Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2017   Wijziging Stcrt. 2016, 67764 Stcrt. 2016, 67764
  Wijziging Stcrt. 2016, 54759 Stcrt. 2016, 54759
01-07-2015   Wijziging Stcrt. 2015, 17649 Stcrt. 2015, 17649
01-01-2015   Wijziging Stcrt. 2014, 34049 Stcrt. 2014, 34049
07-12-2013 01-01-2013 Wijziging Stcrt. 2013, 34036 Stcrt. 2013, 34036
11-06-2013 01-01-2013 Wijziging Stcrt. 2013, 15191 Stcrt. 2013, 15191
01-01-2013   Wijziging Stcrt. 2012, 25934 Stcrt. 2012, 25934
01-01-2010   Wijziging Stcrt. 2009, 19487 Stb. 2009, 581
01-12-2009   Wijziging Stcrt. 2009, 18184 Stb. 2008, 341
01-07-2009   Nieuwe regeling Stcrt. 2009, 117 Stb. 2009, 266

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2009, nr. IVV/I/2009/13367, houdende regels omtrent tenuitvoerlegging van bestuurlijke boeten en terugvordering van onverschuldigde betalingen op grond van een aantal socialezekerheidswetten (Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Minister voor Jeugd en Gezin en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
    Gelet op de artikelen 17c en 24b van de Algemene Kinderbijslagwet, 41 en 55 van de Algemene nabestaandenwet, 17e en 24b van de Algemene Ouderdomswet, 14c en 20b van de Toeslagenwet, 27c en 36b van de Werkloosheidswet, 42 en 57 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 50 en 65 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 29c en 57b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 79 en 93 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en 33b en 45c van de Ziektewet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. AKW: Algemene Kinderbijslagwet;
b. Anw: Algemene nabestaandenwet;
c. AOW: Algemene Ouderdomswet;
d. IOW: Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;
e. TW: Toeslagenwet;
f. WW: Werkloosheidswet;
g. Wazo: Wet arbeid en zorg;
h. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
i. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
j. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
k. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
l. ZW: Ziektewet;
m. schuldenaar: degene aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd of van wie een bedrag wordt teruggevorderd;
n. werkgever: de schuldenaar die tevens werkgever of eigenrisicodrager is;
o. bestuurlijke boete: een bestuurlijke boete als bedoeld in het eerste lid van de artikelen 17a van de AKW, 39 van de Anw, 17c van de AOW, 21 van de IOW, 14a van de TW, 27a van de WW, 3:16 en 3:27 van de Wazo, 2:69 en 3:40 van de Wajong, 48 van de WAZ, 29a van de WAO, 91 van de Wet WIA en in de artikelen 38, vierde lid, 38a, zevende lid, 45a, eerste lid, en 63c van de ZW;
p. vordering:
a. het bedrag dat wordt teruggevorderd op grond van de artikelen 24 van de AKW, 53 van de Anw, 24 van de AOW, 34 van de IOW, 20 van de TW, 36 van de WW, 3:16 en ¹ 3:27 van de Wazo, 2:59 of 3:56 van de Wajong, 63 van de WAZ, 57 van de WAO, 77 van de Wet WIA of 33 van de ZW;
b. het bedrag dat als bestuurlijke boete is opgelegd;
c. het bedrag dat het UWV op de werkgever verhaalt op grond van de artikelen 71, tweede lid, 75a, vierde lid, 75b, zevende lid, 75f, eerste lid, van de WAO, 72, tweede lid, 84, derde of vierde lid, onderdeel a, van de Wet WIA, 39a, eerste lid, of 63a, derde, vierde of vijfde lid, van de ZW; of
d. het bedrag van een aan een werkgever verstrekt re-integratie-instrument dat wordt teruggevorderd op grond van artikel 77 van de Wet WIA;
q. aflossingscapaciteit: het deel van het inkomen van de schuldenaar dat met inachtneming van de beslagvrije voet, bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, kan worden aangewend voor betaling of verrekening van de vordering;
r. vermogen: vermogensrechten, onroerende en roerende zaken, niet zijnde gebruikelijke huisraad, waarvan de dagwaarde per zaak €|1134,00 of meer bedraagt;
s. inlichtingenverplichting: de verplichting, bedoeld in de artikelen 15 van de AKW, 35 van de Anw, 49 van de AOW, 12, eerste lid, van de IOW, 12 van de TW, 25 van de WW, 3:16 en 3:27 van de Wazo, 2:7 en 3:74 van de Wajong, 70 van de WAZ, 80 van de WAO, 27, eerste lid, van de Wet WIA en 31, eerste lid, en 49 van de ZW;
t. bijstandsnorm: de voor de schuldenaar op grond van hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3, van de Participatiewet geldende bijstandsnorm;
u. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
v. SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

1. Volgens de redactie dient "en" te worden vervangen door: of.

 

Art. 1a.
Deze regeling berust mede op de artikelen 27a, elfde lid, van de WW en 22, 24, vijfde lid, 35, vierde lid, en 37 van de IOW.

 

Art. 2. Bevoegdheid verrekening met werkgever
Het UWV is, naast de in artikel 1, onderdeel a tot en met l, genoemde wetten opgenomen bevoegdheden tot verrekening van vorderingen op werknemers, tevens bevoegd tot verrekening van een vordering op de werkgever met een aan de werkgever te betalen bedrag.

 

Art. 3. Standaardregeling voor uitstel van betaling
-1. Het UWV en de SVB stellen de termijn waarvoor uitstel van betaling wordt verleend, alsmede de daaraan verbonden periodieke betalingen of verrekeningen, vast na overleg met de schuldenaar en met inachtneming van dit artikel, tenzij:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.