Tweede Kamer:

- A. Advies Raad van State en nader rapport
- Nrs. 1-2. Koninklijke boodschap en voorstel van wet
|Nr. 3. Memorie van toelichting
- Nr. 4. Nota van verbetering
- Nr. 4H. Nota van verbetering (herdruk)
- Nr. 5. Brief van de Staatssecretaris van SZW (adviezen Raad voor de financiële verhoudingen)
- Nr. 6. Brief van de Staatssecretaris van SZW (transponeringstabellen)
- Nr. 7. Verslag
- Nr. 8. Amendement van de leden Rouvoet en Van der Vlies (ontheffing arbeidsplicht alleenstaande ouders)
- Nr. 8H. Amendement van de leden Rouvoet en Van der Vlies (herdruk) (ontheffing arbeidsplicht alleenstaande ouders)
- Nr. 9. Amendement van het lid Rouvoet (verkorting referteperiode langdurigheidstoeslag)
- Nr. 10. Amendement van het lid Rouvoet (handhaving categoriale bijzondere bijstand)
- Nr. 11. Amendement van het lid Van Gent (landelijke normering sanctiebeleid)
- Nr. 12. Amendement van het lid Weekers (verordening bestrijding misbruik)
|Nr. 13. Nota naar aanleiding van het verslag
- Nr. 14. Nota van wijziging
- Nr. 15. Amendement van de leden Bussemaker en Noorman-den Uyl (gemeentelijke beleidsvrijheid reïntegratie)
- Nr. 16. Amendement van de leden Bussemaker en Noorman-den Uyl (waarborg rechtspositie werknemers gesubsidieerde arbeid)
- Nr. 17. Amendement van de leden Bussemaker en Noorman-den Uyl (jeugdwerkgarantiebanen)
- Nr. 18. Amendement van de leden Bussemaker en Noorman-den Uyl (werkervaringsplaatsen Wsw-geïndiceerden)
- Nr. 19. Amendement van de leden Bussemaker en Noorman-den Uyl (doorschuiven overschot werkdeel naar volgend jaar)
- Nr. 20. Amendement van het lid Noorman-den Uyl (bijstandsnormen inclusief woonlasten)
- Nr. 21. Amendement van het lid Noorman-den Uyl (ombudscommissie)
- Nr. 22. Amendement van het lid Noorman-den Uyl (recht op reïntegratievoorzieningen)
- Nr. 23. Amendement van het lid Noorman-den Uyl (categoriale bijzondere bijstand)
- Nr. 24. Amendement van het lid Noorman-den Uyl (verkorting referteperiode langdurigheidstoeslag)
- Nr. 25. Amendement van de leden De Wit en De Ruiter (handhaving inkomstenvrijlating)
- Nr. 26. Amendement van het lid Van Gent (beperking arbeidsplicht alleenstaande ouders)
- Nr. 27. Amendement van het lid Van Gent (reïntegratie-AMvB)
- Nr. 28. Amendement van het lid Van Gent (maximering sancties)
- Nr. 29. Amendement van het lid Van Gent (ambtshalve uitkering langdurigheidstoeslag)
- Nr. 30. Amendement van het lid Van Gent (instemming belanghebbende bijstand in natura)
- Nr. 31. Amendement van het lid Noorman-den Uyl (recht op reïntegratiebudget na zes maanden)
- Nr. 32. Amendement van het lid Bruls (ontheffing arbeidsplicht alleenstaande ouders)
- Nr. 33. Amendement van het lid Bruls (voorhangprocedure AMvB terugvordering werkdeel)
- Nr. 34. Amendement van het lid Bruls (vervallen voorlopig verslag uitvoering)
- Nr. 35. Amendement van het lid Van der Vlies (gemoedsbezwaren arbeidsaanvaarding)
- Nr. 36. Amendement van het lid Van der Vlies (langdurigheidstoeslag alleenstaande ouders)
- Nr. 37. Amendement van het lid Noorman-den Uyl (ontheffing arbeidsplicht bij arbeidsongeschiktheid)
- Nr. 38. Amendement van het lid Noorman-den Uyl (voorwaarden arbeidsplicht arbeidsgehandicapten)
- Nr. 39. Amendement van het lid Noorman-den Uyl (voorwaarden arbeidsplicht alleenstaande ouders)
- Nr. 40. Amendement van het lid Noorman-den Uyl (bijstand kinderkosten niet-rechthebbende tienermoeder)
- Nr. 41. Amendement van het lid Noorman-den Uyl (jaarlijkse premie deeltijdarbeid)
- Nr. 42. Amendement van het lid Van der Vlies (aanvullende uitkering gemeenten)
- Nr. 43. Amendement van het lid Weekers (verlenging heroverwegingstermijn bij sanctie)
- Nr. 44. Amendement van het lid Bruls (maximering inkomstenvrijlating)
- Nr. 45. Amendement van het lid Weekers (beleidsplan inlichtingenverstrekking gemeente)
- Nr. 46. Brief van de Staatssecretaris van SZW (antwoorden wetgevingsoverleg)
- Nr. 47. Tweede nota van wijziging
- Nr. 48. Gewijzigd amendement van het lid Van der Vlies ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 42 (aanvullende uitkering gemeenten)
- Nr. 49. Amendement van de leden De Wit en De Ruiter (ontheffing arbeidsplicht alleenstaande ouders)
- Nr. 50. Amendement van de leden De Wit en De Ruiter (geen uitbesteding uitvoeringstaken)
- Nr. 51. Amendement van de leden De Wit en De Ruiter (ontheffing arbeidsplicht 57,5-plussers)
- Nr. 52. Amendement van de leden De Wit en De Ruiter (AMvB verhogingen verlagingen norm)
- Nr. 53. Amendement van de leden De Wit en De Ruiter (verkorting referteperiode langdurigheidstoeslag)
- Nr. 54. Amendement van de leden De Wit en De Ruiter (geen sollicitatietoets bij langdurigheidstoeslag)
- Nr. 55. Amendement van de leden De Wit en De Ruiter (handhaving Besluit krediethypotheek bijstand)
- Nr. 56. Amendement van de leden De Wit en De Ruiter (voorwaarden bijstand in natura)
- Nr. 57. Gewijzigd amendement van de leden De Wit en De Ruiter ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 25 (handhaving inkomstenvrijlating)
- Nr. 58. Amendement van het lid Bakker (verordening cliëntenparticipatie)
- Nr. 59. Amendement van het lid Varela (ontheffing arbeidsplicht alleenstaande ouders)
- Nr. 60. Amendement van de leden Noorman-den Uyl en Van Gent (kinderopvang niet-rechthebbende teenermoeders)
- Nr. 61. Amendement van de leden Noorman-den Uyl en Bakker ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 39 (voorwaarden arbeidsplicht alleenstaande ouders)
- Nr. 62. Amendement van de leden Noorman-den Uyl en Bakker (bijstand bloedverwanten tweede graad)
- Nr. 63. Gewijzigd amendement van de leden Noorman-den Uyl en Bakker ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 21 (ombudscommissie)
- Nr. 64. Amendement van de leden Bakker en Noorman-den Uyl ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 58 (verordening cliëntenparticipatie)
- Nr. 65. Amendement van het lid Van Gent (toeslag alleenstaande ouders)
- Nr. 66. Nader gewijzigd amendement van de leden De Wit en De Ruiter ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 57 (handhaving inkomstenvrijlating)
- Nr. 67. Amendement van de leden De Wit en De Ruiter (langdurigheidstoeslag)
- Nr. 68. Gewijzigd amendement van het lid Bruls c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 44 (maximering inkomstenvrijlating)
- Nr. 69. Motie van het lid Noorman-den Uyl (geen budgetkorting bijzondere bijstand)
- Nr. 70. Motie van het lid Noorman-den Uyl (aanpassing objectief verdeelmodel)
- Nr. 71. Motie van de leden Noorman-den Uyl en Bussemaker (jaarlijks overleg met VNG)
- Nr. 72. Motie van de leden Bussemaker en Noorman-den Uyl (doelstelling gesubsidieerde arbeid)
- Nr. 73. Motie van de leden Bussemaker en Noorman-den Uyl (handhaving sluitende aanpak)
- Nr. 74. Motie van het lid De Wit (handhaving rechtspositie werknemers gesubsidieerde arbeid)
- Nr. 75. Amendement van het lid Bruls (ontheffing arbeidsplicht alleenstaande ouders)
- Nr. 76. Motie van het lid Van der Vlies (afspraken bedrijfsleven arbeidsparticipatie)
- Nr. 77. Amendement van het lid Noorman-den Uyl (bijzondere bijstand Wajong-gerechtigden)
- Nr. 78. Amendement van het lid Noorman-den Uyl (bijzondere bijstand Wajong-gerechtigden)
- Nr. 79. Motie van het lid Van Gent (afspraken bedrijfsleven arbeidsparticipatie)
- Nr. 80. Motie van het lid Van Gent (baangarantie werknemers gesubsidieerde arbeid)
- Nr. 81. Motie van het lid Bruls c.s. (evaluatie reïntegratiebeleid)
- Nr. 82. Motie van de leden Bruls en Bakker (verruiming meeneemregeling)
- Nr. 83. Motie van de leden Bruls en Bakker (herverdeelbeperking)
- Nr. 84. Motie van het lid Huizinga-Heringa c.s. (certificering reïntegratiebedrijven)
- Nr. 85. Brief van de Staatssecretaris van SZW (antwoorden eerste termijn)
- Nr. 86. Brief van de Staatssecretaris van SZW (antwoorden tweede termijn)
- Nr. 87. Amendement van het lid Noorman-den Uyl (beperking terugvorderingsbevoegdheid)
- Nr. 88. Verslag van een schriftelijk overleg (inbreng SP-fractie)
- Nr. 89. Brief van de Staatssecretaris van SZW (activering alleenstaande ouders)
- Nr. 90. Brief van de Staatssecretaris van SZW (budgetten gemeenten)
- Nr. 91. Gewijzigd amendement van de leden De Wit en De Ruiter ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 49 (ontheffing arbeidsplicht alleenstaande ouders)
- Nr. 92. Nader gewijzigd amendement van het lid Bruls c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 68 (maximering inkomstenvrijlating)
- Nr. 93. Verslag van een wetgevingsoverleg
- Nr. 94. Brief van de Staatssecretaris van SZW (meeneemregeling)


Eerste Kamer:

- Nr. 294. Gewijzigd voorstel van wet
- Nr. 294a. Nota van verbetering
- A. Voorlopig verslag van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
|B. Memorie van antwoord
- C. Brief van de Staatssecretaris van SZW (meeneemregeling)
- D. Verslag van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
|E. Nota naar aanleiding van het verslag
- F. Motie van het lid De Rijk c.s. (verkorting referteperiode langdurigheidstoeslag)
- G. Motie van het lid De Rijk c.s. (verruiming regeling inkomstenvrijlating)
- H. Motie van het lid De Rijk c.s. (langdurigheidstoeslag bij geringe arbeidsinkomsten)
- I. Motie van het lid De Rijk c.s. (verruiming regeling inkomstenvrijlating)
- J. Motie van het lid De Rijk c.s. (efficiencymaatregel als inspanningsverplichting)
- K. Motie van het lid De Rijk c.s. (ontheffing sollicitatieplicht 57,5-plussers)


= meest informatieve stukken