Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
- Beleidsregel boete werknemer 2010
- Beleidsregel boete werknemer 2017
- Beleidsregel maatregelen UWV
- Beleidsregels aansluiting WW-beoordeling op WAO- en WIA-beoordeling
- Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
- Beleidsregels Scholing 2016
- Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
- Beleidsregels toepassing artikel 16, derde lid, en artikel 24, vijfde lid, WW 2006
- Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
- Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
- Beleidsregel terug- en invordering
- Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
- Besluit beleid toetsing verblijfstitel
- Besluit betaaltermijnen WW-uitkering
- Besluit conversie WW
- Besluit eindconversie WW
- Besluit experimenten stageplaatsen voor jongeren in de WW
- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Besluit GAA uitzendkrachten en gelijkgestelde werknemers
- Besluit hoogte en verdeling budget 130 WW 2001
- Besluit inzake beleid opleiding en scholing WW
- Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
- Besluit nadere criteria experimenten WW
- Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren
- Besluit ontheffing verplichtingen socialezekerheidswetten
- Besluit passende arbeid WW en ZW
- Besluit registratie UWV 2009
- Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012
- Besluit SUWI
- Besluit toepassing maatregel na verwijtbaar eindigen van een gedeeltelijke werkhervatting
- Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
- Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2006
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2006
- Besluit Wet flexibiliteit en zekerheid en recht op WW
- Boetebesluit socialezekerheidswetten
- Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
- Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
- Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
- Regeling aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
- Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
- Regeling aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever
- Regeling aanwijzing van volledige kalendermaanden en werkdagen in de Werkloosheidswet
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het buitenland 2015
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015
- Regeling herlevingstermijn WW
- Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA
- Regeling SUWI
- Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
- Regeling terugvordering geringe bedragen
- Regeling uitzondering inlichtingenplicht
- Regeling vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds
- Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet
- Regeling vrijstelling verplichtingen socialezekerheidswetten
- Regeling vrijwilligerswerk in de WW
- Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
- Reglement justitiële jeugdinrichtingen
- Scholingsregeling WW
- SZW-intrekkingsregeling 2004
- Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
- Uitkeringsreglement WW 2015
- Vakantieregeling WW en IOW

Vervallen nadere regelgeving:
- Beleidsregel afbakening maatregel en boete (vervallen)
- Beleidsregel boete werknemer (vervallen)
- Beleidsregel boete werknemer 2013 (vervallen)
- Beleidsregels financiering kinderopvang (vervallen)
- Beleidsregels proefplaatsing UWV 2013 (vervallen)
- Beleidsregels voorschot bij inkomstenverrekening langdurig werklozen (vervallen)
- Beleidsregel zwijgrecht (vervallen)
- Besluit afstemming boete werknemers (vervallen)
- Besluit beëindiging aansluiting werkgever bij een sector (vervallen)
- Besluit beoordelingskader loonkostensubsidie (vervallen)
- Besluit betaling zonder machtiging aan de Ziekenfondsraad (vervallen)
- Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen (vervallen)
- Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen (vervallen)
- Besluit datumbeleid indelingen (vervallen)
- Besluit herziening en intrekking uitkeringen (vervallen)
- Besluit indeling uitzendbedrijven (vervallen)
- Besluit inkomstenaftrek bij samenloop WW-rechten overheid en markt (vervallen)
- Besluit interpretatie seizoenmatige arbeid (vervallen)
- Besluit kostenvergoedingen Werkloosheidswet (vervallen)
- Besluit maximum vergoeding overheidswerkgevers (vervallen)
- Besluit nadere regeling eindiging recht op uitkering Werkloosheidswet (vervallen)
- Besluit niet-betaalde werkzaamheden WW-gerechtigden (vervallen)
- Besluit opheffing premiegroepen sector Algemene Industrie (vervallen)
- Besluit opheffing premiegroepen sector Chemische Industrie (vervallen)
- Besluit opheffing premiegroepen sector Havenbedrijven (vervallen)
- Besluit opheffing premiegroepen sector Visserij (vervallen)
- Besluit oriëntatieperiode en de WW (vervallen)
- Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici WW en ZW (vervallen)
- Besluit premie Algemeen Werkloosheidsfonds 2002 (vervallen)
- Besluit premiedifferentiatie wachtgeldverzekering sector Uitzendbedrijven (vervallen)
- Besluit premie Uitvoeringsfonds voor de overheid 2002 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WW 2003 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2003 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2004 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2005 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2006 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2004 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2005 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2006 (vervallen)
- Besluit premie vrijwillige verzekering 2002 (vervallen)
- Besluit premie vrijwillige verzekering Werkloosheidswet 2002 (vervallen)
- Besluit registratie CWI (vervallen)
- Besluit samenloop AAW/WAO- met WW-uitkering (vervallen)
- Besluit scholingsregels ex artikel 76 WW (vervallen)
- Besluit sollicitatieplicht werknemers WW (vervallen)
- Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2007 (vervallen)
- Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2009 (vervallen)
- Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2012 (vervallen)
- Besluit subsidieverstrekking WW (vervallen)
- Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang (vervallen)
- Besluit vaststelling fictieve opzeggingstermijn Werkloosheidswet (vervallen)
- Besluit vaststelling inkomsten startende zelfstandigen WW (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2003 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2004 (vervallen)
- Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2005 (vervallen)
- Besluit vaststelling premiepercentage wachtgeldfondsen (vervallen)
- Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen (vervallen)
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2002 (vervallen)
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2003 (vervallen)
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2004 (vervallen)
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2005 (vervallen)
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies eigenrisicodragers Ziektewet 2003 (vervallen)
- Besluit verhaal op overheidswerkgever bij werkloosheid werknemer (vervallen)
- Besluit verhaal overheidswerkgever (vervallen)
- Besluit verlaagde wekeneis Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (vervallen)
- Besluit verlaagde wekeneis WW en Wet WIA (vervallen)
- Besluit verweer tegen ontslag (vervallen)
- Besluit voorschotverstrekking WW 1999 (vervallen)
- Besluit voorschriften inzake aanspraken bij werkloosheid voor bepaalde groepen ambtenaren in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet (vervallen)
- Besluit vrijstelling verplichtingen WW (vervallen)
- Besluit waarschuwing (vervallen)
- Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (vervallen)
- Faseringsbesluit overheidswerknemers onder de Ziektewet en de Werkloosheidswet (vervallen)
- Inkomstenbesluit Werkloosheidswet (vervallen)
- Maatregelenbesluit Tica (vervallen)
- Maatregelenbesluit UWV (vervallen)
- Regeling aanwijzing bijzondere gevallen bij werkloosheid als gevolg van werkstaking of uitsluiting (vervallen)
- Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (vervallen)
- Regeling aanwijzing uitvoeringsinstelling verplichte verzekeringen 2000 (vervallen)
- Regeling aanwijzing uitvoeringsinstelling vrijwillige verzekeringen (vervallen)
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland (vervallen)
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2010 (vervallen)
- Regeling betaling, terugvordering en tenuitvoerlegging van boeten en onverschuldigde betalingen (vervallen)
- Regeling calamiteiten WW (vervallen)
- Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren (vervallen)
- Regeling gelijkstelling niet-gewerkte weken met gewerkte weken (vervallen)
- Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren (vervallen)
- Regeling onderbroken en opeenvolgende dienstverbanden (vervallen)
- Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2001 (vervallen)
- Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2002 (vervallen)
- Regeling schorsing, opschorting, herziening en intrekking uitkeringen (vervallen)
- Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2001 (vervallen)
- Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2002 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2002 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2003 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2004 (vervallen)
- Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2005 (vervallen)
- Regeling vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen (vervallen)
- Regeling vergoeding bijdragen Remigratiewet (vervallen)
- Regeling vrijstelling verplichtingen WW (vervallen)
- Regels voor vermogensoverdracht na wijziging sectoraansluiting van werkgevers (vervallen)
- Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2006 (vervallen)
- Richtlijn passende arbeid 1996 (vervallen)
- Richtlijn passende arbeid 2008 (vervallen)
- Tijdelijk besluit inkomstenkorting startende zelfstandigen WW (vervallen)
- Tijdelijk besluit loonsuppletie WW (vervallen)
- Tijdelijk besluit preventieve inzet wachtgeldfondsen (vervallen)
- Tijdelijk besluit proefplaatsing WW (vervallen)
- Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW (vervallen)
- Tijdelijk besluit verlenging herlevingstermijn startende zelfstandigen WW (vervallen)
- Tijdelijke regeling afwijking artikel 19, eerste lid, onderdeel f, WW in verband met de zeebeving in Azië (vervallen)
- Tijdelijke regeling buitentoepassingverklaring artikel 1, onderdeel f, Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren (vervallen)
- Tijdelijke regeling vaststelling inkomsten startende zelfstandigen WW (vervallen)
- Uitkeringsreglement WW 1997 (vervallen)
- Uitkeringsreglement WW 2002 (vervallen)
- Uitkeringsreglement WW 2009 (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Beleidsregels Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV
- Beleidsregels Protocol Scholing 2008 (vervallen)
- Beleidsregels Protocol Scholing 2012 (vervallen)
- Beleidsregels Protocol Scholing 2014 (vervallen)
- Beleidsregels Protocol zeer moeilijk plaatsbaar (vervallen)
- Beleidsregels Protocol zeer moeilijk plaatsbaar 2011
- Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens (vervallen)
- Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018
- Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
- Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2009 (vervallen)
- Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2010 (vervallen)
- Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012
- Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten (hangt onder het BBA) (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2008
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2009
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2010
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2011
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2012
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2013
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2015
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2016
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2017
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2018
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2019
- Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2020
- Besluit schadebeleid
- Besluit verzekeringsplicht zeevarenden
- Besluit voorschriften inzake aanspraken bij werkloosheid voor bepaalde groepen ambtenaren in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet
- Besluit werknemersverklaring van geen bezwaar (vervallen)
- Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (vervallen)
- Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (vervallen)
- Ontslagbesluit (vervallen)
- Ontslagregeling
- Regeling inzage- en correctierecht UWV (vervallen)
- Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
- Regeling UWV ontslagprocedure
- Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014 (vervallen)
- Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
- Tijdelijk besluit van werk naar werk
- Tijdelijke regeling tegemoetkoming musici en artiesten WW en Wet WIA
- Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering (vervallen)
- Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
- Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
- Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

 

 

Inhoudsopgave WW

Hoofdstuk I Algemene bepalingen artt. 1 - 14
§ 1x Algemeen artt. 1 - 2a
§ 2x De werknemer artt. 3 - 8
§ 3x De werkgever artt. 9 - 13
§ 4x Het loon art. 14
Hoofdstuk II De uitkering bij werkloosheid artt. 15 - 52
§ 1x De voorwaarden voor het recht op uitkering artt. 15 - 21
§ 2x Het geldend maken van het recht op uitkering artt. 22 - 29
§ 3x De betaling van de uitkering artt. 30 - 41a
§ 4x De duur van de uitkering artt. 42 - 43
§ 5x De hoogte van de uitkering artt. 44 - 47b
Afdeling IIIx De vervolguitkering (vervallen) artt. 48 - 52
§ 1x De duur van de uitkering (vervallen) artt. 48 - 50
§ 2x De hoogte van de uitkering (vervallen) artt. 51 - 52
Hoofdstuk IIb De verplichte verzekering van kortdurende uitkering bij werkloosheid (vervallen) artt. 52a - 52i
Afdeling Ix Algemene bepalingen (vervallen) artt. 52a - 52f
§ 1x De voorwaarden voor het recht op kortdurende uitkering (vervallen) artt. 52a - 52d
§ 2x Het geldend maken van het recht op kortdurende uitkering (vervallen) art. 52e
§ 3x De betaling van de kortdurende uitkering (vervallen) art. 52f
Afdeling IIx De duur van de kortdurende uitkering (vervallen) artt. 52g - 52h
Afdeling IIIx De hoogte van de kortdurende uitkering (vervallen) art. 52i
Hoofdstuk IIc Verhaal op de werkgever (vervallen) art. 52j
Hoofdstuk III De vrijwillige verzekering van uitkering bij werkloosheid artt. 53 - 60
Hoofdstuk IV Overneming van uit de dienstbetrekking voortvloeiende verplichtingen bij onmacht van de werkgever te betalen artt. 61 - 68
Hoofdstuk V Subsidies (vervallen) artt. 69 - 71
Hoofdstuk VI Reïntegratiemaatregelen artt. 72 - 78c
Hoofdstuk VII Verhaal artt. 79 - 97n
Hoofdstuk VIII De uitvoeringsorganisatie artt. 98 - 110
Hoofdstuk IX Bepalingen van procedurele aard artt. 111 - 125
Hoofdstuk X Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en beroep in cassatie artt. 126 - 129d
Hoofdstuk Xa Experimenten art. 130
Hoofdstuk Xb Overgangsbepalingen artt. 130g - 130ff
Hoofdstuk XI Straf- en slotbepalingen artt. 131 - 137
xxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxrr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1985-1986, 19 261.
Handelingen II 1985-1986, blz. 4304-4367, 4369-4397, 4402-4455, 4458, 4463-4489, 4515-4542, 4558-4604, 4607-4630, 4633-4644, 4699-4751, 4836-4860, UCV 62(1-75), UCV 65(1-55), 4926-4941, 4944-4945, 4954-4958, 5017-5023.
Kamerstukken I 1985-1986, 19 261 (199, 199a, 199b); 1986-1987, 19 261 (25, 25a, 25b, 45, 45a, 45b, 45c, 45d, 45e, 45f).
Handelingen I 1986-1987, zie vergadering van 4 november 1986.

Geschiedenis:
Staatsblad 1995, 200Staatsblad 1995, 250Staatsblad 1995, 560Staatsblad 1995, 685Staatsblad 1995, 686Staatsblad 1995, 690Staatsblad 1995, 691Staatsblad 1996, 134Staatsblad 1996, 248Staatsblad 1996, 478Staatsblad 1996, 562Staatsblad 1996, 619Staatsblad 1997, 85Staatsblad 1997, 96Staatsblad 1997, 178Staatsblad 1997, 465Staatsblad 1997, 760Staatsblad 1997, 706Staatsblad 1997, 768Staatsblad 1997, 789Staatsblad 1997, 793Staatsblad 1997, 794Staatsblad 1998, 203Staatsblad 1998, 278Staatsblad 1998, 290Staatsblad 1998, 267Staatsblad 1998, 300Staatsblad 1998, 411Staatsblad 1998, 412Staatsblad 1998, 446Staatsblad 1998, 741Staatsblad 1998, 742Staatsblad 1999, 21Staatsblad 1999, 185Staatsblad 1999, 307Staatsblad 1999, 564Staatsblad 1999, 595Staatsblad 1999, 596Staatsblad 2000, 40Staatsblad 2000, 496Staatsblad 2000, 561Staatsblad 2000, 627Staatsblad 2001, 259Staatsblad 2001, 481Staatsblad 2001, 568Staatsblad 2001, 625Staatsblad 2001, 628Staatsblad 2001, 644Staatsblad 2001, 690Staatsblad 2001, 692Staatsblad 2001, 695Staatsblad 2002, 584Staatsblad 2003, 238Staatsblad 2003, 239Staatsblad 2003, 376Staatsblad 2003, 544Staatsblad 2003, 546Staatsblad 2003, 555Staatsblad 2004, 306Staatsblad 2004, 311Staatsblad 2004, 455Staatsblad 2004, 493Staatsblad 2004, 594Staatsblad 2005, 37Staatsblad 2004, 717Staatsblad 2004, 720Staatsblad 2004, 728Staatsblad 2004, 731Staatsblad 2005, 274Staatsblad 2005, 382Staatsblad 2005, 472Staatsblad 2005, 525Staatsblad 2005, 530Staatsblad 2005, 573Staatsblad 2005, 683Staatsblad 2005, 710Staatsblad 2005, 708Staatsblad 2005, 718Staatsblad 2006, 167Staatsblad 2006, 303Staatsblad 2006, 703Staatsblad 2006, 682Staatsblad 2007, 302Staatsblad 2007, 305Staatsblad 2007, 545Staatsblad 2007, 551Staatsblad 2007, 553Staatsblad 2007, 564Staatsblad 2008, 79Staatsblad 2008, 192Staatsblad 2008, 510Staatsblad 2008, 590Staatsblad 2008, 598Staatsblad 2008, 600Staatsblad 2009, 108Staatsblad 2009, 384Staatsblad 2009, 265Staatsblad 2009, 269Staatsblad 2009, 390Staatsblad 2009, 282Staatsblad 2009, 318Staatsblad 2009, 580Staatsblad 2010, 72Staatsblad 2010, 146Staatsblad 2010, 350Staatsblad 2010, 840Staatsblad 2010, 830Staatsblad 2010, 838Staatsblad 2010, 867Staatsblad 2011, 9Staatsblad 2011, 288Staatsblad 2011, 618Staatsblad 2011, 608Staatsblad 2012, 2Staatsblad 2011, 645Staatsblad 2011, 650Staatsblad 2012, 224Staatsblad 2012, 361Staatsblad 2012, 657Staatsblad 2012, 462Staatsblad 2012, 464Staatsblad 2012, 675Staatsblad 2012, 682Staatsblad 2013, 76Staatsblad 2013, 236Staatsblad 2013, 405Staatsblad 2013, 578Staatsblad 2014, 167Staatsblad 2014, 216Staatsblad 2014, 269Staatsblad 2014, 270Staatsblad 2014, 280Staatsblad 2014, 504Staatsblad 2014, 494Staatsblad 2015, 464Staatsblad 2016, 45Staatsblad 2016, 206Staatsblad 2016, 221Staatsblad 2016, 318Staatsblad 2016, 471Staatsblad 2017, 78Staatsblad 2017, 24Staatsblad 2017, 110Staatsblad 2017, 484Staatscourant 2018, 28171Staatsblad 2018, 424Staatsblad 2018, 451Staatscourant 2018, 67779Staatsblad 2019, 185Staatscourant 2019, 31612Staatsblad 2019, 219Staatscourant 2019, 65478Staatsblad 2019, 483 Staatsblad 2020, 67.

 

 

WET van 6 november 1986, Stb. 1986, 566, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid (Werkloosheidswet). Laatste tekstplaatsing: Stb. 1999, 21. Inwerkingtreding: 1 januari 1987 (Stb. 1986, 597).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is opnieuw regels te stellen met betrekking tot de verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid, ter vervanging van de Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421) en de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Algemene bepalingen

 

§ 1.  Algemeen

 

Art. 1. [Begripsbepalingen]  [GeschiedenisVvWMvTStb. 1997, 96Stb. 1998, 203Stb. 1998, 412Stb. 1998, 742versie 1 januari 1999Stb. 1999, 596Stb. 2000, 496Stb. 2000, 561Stb. 2001, 625Stb. 2003, 544Stb. 2005, 573Stb. 2005, 710Stb. 2006, 303Stb. 2008, 600Stb. 2010, 838Stb. 2011, 9Stb. 2011, 618Stb. 2012, 361Stb. 2012, 675Stb. 2017, 78 + bisStb. 2019, 219]      [Jurisprudentie: 14a]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. vervallen;
d. Algemeen Werkloosheidsfonds: het Algemeen Werkloosheidsfonds, genoemd in artikel 93 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
e. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die met verenigingen maatschappelijk gelijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;
f. sector: een sector als bedoeld in artikel 95 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
g. onbetaald verlof: een tussen werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen verlof waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;
h. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000;
i. overheidswerkgever:
1º. het orgaan van een publiekrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de WPA ¹, dan wel een privaatrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b tot en met e, van die wet, zoals die bepalingen luidden op de dag voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, dat de overheidswerknemer rechtstreeks ten laste van dat lichaam bezoldigt of beloont;
2º. een privaatrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel f, van de WPA ¹ of artikel 2, derde lid, van die wet zoals die bepalingen luidden op de dag voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, dat zowel op die dag als op dat tijdstip op grond van één van die bepalingen is aangewezen als lichaam waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting Pensioenfonds ABP en dat de overheidswerknemer rechtstreeks ten laste van dat lichaam bezoldigt of beloont;
3º. Onze Minister van Defensie in relatie tot de in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de WPA ¹ uitgezonderde personen zoals die bepaling luidde op de dag voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;
j. overheidswerknemer:
1º. de overheidswerknemer in de zin van artikel 2 van de WPA ¹ zoals die bepaling luidde op de dag voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;
2º. de beroepsmilitair in de zin van de Algemene militaire pensioenwet, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;
3º. degene die door de Koning in dienst is genomen om bij de Koninklijke Hofhouding werkzaam te zijn en die uit dien hoofde onder de Pensioenregeling van de Stichting tot verzorging van de pensioenen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding van het Huis van Oranje-Nassau valt, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;
k. Uitvoeringsfonds voor de overheid: het Uitvoeringsfonds voor de overheid, genoemd in artikel 106 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
l. reïntegratiebedrijf: een natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert;
m. vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht;
n. continentaal plat: de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland;
o. de pensioengerechtigde leeftijd: de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;
p. inkomen uit arbeid: loon als bedoeld in artikel 14, met dien verstande dat niet tot het inkomen uit arbeid worden gerekend:
1º. uitkeringen op grond van een werknemersverzekering en de Wet arbeid en zorg of wachtgeld als bedoeld in artikel 6, vijfde lid, tweede zin, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;
2º. hetgeen wordt genoten op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede hetgeen door de werknemer met een publiekrechtelijke dienstbetrekking wordt genoten op grond van naar aard en strekking met artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek overeenkomstige regelingen, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat;
3º. het voordeel van het voor privédoeleinden ter beschikking stellen van een auto, bedoeld in artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964;
4º. een uitkering ingevolge een voorziening op grond van een levensloopregeling als bedoeld in artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964;
q. uitreiziger: persoon ten aanzien van wie op grond van een melding van de opsporingsdiensten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gericht aan het UWV, is gebleken dat het gegronde vermoeden bestaat dat deze persoon zich buiten Nederland bevindt met het doel om zich aan te sluiten bij een organisatie die is geplaatst op de lijst van organisaties, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

1. WPA: Wet privatisering ABP. ABP: Algemeen burgerlijk pensioenfonds, red.

 

Art. 1a. [Begrip arbeidsduur]  [GeschiedenisStb. 2012, 675]      [Jurisprudentie (zie ook artikel 16): ]
-1. Onder arbeidsuur wordt in deze wet verstaan: [Bta16-24W06]
a. uur waarover een werknemer inkomen uit arbeid heeft ontvangen; of
b. uur waarover een werknemer recht heeft op inkomen uit arbeid.
-2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld waarbij: [Ga]
a. uren worden gelijkgesteld met een arbeidsuur als bedoeld in het eerste lid;
b. arbeidsuren als bedoeld in het eerste lid niet als arbeidsuren worden aangemerkt;
c. vastgesteld wordt welke in het kader van een dienstbetrekking ontvangen bedragen in aanmerking komen voor omrekening naar arbeidsuren en hoeveel arbeidsuren deze bedragen vertegenwoordigen.

 

Art. 1b. [Vaststelling en herziening dagloon | Maandloon en inkomen in een kalendermaand]  [GeschiedenisStb. 2014, 216Stb. 2014, 504Stb. 2015, 464Stcrt. 2018, 28171Stb. 2018, 424Stcrt. 2018, 67779Stcrt. 2019, 31612Stcrt. 2019, 65478]      [Jurisprudentie (zie ook artikel 45): ]
-1. Voor de berekening van de hoogte van de uitkering waarop op grond van deze wet recht bestaat, wordt als dagloon beschouwd 1/261 deel van het loon dat de werknemer in de periode van één jaar die eindigt op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin het arbeidsurenverlies, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel a, is ingetreden, verdiende, doch ten hoogste het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van één dag.
-2. Het maandloon in een kalendermaand bedraagt:
a. indien de werknemer over de volledige kalendermaand recht op een uitkering heeft gehad, 21,75 maal het dagloon;
b. indien de werknemer niet over de volledige kalendermaand recht op een uitkering heeft gehad, het aantal werkdagen in die kalendermaand waarop recht op uitkering heeft bestaan, vermenigvuldigd met het dagloon. Bij het bepalen van het aantal werkdagen wordt een kalenderweek geacht vijf werkdagen te hebben; of
c.¹ indien recht bestaat op een uitkering op grond van artikel 18, eerste lid, het dagloon vermenigvuldigd met het aantal dagen dat recht op uitkering bestaat.
-3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het aanmerken van kalendermaanden als volledige kalendermaanden als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, en met betrekking tot het aanmerken van dagen als werkdagen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b. [RavkwW]
-4. Het inkomen in een kalendermaand bedraagt:
a. indien de werknemer over de volledige kalendermaand recht op een uitkering heeft gehad: het inkomen over de eerste tot en met de laatste dag van de kalendermaand; of
b. indien de werknemer niet over de volledige kalendermaand recht op een uitkering heeft gehad: het inkomen over de dagen in die kalendermaand waarop het recht op uitkering heeft bestaan.
-5. Indien de werknemer de hoedanigheid van werknemer, bedoeld in artikel 8, eerste lid, verliest of heeft verloren, anders dan door het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 8, vierde lid, dan wel indien de werknemer in een kalenderweek minder beschikbaar voor arbeid is dan zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek, bedoeld in artikel 16, tweede lid, wordt onder zijn inkomen in een kalendermaand tevens verstaan:
(A + B) x C / D. Hierbij staat:
A voor het aantal uren in een kalendermaand waarover de werknemer de hoedanigheid van werknemer verliest of heeft verloren als bedoeld in artikel 8, voor zover het uren betreft op dagen waarop recht op uitkering bestaat;
B voor het aantal arbeidsuren in een kalendermaand dat de werknemer minder beschikbaar is voor arbeid wegens andere omstandigheden dan ziekte, arbeidsongeschiktheid of omdat hij deelneemt dan wel gaat deelnemen aan een naar het oordeel van het UWV noodzakelijke opleiding of scholing als bedoeld in artikel 76;
C voor het dagloon waarnaar de uitkering zou zijn berekend indien dat niet gemaximeerd zou zijn op het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag, dan wel voor de uitkering, bedoeld in artikel 64, eerste lid, onderdeel b, zonder de maximering, bedoeld in artikel 64, vierde en zevende lid, gedeeld door 21,75 als de uitkering betrekking heeft op een periode die aanvangt op de eerste dag en eindigt op de laatste dag van een kalendermaand, dan wel gedeeld door het aantal dagen, bedoeld in artikel 64, zevende lid; en
D voor het gemiddeld aantal arbeidsuren, bedoeld in artikel 16, tweede en zesde lid, gedeeld door 5.
-6. Bij algemene maatregel van bestuur worden, onder meer voor artikel 18, ten aanzien van de vaststelling van het dagloon, bedoeld in het eerste lid, en de herziening ervan nadere en zo nodig afwijkende regels gesteld. [BcW] [BeW] [Dw]
-7. Het dagloon berekend op grond van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt herzien met ingang van de dag waarop en in de mate waarin het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, wordt herzien.
-8. Door of namens Onze Minister wordt in de Staatscourant medegedeeld met ingang van welke dag en met welk percentage een herziening als bedoeld in het zevende lid plaatsvindt.
-9. Een herziening van de uitkering als gevolg van een herziening van het dagloon vindt plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.
-10. Bij algemene maatregel van bestuur wordt tevens bepaald wat onder inkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan. Daarbij kan tevens worden bepaald dat nader te bepalen inkomen dat gedeeltelijk, niet of niet langer wordt genoten als gevolg van gewijzigde omstandigheden of enig handelen of nalaten van betrokkene in aanmerking wordt genomen alsof het wel volledig wordt genoten. [Ais]

1. Ingevolge artikel 1, onderdeel f, van het Besluit van 10 juli 2014, Stb. 2014, 274, treedt artikel 1b, tweede lid, onderdeel c, nog niet in werking, red.

 

Art. 2. [Woonplaats, vestigingsplaats]  [GeschiedenisVvWMvTversie 1 januari 1999Stb. 2005, 710]
-1. Waar een natuurlijk persoon woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.
-2. Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen die binnen Nederland hun thuishaven hebben, beschouwd als deel van Nederland.

 

Art. 2a. Vervallen[GeschiedenisStb. 1997, 789versie 1 januari 1999Stb. 1999, 564Stb. 2000, 627]

 

 

§ 2.  De werknemer

 

Art. 3. [Begrip werknemer] [Bbtv]  [GeschiedenisVvWMvTStb. 1998, 203versie 1 januari 1999Stb. 2000, 496 + bisStb. 2010, 350Stb. 2011, 9Stb. 2012, 361Stb. 2013, 236]      [Jurisprudentie: 98a01a, 05a, 05b, 05c, 05d, 05e, 05f, 05g, 06a, 06b, 06c, 06d, 06e, 07a, 07b, 08a, 08b, 08c, 10a, 11a, 11b, 12a, 12b, 12c, 13a, 14a, 15a, 15b, 15c, 15d]
-1. Werknemer is de natuurlijke persoon jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd die in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.
-2. Wie zijn dienstbetrekking buiten Nederland en het continentaal plat vervult, wordt niet als werknemer beschouwd, tenzij hij in Nederland woont en zijn werkgever eveneens in Nederland woont of gevestigd is. Voor zover een werkgever:
a. in Nederland een vaste inrichting voor de uitoefening van zijn bedrijf of beroep of een in Nederland wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft; of
b. in Nederland één of meer personen in dienst heeft en hij door of vanwege Onze Minister als werkgever is aangewezen; [Rabgw]
wordt hij voor de toepassing van de eerste volzin gelijkgesteld met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever.
-3. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt niet als werknemer beschouwd de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onderdeel a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.
-4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat: [Bubkvw90]
a. personen die buiten Nederland wonen ook als werknemer worden beschouwd, voor zover zij hun dienstbetrekking buiten Nederland vervullen;
b. personen die in Nederland wonen ook als werknemer worden beschouwd, voor zover zij hun dienstbetrekking buiten Nederland vervullen en hun werkgever buiten Nederland woont of gevestigd is.
-5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan van het eerste, tweede en derde lid worden afgeweken ten aanzien van: [Bubkvw90]
a. vreemdelingen;
b. personen op wie een regeling van toepassing is inzake verzekering tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een vergelijkbare regeling ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba of van een andere mogendheid;
c. personen die slechts tijdelijk in Nederland verblijven of tijdelijk in Nederland werkzaam zijn;
d. personen werkzaam bij een volkenrechtelijke organisatie.
-6. Bij een maatregel als bedoeld in het vijfde lid kan worden afgeweken van het derde lid ten aanzien van:
a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten dan wel hebben verricht;
b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onderdeel a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onderdeel g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

 

Art. 3a. [Begrip werknemer i.v.m. internationaal recht]  [GeschiedenisStb. 1998, 267versie 1 januari 1999]
Zo nodig in afwijking van artikel 3 en de daarop berustende bepalingen:
a. wordt als werknemer beschouwd de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;
b. wordt niet als werknemer beschouwd de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is.

 

Art. 4. [Uitbreiding begrip dienstbetrekking | Begrippen coöperatie en zelfstandige]  [GeschiedenisVvWMvTStb. 1996, 562Stb. 1997, 96Stb. 1997, 465versie 1 januari 1999Stb. 2001, 695Stb. 2003, 238Stb. 2003, 239Stb. 2004, 720Stb. 2011, 618Stb. 2017, 484]
-1. Als dienstbetrekking wordt mede beschouwd de arbeidsverhouding van de persoon die:
a. anders dan als zelfstandige en anders dan als thuiswerker, op grond van een overeenkomst tot aanneming van werk als bedoeld in artikel 750 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, persoonlijk een werk tot stand brengt;
b. de in onderdeel a bedoelde persoon bij het tot stand brengen van dat werk bijstaat;
c. krachtens overeenkomst met een ander tegen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te bezoeken personen en die ander, mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend voor die ander verleent, het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem bijkomstige werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans door niet meer dan twee andere personen laat bijstaan;
d. krachtens overeenkomst met een ander tegen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te bezoeken personen en een opdrachtgever van die ander, mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend voor die ander verleent, het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem bijkomstige werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans door niet meer dan twee andere personen laat bijstaan;
e. de bestuurder van een vennootschap als bedoeld in artikel 132, derde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is dan wel, indien een vennootschap toepassing geeft aan artikel 129a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de uitvoerend bestuurder, bedoeld in artikel 129a, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is van een vennootschap als bedoeld in artikel 132, derde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met uitsluiting van de directeur-grootaandeelhouder, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel d;
f. als lid van de bemanning van een vissersvaartuig aanspraak heeft op een aandeel in de besomming, tenzij hij:
1º. als zodanig tegen geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid is verzekerd bij het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij; of
2º. exploitant of mede-exploitant van het vaartuig is;
g. zijn militaire dienstplicht of in plaats daarvan vervangende dienst vervult;
h. degene die als bestuurder werkzaam is ten behoeve van een coöperatie die met haar leden uitsluitend arbeidsovereenkomsten als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek sluit, indien hij lid is van de coöperatie en deze blijkens haar statuten en met inachtneming van de vereisten gesteld in het derde lid en krachtens het vierde lid kan worden beschouwd als een coöperatie met werknemerszelfbestuur.
-2. Het eerste lid, onderdeel a en b, blijft buiten toepassing indien de in onderdeel a bedoelde overeenkomst rechtstreeks is aangegaan met een natuurlijk persoon ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden.
-3. Een coöperatie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, dient te voldoen aan de vereisten dat:
a. doorgaans ten minste twee derde deel van het aantal personen met wie de coöperatie een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek heeft gesloten, lid van de coöperatie is;
b. het lidmaatschap van de coöperatie door ieder van de in onderdeel a bedoelde personen onder dezelfde voorwaarden kan worden verkregen en voorwaarden van geldelijke aard geen wezenlijke belemmering vormen voor de verkrijging van het lidmaatschap;
c. de leden van de coöperatie ieder één stem hebben;
d. de arbeidsvoorwaarden van de leden van de coöperatie niet wezenlijk verschillen van hetgeen gebruikelijk is bij gelijksoortige ondernemingen in de desbetreffende sector;
e. een lid van de coöperatie, behoudens in geval van liquidatie van de coöperatie, bij beëindiging van zijn lidmaatschap ten hoogste aanspraak kan maken op het door hem uit hoofde van een geldelijke voorwaarde als bedoeld in onderdeel b, hetzij uit anderen hoofde aan de coöperatie betaalde bedrag, herrekend naar geldontwaarding.
-4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld waarbij de in het derde lid genoemde vereisten:
a. nader worden bepaald;
b. worden aangevuld met andere vereisten op grond waarvan de coöperatie kan worden beschouwd als een coöperatie met werknemerszelfbestuur.
-5. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, wordt onder zelfstandige verstaan de persoon die:
a. in Nederland woont en die belastbare winst uit onderneming geniet als bedoeld in paragraaf 3.2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft; of
b. niet in Nederland woont en die belastbare winst uit Nederlandse onderneming geniet als bedoeld in afdeling 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft;
c. directeur-grootaandeelhouder is als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel d, en het werk tot stand brengt uitsluitend voor rekening en risico van de onderneming van de rechtspersoon waarvan hij directeur-grootaandeelhouder is.

 

Art. 5. [Nadere regelgeving uitbreiding begrip dienstbetrekking] [Bagad]  [GeschiedenisVvWMvTversie 1 januari 1999]      [Jurisprudentie: 05a, 11a]
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld op grond waarvan eveneens als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van de persoon die:
a. als thuiswerker arbeid verricht;
b. de in onderdeel a bedoelde persoon als hulp bij het verrichten van de arbeid bijstaat;
c. als musicus of anderszins als artiest optreedt of als beroep een tak van sport beoefent; en
d. tegen beloning persoonlijk arbeid verricht en wiens arbeidsverhouding niet reeds op grond van dit artikel en de artikelen 3 en 4 als dienstbetrekking wordt beschouwd, doch hiermee maatschappelijk gelijk kan worden gesteld.

 

Art. 6. [Beperking begrip dienstbetrekking | Directeur-grootaandeelhouder]  [GeschiedenisVvWMvTStb. 1995, 250Stb. 1997, 178Stb. 1997, 789Stb. 1998, 742versie 1 januari 1999Stb. 1999, 596Stb. 2001, 695Stb. 2004, 493Stb. 2004, 720Stb. 2005, 683Stb. 2005, 708  Stb. 2006, 703Stb. 2006, 682Stb. 2009, 318Stb. 2010, 72 + bisStb. 2010, 146Stb. 2010, 830Stb. 2013, 76Stb. 2016, 45Stb. 2018, 424]      [Jurisprudentie: 12a]
-1. Als dienstbetrekking wordt niet beschouwd de arbeidsverhouding van een persoon:
a. die minister, staatssecretaris, commissaris van de Koning, burgemeester, Nationale ombudsman, substituut-ombudsman, lid van gedeputeerde staten, wethouder, voorzitter van een waterschap of de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is;
b. die als vrijwilliger werkzaamheden verricht als politiebeambte, alsmede van degene die als vrijwilliger al dan niet tegen loon werkzaamheden verricht bij de brandweer;
c. die doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van de natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat;
d. die directeur-grootaandeelhouder is;
e. die als vrijwilliger als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, uitsluitend vergoedingen of verstrekkingen als bedoeld in dat lid ontvangt met een gezamenlijke waarde van ten hoogste de in dat artikellid genoemde bedragen per maand en per kalenderjaar.
-2. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel c, wordt onder het verrichten van diensten ten behoeve van een huishouden mede verstaan het verlenen van zorg aan de leden van dat huishouden.
-3. Het eerste lid is alleen van toepassing op de aldaar bedoelde arbeidsverhoudingen.
-4. Door Onze Minister worden, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, regels gesteld omtrent hetgeen onder directeur-grootaandeelhouder, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, wordt verstaan. [Rad] [Rad16]
-5. Als dienstbetrekking wordt niet beschouwd de arbeidsverhouding van de overheidswerknemer, voor zover de overheidswerknemer als gevolg van de beëindiging van die arbeidsverhouding recht op wachtgeld heeft verkregen of verkrijgt. Onder wachtgeld als bedoeld in de eerste zin wordt verstaan: een wachtgeld in de zin van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 zoals dat luidde op 31 december 2000 of een soortgelijke uitkering van een overheidswerknemer op grond van ontslag of werkloosheid alsmede een wachtgeld of daarmee gelijkgestelde uitkering in de zin van de bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde bepalingen, met uitzondering van een uitkering in verband met functioneel leeftijdsontslag of vrijwillig vervroegd uittreden.

 

Art. 6a. Vervallen[GeschiedenisStb. 2001, 695Stb. 2003, 544Stb. 2005, 37Stb. 2004, 720]

 

Art. 7. Vervallen[GeschiedenisVvWMvTStb. 1997, 768 + bisversie 1 januari 1999Stb. 1999, 596Stb. 2006, 303]

 

Art. 8. [Behoud hoedanigheid van werknemer na eindiging dienstbetrekking]  [GeschiedenisVvWMvTversie 1 januari 1999Stb. 2006, 303Stb. 2014, 504Stb. 2016, 471]      [Jurisprudentie: 99a01a, 05a, 05b, 05c, 05d, 06a, 06b, 07a, 08a, 10a, 13a, 13b, 13c]
-1. Een persoon wiens dienstbetrekking geheel of gedeeltelijk is geëindigd, behoudt de hoedanigheid van werknemer, voor zover hij geen werkzaamheden verricht uit hoofde waarvan hij op grond van deze wet niet als werknemer wordt beschouwd, behalve als die werkzaamheden worden aangemerkt als vrijwilligerswerk.
-2. In afwijking van het eerste lid behoudt een persoon de hoedanigheid van werknemer voor zover het aantal uren in een kalenderweek waarop hij de werkzaamheden uit hoofde waarvan hij op grond van deze wet niet als werknemer wordt beschouwd, verricht niet hoger is dan het gemiddeld aantal uren per kalenderweek waarop hij deze werkzaamheden verrichtte in de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.