Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-04-2017
  Nieuwe regeling Stcrt. 2017, 10881 Stb. 2017, 69

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 februari 2017, 2017-00000197982, tot vaststelling van de Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet (Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 83, derde en vierde lid, van de Participatiewet en artikel 2, tweede lid, van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
- besluit: Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet;
- initiatiefgemeente: gemeente Groningen, gemeente Tilburg, gemeente Utrecht en gemeente Wageningen;
- minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Art. 2. Indiening verzoek
-1. Het verzoek van een gemeente als bedoeld in artikel 3 van het besluit wordt uitsluitend schriftelijk ingediend bij de minister per e-mail op het volgende e-mailadres:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.