Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwac

Wet verbetering poortwachter

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Regeling SUWI

Relevante overige regelgeving:
- Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
- Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
- Ziektewet

 

 

Inhoudsopgave Wvp

Artikel I Ziektewet
Artikel II Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel III Burgerlijk Wetboek
Artikel IV Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
Artikel V Werkloosheidswet
Artikel VI Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Artikel VII Arbeidsomstandighedenwet 1998
Artikel VIII Wet inschakeling werkzoekenden
Artikel IX Wet terugdringing ziekteverzuim
Artikel X Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
Artikel XI Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
Artikel XII Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel XIII Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Artikel XIV Evaluatiebepaling
Artikel XV Overgangsrecht
Artikel XVI Bepaling in verband met de Invoeringswet arbeid en zorg
Artikel XVII Inwerkingtreding
Artikel XVIII Citeertitel
xxxxxxxxxxx  

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2000-2001, 2001-2002, 27 678.
Handelingen II 2000-2001, blz. 5537-5616, 5653-5680, 5693-5727, 5786-5798, 5878-5879, 5882, 6056.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 678 (341); 2001-2002, 27 678 (37, 37a, 37b, 37c, 37d).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 27 november 2001.

Geschiedenis:
Staatsblad 2001, 625Staatsblad 2001, 628Staatsblad 2005, 573Staatsblad 2005, 710Staatsblad 2006, 673Staatsblad 2008, 414.

 

 

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 628, tot verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter). Inwerkingtreding 1 april 2002 (Stb. 2001, 685 en Stb. 2002, 607).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een reïntegratieverslag en verlenging van de wachttijd in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren, de bepalingen over de ziekmelding in de Ziektewet en over de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever in het Burgerlijk Wetboek alsmede, in verband met het voorgaande, de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en enige andere wetten, te wijzigen met het oog op verbetering van de procesgang tijdens het eerste ziektejaar van de werknemer en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling van werkgevers, werknemers, arbodiensten en uitvoeringsinstanties daarbij;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Ziektewet  [GeschiedenisMvTversie 29 november 2001]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT + bis]
Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na "Burgerlijk Wetboek" ingevoegd: dan wel aanspraak heeft op bezoldiging op grond van artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim,. [MvT]
2. Aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
-6. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot de aangifte van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, bedoeld in het eerste lid, nadere regels worden gesteld. [MvT]
B. [MvT]
In artikel 39, eerste lid, wordt "op grond van artikel 38 of 38a" vervangen door: op grond van artikel 38, tweede lid, of 38a.
C. [MvT]
Artikel 39a vervalt.
D. [MvT]
In artikel 47a, tweede lid, wordt na "Burgerlijk Wetboek" ingevoegd: of het recht op bezoldiging op grond van artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim.
E. [MvT]
In artikel 70, eerste lid, wordt na "Burgerlijk Wetboek" ingevoegd: of bezoldiging als bedoeld in artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim.
F. [MvT]
In artikel 87a, derde lid, wordt na "Burgerlijk Wetboek" ingevoegd: of bezoldiging als bedoeld in artikel XV, tweede lid, van de Wet terugdringing ziekteverzuim.

 

Art. II. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [GeschiedenisMvTversie 29 november 2001]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.