blz. 1  

Kamerstukken II 2002-2003, 28 870

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

 

 

Nr.r13 NOTA  NAAR  AANLEIDING  VAN  HET  VERSLAG

 

Inhoudsopgave

x[Algemeen, red.]
1 Inleiding
2 Algemeen
3 Arbeidsinschakeling en reïntegratie
3.1 Rechten en plichten
3.2 Reïntegratie
3.3 Ontwikkelingen in het bestand bijstandsgerechtigden
4 Inkomenswaarborg en armoedeval
4.1 Uitkeringsnormen: systematiek en hoogte
4.2 Middelentoets
4.3 Langdurigheidstoeslag
4.4 Bijzondere bijstand en afschaffen categoraal beleid
4.5 Budgetbeheer en bijstand in natura
4.6 Armoedeval
5 Financiering
5.1 Financieringssystematiek
5.2 [Financieringssystematiek werkdeel, red.]
6 Uitvoering en samenwerking
6.1 Overleg met gemeenten
6.2 Gevolgen voor gemeenten
6.3 Samenwerking in de SUWI-keten
7 Vereenvoudiging
7.1 Bevoegdheid tot terugvordering in plaats van verplichting
7.2 Vereenvoudiging van het verhaal van bijstand
7.3 Omzetting boetesysteem in een verlaging van de uitkering
7.4 Afschaffen van uitvoeringsvoorschriften
7.5 Beleidsinnovatie
8 Rijkstoezicht
9 Informatiebeleid
10 Overige inkomensvoorzieningen
11 Financiële gevolgen
12 Rechtsbescherming
xArtikelsgewijs
xxxr Artikelen 1 t/m 85
xAppendices A, B en C

 

 

Ontvangen 12 augustus 2003

 

 

[Algemeen, red.]

 

     Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het verslag van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doet ons genoegen dat de fracties in meerderheid kunnen instemmen met de hoofdlijnen van het het wetsvoorstel Wet werk en bijstand (Wwb).
     De punten waarop het commentaar van de fracties op hoofdlijnen betrekking heeft, betreffen:
- de hoogte en de verdeling van de beschikbare budgetten voor de uitkeringslasten (inkomensdeel) en het vrij besteedbare reïntegratiebudget (werkdeel);
- de invloed van gemeenten op de hoogte van het bestand aan uitkeringsgerechtigden en de afhankelijkheid van het functioneren van de Centra voor werk en inkomen (CWI) [zie ook Centrale organisatie werk en inkomen (CWI), red.];
- de verplichte uitbesteding van reïntegratieactiviteiten;
- het risico van gedwongen ontslagen voor ID-ers en Wiw-ers;
- de benodigde tijd voor een goede implementatie;
- de doelstellingen waarop de minister kan worden afgerekend;
- het afschaffen van categoriale bijzondere bijstand en het afschaffen van de vrijlating;
- toezicht en de informatie-uitvraag;
- het afschaffen van de categoriale ontheffing van de arbeidsverplichting.
     In de navolgende hoofdstukken van de nota naar aanleiding van het verslag wordt op deze punten uitgebreid ingegaan.

     Ten opzichte van het wetsvoorstel Wwb en de Invoeringswet Wwb zijn de volgende punten nader uitgewerkt:
- de verdeelsystematiek van het inkomensdeel en werkdeel. Het kabinet heeft de werking van het objectief verdeelmodel verder verbeterd. Daarnaast wordt het ex-anteherverdeeleffect op maximaal 15% gezet. Dat betekent dat voor een gemeente het verschil tussen het historische kostenaandeel en het budgetaandeel als uitkomst van het objectief verdeelmodel niet méér mag bedragen dan 15% van het objectieve budgetaandeel.
- Bij de verdeling van het reïntegratiebudget wordt in 2004 dezelfde verhouding in de budgetten per gemeente gehanteerd als in 2003. Eén  blz. 2  en ander zal worden geregeld in het Besluit Wwb. De inhoud van dit besluit is bij deze nota meegezonden.
- Het percentage vrije ruimte bij de verplichte uitbesteding van reïntegratieactiviteiten. Dit wordt gesteld op 20% van de middelen die besteed worden aan reïntegratieactiviteiten. Dit zal worden geregeld bij ministeriële regeling.
- De invulling van de meeneemregeling.
- Gemeenten krijgen de mogelijkheid om overschotten op het reïntegratiebudget geheel mee te nemen naar een volgend jaar, tot een maximum van 25% van het toegekende budget. Dit zal worden geregeld in het Besluit Wwb.
- Bij nota van wijziging op de Invoeringswet Wwb wordt de mogelijkheid geboden om te experimenteren met een andere verdeling van taken tussen CWI en gemeenten. Doel van de experimenten is te bewerkstelligen dat werkzaamheden rond de intake, fasering en het reïntegratieadvies efficiënter worden vormgegeven.
- De gemeenten krijgen de mogelijkheid om onderdelen van de wet die verband houden met de rechten en plichten per 1 januari 2005 in te voeren of zoveel eerder als gemeenten dit zelf wensen. Dit zal worden geregeld in het inwerkingtredingsbesluit Wwb en in de ministeriële regeling op grond van artikel 70 [70] van de Invoeringswet Wwb.
- Er wordt een coördinatiepunt ICT ingesteld om gemeenten te ondersteunen bij de inrichting en aanpassing van hun ICT.
- De projectfinanciering van de regionale platforms arbeidsmarkt (RPA’s) wordt met één jaar verlengd (€|1 miljoen).
     In de nota zullen deze punten nader worden toegelicht.

     Bij de opbouw van deze nota is ervoor gekozen een aantal thema’s die in het verslag in verschillende hoofdstukken zijn behandeld, zoveel mogelijk in samenhang te beantwoorden. Dit met het oog op de toegankelijkheid en samenhang van de antwoorden. Een aantal thema’s die in het verslag zijn behandeld in de hoofdstukken 1 (inleiding) en 2 (algemeen) worden daarom behandeld in de specifieke hoofdstukken 3 tot en met 12. Om de toegankelijkheid te vergroten, is verder waar nodig vraag en antwoord voorzien van een kopje met de inhoud.
     De hoofdstukindeling van de nota volgt die van het verslag.

     Tegelijk met deze nota worden de volgende stukken als bijlagen meegezonden: ¹
- de inhoud van de concept-AMvB’s (Besluit Wwb - betreft de financieringssystematiek - ; Bijstandsbesluit zelfstandigen [zie Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, red.]; Besluit financiering Ioaw en Ioaz [zie Besluit uitkeringen gemeenten Ioaw en Ioaz voor het jaar 2004, red.]; Aanpassingsbesluit Wwb);
- de reactie van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het advies d.d. 15 juli 2003 van de Raad voor werk en inkomen over de Wwb;
- het antwoord van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de brief van de FNV d.d. 5 juni 2003 met voorstellen voor de Wwb;
- de door Atos KPMG opgestelde risicoanalyse over de Wwb;
- het APE-rapport van augustus 2003 "Een nieuw verdeelmodel voor de Wet werk en bijstand".

1. Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 blz. 3  

1. Inleiding  [MvTV]


Relatie met de Grondwet

     De leden van de PvdA vragen het kabinet naar de interpretatie van artikel 20, tweede en derde lid, van de Grondwet. De leden van de PvdA-fractie vragen welke verantwoordelijkheid de rijksoverheid heeft en houdt voor de uitvoering van het recht op bijstand dat in de Grondwet gewaarborgd is. Ook vragen zij op welke wijze het kabinet zich verantwoordt over het gevoerde beleid. Zij vragen het kabinet

 

 

Appendices A, B en C

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.