Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2015   Intrekking Stcrt. 2014, 36656 Stcrt. 2014, 36656
20-02-2011 03-06-2010 Wijziging Stcrt. 2011, 2886 Stcrt. 2011, 2886
03-06-2010   Nieuwe regeling Stcrt. 2010, 8131 Stcrt. 2010, 8131

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 mei 2010, Directie Inkomensverzekeringen en -voorzieningen, nr. IVV/OOG/2010/7955, houdende de aanwijzing van de volkenrechtelijke organisatie, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 7, eerste lid, van het Besluit  uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 (Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2010)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;
     Gelet op artikel 14, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 7, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990;

     Besluiten:

 

 

Art. 1.
Als volkenrechtelijke organisatie, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 7, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990, worden aangewezen:
1. United Nations:
a. International Criminal Court for the Former Yugoslavia (ICTY);
b. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR);
c. International Court of Justice (ICJ);
d. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR);
e. United Nations University - Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT);
f. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering, Institute for Water Education (UNESCO-IHE);
g. Special Tribunal for Lebanon (STL);
h. Special Court for Sierra Leone (SCSL);
2. International Criminal Court (ICC);
3. Permanent Court of Arbitration (PCA);
4. Hague Conference on Private International Law (HCPIL);
5. North Atlantic Treaty Organization (NATO):
a. NATO-C3 Agency;
b. Joint Force Command Brunssum (JFC Brunssum);
c. NATO AEW&C Programme Management Agency (NAPMA);
6. European Union:
a. European Commission, JRC (Joint Research Centre), Institute for Energy and Euratom;
b. Vertegenwoordiging van de Europese Commissie;
c. Voorlichtingsbureau van het Europese Parlement;
d. European Police Office (EUROPOL);
e. European Union’s Judicial Cooperation Unit;
7. High Commissioner on National Minorities (HCNM);
8. European Organization for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL);
9. European Space Agency / European Space Research and Technology Centre (ESA/ESTEC);
10. European Patent Organization (EPO);
11. Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA);
12. Iran - United States Claims Tribunal (IUSCT);
13. African Management Services Company (AMSCO);
14. International Organization for Migration (IOM);
15. Common Fund for Commodities (CFC);
16. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

 

Art. 2.
De Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2010.

 

Art. 4.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 21 mei 2010.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink
.

 

 

 

TOELICHTING
[21 mei 2010]

 

     Verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen is iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Dat uitgangspunt is ook van toepassing op degenen die werkzaam zijn bij in ons land gevestigde volkenrechtelijke organisaties, alsmede op de gezinsleden die hier in Nederland wonen.
     Wanneer de volkenrechtelijke organisatie over een eigen regeling inzake sociale zekerheid beschikt, dan zijn degenen die in dienst zijn van die organisatie en op wie dat stelsel van toepassing is, in principe niet verzekerd op grond van het Nederlandse socialeverzekeringsstelsel.
     Voor de volksverzekeringen is deze uitzonderingsbepaling opgenomen in het eerste lid van artikel 14 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, voor de werknemersverzekeringen in het eerste lid van artikel 7 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990.
     De volkenrechtelijke organisaties om welke het hier gaat, worden door de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken, aangewezen. Deze bevoegdheid is neergelegd in het tweede lid van beide besluiten.
     De lijst met volkenrechtelijke organisaties die over een eigen stelsel inzake sociale zekerheid beschikken, wordt, in verband met enkele mutaties, geactualiseerd.
     United Nations Environment Programme (UNEP) (artikel 1, onderdeel 1, subonderdeel c van de huidige regeling van 27 juni 2006) ontplooit sinds 2008 geen activiteiten meer in Nederland en is daarom van de lijst geschrapt.
     Nieuw zijn het Special Tribunal for Lebanon en het Special Court for Sierra Leone, die in 2009 respectievelijk in 2006 hun werkzaamheden in Nederland zijn begonnen. De overige aanpassingen die in de lijst zijn aangebracht, zijn van technische aard.
     De inhoud van deze regeling is een neerslag van datgene wat tussen Nederland en elk van de volkenrechtelijke organisaties afzonderlijk, op het terrein van de sociale zekerheid in de zetelovereenkomsten is vastgelegd. Het belang ervan ligt dan ook vooral op het informatieve vlak voor de uitvoeringsorganen.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink
.