel 76f wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste, tweede, derde en vierde lid wordt "vijf jaar" respectievelijk "5 jaar" vervangen door: vier jaar.
2. Onder vernummering van het vijfde tot en met zevende lid tot zesde tot en met achtste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
-5. Indien een arbeidsongeschiktheidsuitkering, respectievelijk een verhoging daarvan, niet wordt uitbetaald op grond van artikel 43d, wordt de periode van vier jaar, bedoeld in het eerste lid, verlengd met het verlengde tijdvak waarin recht bestaat op ziekengeld op grond van artikel 29, negende lid, van de Ziektewet, op loon op grond van artikel 629, elfde lid, onderdeel a en c, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel op bezoldiging op grond van artikel XV, veertiende lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim.
H. [MvT]
Aan hoofdstuk VIIIa wordt een artikel waarvan de nummering aansluit op het laatste artikel van dat hoofdstuk toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.