Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

GELIJKSTELLINGSREGELING  ARBEIDSUREN
 
 

20 december 2012, Stcrt. 2012, 26779
Inwerkingtreding: 1 januari 2013
(T.a.v. artt. 1a:2, 17a:4 en 20:5 WW en 1a:2 Wet WIA)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 2012, nr. IVV 51458, tot het gelijkstellen met arbeidsuren, de wijze waarop gelijkstelling geschiedt, het buiten beschouwing laten van arbeidsuren, het meerdere keren in aanmerking nemen van kalenderweken en beŽindiging van uitkeringsrechten (Gelijkstellingsregeling arbeidsuren)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 1a, tweede lid, 17a, vierde lid, en 20, vijfde lid, van de
Werkloosheidswet en artikel 1a, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Gelijkstellingen
Met een arbeidsuur als bedoeld in artikel 1a van de Werkloosheidswet en artikel 1a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt gelijkgesteld een uur gedurende een dienstbetrekking of daaruit voortvloeiend waarover de werknemer geen inkomen uit arbeid heeft ontvangen, maar:
a. als gevolg van vakantie-, snipper- of compensatieverlofdagen hij een schadeloosstelling wegens loonderving of vakantiebonnen heeft ontvangen of hij daarmee overeenkomende aanspraken heeft ontvangen of verkregen;
b. hij als gevolg van feestdagen een schadeloosstelling wegens loonderving heeft ontvangen;
c. hij een schadeloosstelling of vergoeding wegens het beŽindigen van de dienstbetrekking heeft ontvangen;
d. dit het gevolg is van werktijdverkorting waarvoor op grond van artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 ontheffing is verleend;
e. waarover hij een uitkering op grond van een vorstuitkeringsreglement dan wel een uitkering op grond van artikel 18 van de Werkloosheidswet heeft ontvangen;
f. waarover hij recht op uitkering heeft op grond van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet;
g. dit het gevolg is van ziekte of arbeidsongeschiktheid;
h. dit het gevolg is van een verplichte bedrijfssluiting en waarvoor de werknemer geen loon of inkomsten wegens loonderving dan wel vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken heeft ontvangen of verkregen;
i. waarover hij een uitkering heeft ontvangen op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg.

 

Art. 2. Vaststelling uren gelijkgesteld aan arbeidsuren einde dienstbetrekking
-1. Heeft de werknemer inkomsten ontvangen als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, dan wordt voor de vaststelling van uren die worden gelijkgesteld met arbeidsuren een bedrag aan inkomsten in aanmerking genomen tot aan het bedrag aan loon dat de werknemer zou hebben ontvangen indien de dienstbetrekking door opzegging met inachtneming van de rechtens geldende termijn zou zijn geŽindigd. Onder inkomsten als bedoeld in de eerste zin wordt niet verstaan een door de rechter toegewezen vergoeding van proceskosten. Onder de rechtens geldende termijn, bedoeld in de eerste zin, wordt verstaan de termijn die de werkgever of de werknemer op grond van artikel 672 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 94 tot en met 97 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement of een overeenkomstige bepaling van een soortgelijke regeling ieder voor zich bij opzegging in acht behoort te nemen. Ingeval de dienstbetrekking is geŽindigd met wederzijds goedvinden, wordt onder de rechtens geldende termijn, bedoeld in de eerste zin, verstaan de termijn die de werkgever op grond van artikel 672 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 94 tot en met 97 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement of een overeenkomstige bepaling van een soortgelijke regeling bij opzegging in acht behoort te nemen. Het in de eerste zin bedoelde bedrag wordt toegerekend aan de periode onmiddellijk volgend op de laatste dag van de dienstbetrekking, waarbij:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x