Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
03-06-2010   Intrekking Stcrt. 2010, 8131 Stcrt. 2010, 8131
07-07-2006   Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 128 Stcrt. 2006, 128

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 juni 2006, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/V&G/06/50981, houdende de aanwijzing van volkenrechtelijke organisaties als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking  kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 7, eerste lid, van het Besluit  uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 (Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;
     Gelet op artikel 14, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 7, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990;

     Besluiten:

 

 

Art. 1.
Als volkenrechtelijke organisatie, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 7, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990, worden aangewezen:
1. de Verenigde Naties:
a. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY);
b. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR);
c. United Nations Environment Programme (UNEP);
d. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR);
e. United Nations University (UNU);
f. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering, Institute for Water Education (UNESCO-IHE);
2. het Internationaal Gerechtshof (International Court of Justice);
3. International Criminal Court (ICC);
4. het Permanente Hof van Arbitrage (Permanent Court of Arbitration);
5. de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (Hague Conference on Private International Law);
6. de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NATO):
a. NATO-C3 Agentschap;
b. Allied Forces North (JFC Brunssum);
c. NATO AEW&C Programme Management Agency (NAPMA);
7. de Europese Gemeenschappen:
a. EURATOM;
b. Voorlichtingsbureau van de Europese Gemeenschappen;
c. Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement;
d. European Police Office (EUROPOL);
e. The European Union’s Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);
8. High Commissioner on National Minorities (HCNM);
9. de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EUROCONTROL);
10. het Europees Ruimte Agentschap/Europees Centrum voor Ruimtevaarttechniek (ESA/ESTEC);
11. het Europees Octrooi Bureau (EOB);
12. het Technisch Centrum voor Landbouw, Samenwerking en Plattelandsontwikkeling (CTA);
13. het Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT);
14. de African Management Services Company (AMSCO);
15. de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM);
16. het Gemeenschappelijk Fonds voor Grondstoffen (CFC);
17. de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

 

Art. 2.
De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 21 augustus 1991, Stcrt. 1991, 167, wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 4.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 27 juni 2006.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.A.L. van Hoof.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[27 juni 2006]

 

     Verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen is iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Dat uitgangspunt is ook van toepassing op degenen die werkzaam zijn bij in ons land gevestigde volkenrechtelijke organisaties, alsmede op de gezinsleden die hier in Nederland wonen.
     Wanneer de volkenrechtelijke organisatie over een eigen regeling inzake sociale zekerheid beschikt, dan zijn degenen die in dienst zijn van die organisatie en op wie dat stelsel van toepassing is, in principe niet verzekerd op grond van het Nederlandse socialeverzekeringsstelsel.
     Voor de volksverzekeringen is deze uitzonderingsbepaling opgenomen in het eerste lid van artikel 14 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, voor de werknemersverzekeringen in het eerste lid van artikel 7 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990.
     De volkenrechtelijke organisaties om welke het hier gaat, worden door de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken, aangewezen. Deze bevoegdheid is neergelegd in het tweede lid van beide besluiten.
     De bestaande ministeriële regeling dateert uit 1991. De lijst met volkenrechtelijke organisaties die over een eigen stelsel inzake sociale zekerheid beschikken, dient, in verband met enkele mutaties, te worden geactualiseerd: de Internationale Thee Promotie Associatie en de Internationale Dienst voor nationaal landbouwkundig onderzoek ontplooien geen activiteiten meer vanuit Nederland en kunnen derhalve uit deze lijst worden geschrapt. Dat geldt eveneens voor de Internationale Nikkel Studiegroep en de World Health Organization (WHO).
     UNU/INTECH is per 1 januari 2006 samengevoegd met het onderzoeksinstituut Merit van de Universiteit Maastricht en wordt sindsdien UNU-MERIT genoemd. Alleen het personeel, aangesteld door de United Nations University, is dan nog uitgesloten van het Nederlandse socialeverzekeringsstelsel. Al het overige personeel is als ambtenaar aangesteld bij de Universiteit Maastricht.
     AFCENT is gewijzigd in Allied Forces North (JFC Brunssum).
     Nieuw op de lijst zijn UNESCO-IHE, The European Union’s Judicial Cooperation Unit (EUROJUST), International Criminal Court (ICC) en International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).
     Daarnaast wordt het wenselijk geoordeeld om de bestaande lijst met volkenrechtelijke organisaties gebruiksvriendelijker te maken door er een nadere onderverdeling in aan te brengen.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.A.L. van Hoof.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst
.