Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-10-2019   Wijziging Stb. 2019, 300 Stb. 2019, 300
01-04-2017   Nieuwe regeling Stb. 2017, 69 Stb. 2017, 69

 

 

BESLUIT van 22 februari 2017, houdende vaststelling van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet (Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 november 2016, nr. 2016-0000231828;
     Gelet op artikel 83, eerste, tweede en derde lid, van de Participatiewet;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 januari 2017, nummer W12.16.0367/III);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 februari 2017, nr. 2017-0000027375;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In dit besluit en de daarop gebaseerde regelingen wordt verstaan onder:
- deelnemer: alleenstaande of gezin, rechthebbende op een uitkering op grond van de wet, die vrijwillig deelneemt aan een door de gemeente waarin hij woonachtig is uit te voeren experiment;
- experimentgroepen: aan het experiment deelnemende en onderscheiden groepen van deelnemers, te weten een controlegroep en, al naargelang de inhoud van het experiment, tevens een ontheffingsgroep als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, een intensiveringsgroep als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, een vrijlatingsgroep als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c, en mogelijk één of twee combinatiegroepen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel d;
- wet: Participatiewet.

 

Art. 2. Aanwijzing gemeenten
-1. Onze Minister kan een gemeente aanwijzen die bij wijze van experiment gedurende een periode van drie jaar na inwerkingtreding van dit besluit naar aanleiding van het door het college van die gemeente ingediende verzoek op basis van dit besluit, voor een periode van maximaal twee jaar en drie maanden kan afwijken van de artikelen 9, eerste lid, en 31, tweede lid, onderdeel n, van de wet.
-2. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de toepassing van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid. [TreP]

 

Art. 3. Verzoek gemeenten
Het schriftelijke verzoek, bedoeld in artikel 2, bevat:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.