blz. 1  

Kamerstukken II 2000-2001, 27 678

Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
a Voorgeschiedenis
b Het wetsvoorstel in het kort
2 Voorgeschiedenis
a Voorbereiding
b Ontvangen commentaren
3 Heldere verantwoordelijkheidsverdeling
4 Verbeterde informatievoorziening en communicatie
a Ziekmelding en informatievoorziening aan werknemers
b Zoet-en-zuurinformatie aan werkgevers
c Socialeverzekeringsadvies
5 Het reïntegratiedossier en -verslag
6 Uitstel van de WAO-beoordeling op verzoek
7 Versterking verantwoordelijkheid werknemer
a Effectuering reïntegratiemogelijkheden door second opinion
b Effectuering inspanningsverplichting tot reïntegratie werknemer
8 Mogelijkheid tot verlenging loondoorbetalingsplicht
9 Uitstel WAO-beoordeling als werkgever en werknemer onvoldoende reïntegreren
10 Overgangsperiode tot aan SUWI
11 Financiële gevolgen en de gevolgen voor de rechterlijke macht en administratieve belasting werkgevers
a Financiële gevolgen
b Gevolgen voor de rechterlijke macht
c Administratieve lasten werkgevers
12 Monitoring/evaluatie
xArtikelsgewijs
xxx Artikelen I t/m XV
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


a. Voorgeschiedenis


     De verantwoordelijkheid voor de bestrijding van langdurig ziekteverzuim ligt sinds 1 maart 1996 (Inwerkingtreding van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz), Stb. 1996, 134) bij de werkgever, die daarin ondersteund wordt door een arbodienst. Pas wanneer het duidelijk is dat de werknemer niet meer binnen het eigen bedrijf de arbeid kan hervatten, treedt de uitvoeringsinstelling (uvi) op als "poortwachter" voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), om zo het collectief te behoeden voor de financiële gevolgen van het beroep op deze wet. Deze verantwoordelijkheidsverdeling brengt met zich dat, indien de reïntegratie van een zieke werknemer niet slaagt, er een overdracht van dossiers en verantwoordelijkheden dient plaats te vinden van de private naar de publieke sector. Om dit proces ordelijk te laten verlopen, is een complex van regels opgesteld, "het poortwachtersmodel".¹

1. Deze regeling geldt niet voor personen die onder de zogenaamde vangnetregeling vallen van de Wulbz. In deze gevallen is de uvi verantwoordelijk voor de reïntegratie van deze werknemers gedurende het wachtjaar voor de WAO en daarna. Dit geldt ook voor personen die als zelfstandige werkzaam waren (WAZ-verzekerden).

     Die huidige regeling kent een drietal elementen. Ten eerste dient de werkgever (feitelijk veelal diens arbodienst) na dertien weken een ziekmelding te doen aan de uvi. Daarmee wordt een signaal afgegeven dat hier sprake is van een ernstiger ziektegeval en kan in de administratie van de uvi worden vastgelegd wanneer het wachtjaar voor de WAO is begonnen. Ten tweede dient die ziekmelding vergezeld te gaan van een (voorlopig) reïntegratieplan.¹ Met dit voorlopig reïntegratieplan geeft de werkgever/arbodienst aan wanneer hij verwacht dat de werknemer weer bij hem binnen het eerste ziektejaar aan de slag gaat. Is deze verwachting er niet, dan dient vervolgens een volledig reïntegratieplan te worden ingediend, uiterlijk binnen acht maanden na het begin van het verzuim. In dit definitieve plan meldt de werkgever/arbodienst aan de uvi dat de werknemer in kwestie niet binnen het jaar volledig in het eigen bedrijf zal kunnen hervatten en wat de reden daarvan is. Worden de reïntegratieplannen niet tijdig of adequaat ingediend, dan volgt boeteoplegging aan de werkgever.

1. Sinds 1 september 1997 wordt het reïntegratieplan onderscheiden in een tweetal versies: het voorlopige en het definitieve reïntegratieplan.

      blz. 2  Uit signalen van uvi's ¹, arbodiensten en het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) ² [zie Inspectie Werk en Inkomen (IWI), red.] is naar voren gekomen dat het huidige poortwachtersmodel niet goed functioneert. De volgende oorzaken zijn hiervoor aanwijsbaar. Het Ctsv constateert dat de functie en het doel van de reïntegratieplannen voor de uitvoeringspraktijk niet helder zijn, evenmin als de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden van de diverse actoren in het eerste ziektejaar. De uvi’s signaleren dat de reïntegratieplannen geen inzicht geven in de reïntegratie-inspanningen, waardoor er nauwelijks een inhoudelijke beoordeling van de reïntegratieplannen plaatsvindt. Er ontbreekt een gedeeld normatief kader om de activiteiten van betrokken actoren te kunnen beoordelen. Daarnaast lijken uvi’s procedurele en administratieve criteria te hanteren ter compensatie van (ontbrekende) inhoudelijke criteria. Als gevolg hiervan wordt de toezichtsfunctie van de uvi’s niet of onvoldoende uitgeoefend. Bovendien leidt het opleggen van procedurele sancties tot vermijdingsgedrag bij werkgevers, zet het niet aan tot reïntegratieactiviteiten en verstoort het de verhouding tussen uvi’s en arbodiensten. Daarnaast blijken werkgevers zich nog onvoldoende bewust te zijn van de grote financiële consequenties van ziekte en arbeidsongeschiktheid en nemen te vaak een afwachtende houding aan. Van de werknemer wordt te weinig initiatief verwacht, waardoor ook hij vaak een te passieve houding aanneemt. De uvi wordt bij de uitkeringsaanvraag veelal met slecht voorbereide dossiers geconfronteerd, hetgeen bijdraagt aan de overbelasting van de keuringsprofessionals. Soms komt het moment van keuring te vroeg, omdat de werknemer zich midden in een reïntegratietraject bevindt. Voorts werken de verschillende belangen van arbodiensten en uvi’s belemmerend op de onderlinge samenwerking.

1. Zie Ceulenaere, Hento, "Het WAO-uitvoeringsproces bij Cadans", Lisv, november 1999 en Trendrapportage arbeidsongeschiktheid 2000, Lisv.
2. Zie Ctsv-Augustusrapportage arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 1998 en 1999 en het Ctsv-rapport "Zicht op reïntegratie", een onderzoek naar de uitvoering van de poortwachtersfunctie, januari 2000.

     Een inventarisatie van het beschikbare onderzoek met betrekking tot de ondervonden problemen in het eerste ziektejaar levert de volgende relevante gegevens op.
     Met name kleine bedrijven blijken niet altijd op de hoogte te zijn van de Pemba-risico’s (zie SZW-werkgeverspanel 1997-1998 en 1998-1999). Daarnaast kan het vroegtijdig ondersteuning krijgen van een arbodienst in het midden- en kleinbedrijf reïntegratiebevorderend werken.¹ Als eenmaal duidelijk is dat gezocht moet worden naar een nieuwe werkgever, is het van belang - indien dit nodig is - zo snel mogelijk een passend traject te starten. Anders gaat veel tijd verloren aan wachttijden en overdrachtmomenten (zie De Realiteit, Integrale rapportage evaluatie Wet Rea, TNO Arbeid, januari 2001).
     Voorts is uit onderzoek bekend dat het van belang is zo vroeg mogelijk in het eerste ziektejaar helderheid te krijgen of terugkeer bij de oude werkgever nog tot de mogelijkheden zal gaan behoren. Zolang de werknemer nog

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.