Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2016   Nieuwe regeling Stcrt. 2015, 19073 Stcrt. 2015, 19073

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 juli 2015, 2015-0000160660, tot Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 6, vijfde lid, van de Ziektewet, 6, vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 6, vierde lid, van de Werkloosheidswet en 3:17, tweede lid, van de Wet arbeid en zorg;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. bestuurder:
1º. de bestuurder van een vennootschap, bedoeld in artikel 132 of 242 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; of
2º. ingeval de bestuurder een rechtspersoon is, de natuurlijke persoon die de werkzaamheden voor de vennootschap als bestuurder feitelijk verricht;
b. echtgenoot: de persoon die met de bestuurder is gehuwd of op grond van artikel 1 van de Ziektewet met de echtgenoot wordt gelijkgesteld of als gehuwd wordt aangemerkt;
c. vennootschap: een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als bedoeld in de titels 4 en 5 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Art. 2.
-1. Onder de directeur-grootaandeelhouder, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel d, van de Ziektewet, artikel 6, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 6, eerste lid, onderdeel d, van de Werkloosheidswet en artikel 3:17, eerste lid, onderdeel b, onder 5ยบ, van de Wet arbeid en zorg, wordt verstaan:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.