Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 21 september 2004

 

REGELING  TAAKSTELLING  SLUITENDE  AANPAK  WW  2001

Vervallen
m.i.v. 22 september 2004
(art. VIII,h Si04)

 
 
18 januari 2001, Stcrt. 2001, 15
Inwerkingtreding: 24 januari 2001
(T.a.v. art. 4:3 Tbsaw)

 

 

 

 
18 januari 2001/nr. SV/AVF/00/83572
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
     Gelet op artikel 4, derde lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Taakstelling Landelijk instituut sociale verzekeringen
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt in 2001 voor ten minste 23 000 uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW binnen twaalf maanden na het intreden van de werkloosheid een traject vast gericht op inschakeling in het arbeidsproces.

 

Art. 2. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 3. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2001.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

's-Gravenhage, 18 januari 2001.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

 

 

 

TOELICHTING
[18 januari 2001]

 

     Het kabinet heeft zich voorgenomen uiterlijk in het jaar 2002 een sluitende aanpak voor nieuwe volwassen werkzoekenden te realiseren. De uitvoering van de sluitende aanpak voor personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) geschiedt onder verantwoordelijkheid van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.]. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de minister) bepaalt op grond van artikel 4, derde lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW jaarlijks het aantal uitkeringsgerechtigden voor wie het Lisv binnen twaalf maanden na het intreden van de werkloosheid een traject gericht op inschakeling in het arbeidsproces moet vaststellen. In dit verband wordt onder het vaststellen van een traject verstaan het goedkeuren van een door een reļntegratiebedrijf ingediend individueel trajectplan door het Lisv, waardoor de uitkeringsgerechtigde in staat wordt gesteld deel te nemen aan activiteiten die bijdragen tot inschakeling in het arbeidsproces. De hiervoor aan het reļntegratiebedrijf verschuldigde bedragen, alsmede de kosten voor de uitvoering van het Tijdelijke besluit sluitende aanpak WW, komen ten laste van het op grond van artikel 130, tweede lid, van de WW door het Lisv vastgestelde budget.
     De taakstelling is gebaseerd op de voor het jaar 2001 geraamde inverdieneffecten van de sluitende aanpak en op de voor dat jaar beschikbare additionele middelen, alsmede op een raming van de gemiddelde kosten per traject. Voor de realisatie van de taakstelling is in 2001 naar verwachting ƒ189,4 mln beschikbaar. Dit betreft ƒ51,5 mln inverdieneffecten, ƒ50 mln ESF-subsidie [Europees Sociaal Fonds, red.] en een rijksbijdrage van ƒ87,9 mln. De gemiddelde kosten per traject zijn geraamd op ƒ8221,- (inclusief uitvoeringskosten en BTW). Voor het jaar 2001 krijgt het Lisv tot taak voor ten minste 23 000 uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder binnen twaalf maanden na het intreden van de werkloosheid een traject vast te stellen. Vanaf 1 januari 2001 worden overheidswerknemers onder de WW gebracht indien zij op die datum niet werkloos zijn. De bestaande gevallen van werkloosheid worden op 1 januari 2003 onder de WW gebracht. Werkloze overheidswerknemers behoren ook tot de doelgroep van de sluitende aanpak. De taakstelling voor het jaar 2001 heeft ook betrekking op overheidswerknemers die op of na 1 januari 2001 werkloos zijn geworden.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x