Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-10-2017   Wijziging Stb. 2017, 286 Stb. 2017, 287
01-01-2016   Nieuwe regeling Stb. 2015, 195 Stb. 2015, 195

 

 

BESLUIT van 20 mei 2015, Stb. 2015, 195, houdende vaststelling van het Besluit taaltoets Participatiewet

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 april 2015, nr. 2015-0000083700;
     Gelet op artikel 18b, twaalfde lid, van de Participatiewet;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 april 2015, nr. W12.15.0105/III);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei 2015, nr. 2015-0000122007;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Definitie
In dit besluit wordt verstaan onder toets: toets als bedoeld in artikel 18b, tweede, tiende en elfde lid, van de Participatiewet.

 

Art. 2. Toetsonderdelen
De onderdelen van de toets zijn gelijk aan de onderdelen opgenomen in bijlage 1 bij artikel 2 van het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen op het referentieniveau 1F voor de Nederlandse taal.

 

Art. 3. Toetsingswijze
-1. De toets bestaat uit een

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.